Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

16. kapitola

Achazovo kráľovstvo v Judsku (736 – 716)

1 V sedemnástom roku Pekacha, Remaljahuovho syna, sa judským kráľom stal Achaz, Jotamov syn.
2 Achaz mal dvadsať rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Nekonal, čo sa páčilo Jahvemu, jeho Bohu, ako to robil Dávid, jeho otec. 3 Nasledoval správanie izraelských kráľov. Dokonca aj svojho syna spálil na obetu podľa ohavnej zvyklosti pohanských národov, ktoré Jahve vyhnal spred Izraelcov. 4 Prinášal obety a pálil kadidlo na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. 5 Vtedy pritiahol kráľ Aramu Recin s izraelským kráľom Pekachom, Remaljahuovým synom, do boja proti Jeruzalemu. Obliehali ho, ale nemohli nad ním zvíťaziť. 6 V tom čase edomský kráľ znovu získal Elat pre Edom; vyhnal z Elatu Júdovcov. Edomci vošli do Elatu a zostali tam až do dnešného dňa. 7 Vtedy poslal Achaz poslov k asýrskemu kráľovi Teglat-Falasarovi s týmto posolstvom: "Ja som tvoj sluha a tvoj syn. Príď ma vyslobodiť z ruky aramejského kráľa a z ruky izraelského kráľa, ktorí ma napadli." 8 Achaz vzal striebro a zlato, ktoré bolo v Jahveho chráme a v pokladnici kráľovského paláca, a poslal to asýrskemu kráľovi ako dar. 9 Asýrsky kráľ prijal jeho výzvu, vyrazil proti Damasku, vydobyl ho a jeho obyvateľov odviedol do zajatia do Kiru, Recina zabil. 10 Kráľ Achaz sa vybral do Damasku na stretnutie s asýrskym kráľom Teglat-Falasarom. Keď kráľ Achaz videl oltár, ktorý bol v Damasku, poslal kňazovi Urijovi obraz oltára a jeho model, ako aj podrobnosti jeho stavby. 11 Kňaz Urija postavil oltár celkom podľa toho, čo kráľ Achaz poslal z Damasku. Kňaz Urija to urobil skôr, než sa vrátil kráľ Achaz z Damasku. 12 Keď kráľ Achaz prišiel z Damasku, uvidel oltár, prišiel k nemu a vystúpil naň. 13 Na oltári spálil svoj celopal i nekrvavú obetu, vylial svoju nápojovú obetu a vykropil na oltár krv svojich obiet spoluúčasti. 14 Bronzový oltár, ktorý bol pred Jahvem, dal preniesť spred Chrámu, kde bol medzi novým oltárom a Jahveho chrámom, a postavil ho vedľa nového oltára k severu. 15 Kráľ Achaz dal tento príkaz kňazovi Urijovi: "Na veľkom oltári spaľuj ranný celopal a večernú nekrvavú obetu, celopal kráľa a jeho nekrvavú obetu, taktiež celopaly všetkého ľudu krajiny, ich nekrvavé obety a ich nápojové obety; vylej naň všetku krv celopalov a obiet. Bronzový oltár si vezmem na starosť ja." 16 Kňaz Urija urobil všetko tak, ako mu prikázal kráľ Achaz. 17 Kráľ Achaz dal rozlámať podvozky umývadiel a poodtŕhať panely a kotly. Bronzové more dal zložiť z bronzových býkov, čo boli pod ním, a položil ho na kamennú dlažbu. 18 Kvôli asýrskemu kráľovi odstránil z Jahveho chrámu vyvýšené miesto pre trón, ktoré bolo pristavené ku Chrámu, ako aj vonkajší vchod pre kráľa. 19 Ostatné Achazove príbehy a všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. 20 Achaz sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste a miesto neho sa stal kráľom jeho syn Ezechiáš.