Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

Achazovo kráľovstvo v Judsku (736 – 716)

1 V sedemnástom roku Pekacha, Remaljahuovho syna, sa judským kráľom stal Achaz, Jotamov syn.
2 Achaz mal dvadsať rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Nekonal, čo sa páčilo Jahvemu, jeho Bohu, ako to robil Dávid, jeho otec. 3 Nasledoval správanie izraelských kráľov. Dokonca aj svojho syna spálil na obetu podľa ohavnej zvyklosti pohanských národov, ktoré Jahve vyhnal spred Izraelcov. 4 Prinášal obety a pálil kadidlo na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. 5 Vtedy pritiahol kráľ Aramu Recin s izraelským kráľom Pekachom, Remaljahuovým synom, do boja proti Jeruzalemu. Obliehali ho, ale nemohli nad ním zvíťaziť. 6 V tom čase edomský kráľ znovu získal Elat pre Edom; vyhnal z Elatu Júdovcov. Edomci vošli do Elatu a zostali tam až do dnešného dňa. 7 Vtedy poslal Achaz poslov k asýrskemu kráľovi Teglat-Falasarovi s týmto posolstvom: "Ja som tvoj sluha a tvoj syn. Príď ma vyslobodiť z ruky aramejského kráľa a z ruky izraelského kráľa, ktorí ma napadli." 8 Achaz vzal striebro a zlato, ktoré bolo v Jahveho chráme a v pokladnici kráľovského paláca, a poslal to asýrskemu kráľovi ako dar. 9 Asýrsky kráľ prijal jeho výzvu, vyrazil proti Damasku, vydobyl ho a jeho obyvateľov odviedol do zajatia do Kiru, Recina zabil. 10 Kráľ Achaz sa vybral do Damasku na stretnutie s asýrskym kráľom Teglat-Falasarom. Keď kráľ Achaz videl oltár, ktorý bol v Damasku, poslal kňazovi Urijovi obraz oltára a jeho model, ako aj podrobnosti jeho stavby. 11 Kňaz Urija postavil oltár celkom podľa toho, čo kráľ Achaz poslal z Damasku. Kňaz Urija to urobil skôr, než sa vrátil kráľ Achaz z Damasku. 12 Keď kráľ Achaz prišiel z Damasku, uvidel oltár, prišiel k nemu a vystúpil naň. 13 Na oltári spálil svoj celopal i nekrvavú obetu, vylial svoju nápojovú obetu a vykropil na oltár krv svojich obiet spoluúčasti. 14 Bronzový oltár, ktorý bol pred Jahvem, dal preniesť spred Chrámu, kde bol medzi novým oltárom a Jahveho chrámom, a postavil ho vedľa nového oltára k severu. 15 Kráľ Achaz dal tento príkaz kňazovi Urijovi: "Na veľkom oltári spaľuj ranný celopal a večernú nekrvavú obetu, celopal kráľa a jeho nekrvavú obetu, taktiež celopaly všetkého ľudu krajiny, ich nekrvavé obety a ich nápojové obety; vylej naň všetku krv celopalov a obiet. Bronzový oltár si vezmem na starosť ja." 16 Kňaz Urija urobil všetko tak, ako mu prikázal kráľ Achaz. 17 Kráľ Achaz dal rozlámať podvozky umývadiel a poodtŕhať panely a kotly. Bronzové more dal zložiť z bronzových býkov, čo boli pod ním, a položil ho na kamennú dlažbu. 18 Kvôli asýrskemu kráľovi odstránil z Jahveho chrámu vyvýšené miesto pre trón, ktoré bolo pristavené ku Chrámu, ako aj vonkajší vchod pre kráľa. 19 Ostatné Achazove príbehy a všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. 20 Achaz sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste a miesto neho sa stal kráľom jeho syn Ezechiáš.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk