Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať
Príhovor a prosba

14. kapitola

Amasiášovo kráľovstvo v Judsku (796 – 781)

1 V druhom roku izraelského kráľa Joasa, Joachazovho syna, sa judským kráľom stal Joasov syn Amasiáš.
2 Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Jehoadan a bola z Jeruzalema. 3 Robil, čo sa Jahvemu páčilo, ale nie natoľko, ako jeho praotec Dávid. Vo všetkom nasledoval svojho otca Joasa. 4 Len výšiny neboli odstránené a ľud ďalej obetoval a pálil kadidlo na výšinách. 5 Keď sa kráľovská moc v jeho rukách upevnila, pobil všetkých sluhov, ktorí zavraždili kráľa, jeho otca. 6 Synov tých vrahov však nevydal na smrť, lebo je napísané v knihe Mojžišovho Zákona, kde Jahve prikázal: "Otcovia nemajú byť usmrtení za synov, ani synovia nemajú byť usmrtení za otcov, ale každý bude usmrtený za svoj vlastný hriech." 7 Porazil Edomcov v Soľnom údolí, desaťtisíc chlapov, vydobyl pevnosť zvanú Sela a dal jej meno Jokteel, meno, ktoré má ešte dnes. 8 Vtedy poslal Amasiáš poslov k izraelskému kráľovi Joasovi, synovi Joachaza, syna Jehua, s odkazom: "Poď, zmerajme sa!" 9 Nato izraelský kráľ Joas odkázal Amasiášovi, kráľovi Judska: "Bodliak z Libanonu poslal posolstvo cédru z Libanonu: ‚Daj svoju dcéru za ženu môjmu synovi!‘ Ale divé zvery, ktoré bývajú na Libanone, tade prešli a bodliak pošliapali. 10 Edom si porazil, preto si namyslený! Teš sa zo slávy a seď doma! Prečo sa máš zapliesť do nešťastia, aby si padol sám a Júda s tebou?" 11 Ale Amasiáš neposlúchol. Preto Joas, izraelský kráľ, vytiahol a stretli sa pri Bet-Šemeši v Judsku, on i Amasiáš, judský kráľ. 12 Júda utrpel od Izraela porážku, takže utiekol do svojho domu. 13 Judského kráľa Amasiáša, Joasovho syna, Achazjahuovho syna, chytil izraelský kráľ Joas v Bet-Šemeši a odviedol ho do Jeruzalema. Prelomil jeruzalemské hradby od Efraimskej brány až po Rožnú bránu na štyristo lakťov. 14 Pobral všetko zlato a striebro a všetky vzácne predmety, ktoré boli v Jahveho chráme a v pokladnici kráľovského paláca, aj rukojemníkov, a vrátil sa do Samárie. 15 Ostatné Joasove príbehy, všetko, čo vykonal, aj jeho hrdinstvo, s ktorým bojoval proti judskému kráľovi Amasiášovi, je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov. 16 Joas sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Samárii k izraelským kráľom. Miesto neho sa kráľom stal jeho syn Jeroboam. 17 Judský kráľ Amasiáš, Joasov syn, žil po smrti izraelského kráľa Joasa, Joachazovho syna, pätnásť rokov. 18 Ostatné Amasiášove príbehy sú zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. 19 V Jeruzaleme zosnovali proti nemu sprisahanie a keď ušiel do Lachiša, poslali za ním do Lachiša a tam ho zabili. 20 Potom ho previezli na koňoch a pochovali ho pri jeho otcoch v Jeruzaleme, v Dávidovom meste. 21 Všetok judský ľud si zvolil Oziáša, ktorý mal šestnásť rokov, a ustanovil ho za kráľa miesto jeho otca Amasiáša. 22 On po smrti svojho otca vrátil Júdovi Elat a znovu ho vystaval.

Kráľovstvo Jeroboama II. v Izraeli (783 – 743)

23 V pätnástom roku judského kráľa Amasiáša, Joasovho syna, sa stal kráľom v Samárii Jeroboam, syn izraelského kráľa Joasa: panoval štyridsaťjeden rokov.
24 Robil, čo sa Jahvemu nepáči, a nasledoval hriechy Jeroboama, Nebatovho syna, ktorý zviedol Izrael na hriech. 25 On znovu dobyl izraelské územie od Vstupu do Chamatu až po more Araby podľa slov Jahveho, Boha Izraela, ktoré vyriekol prostredníctvom svojho sluhu, proroka Jonáša, Amitajovho syna, z Gat-Cheferu. 26 Lebo Jahve videl veľmi trpkú biedu Izraela, všetkých bez výnimky, Izrael nemal záchrancu. 27 Jahve sa totiž nerozhodol, že vymaže meno Izraela spod nebies, a tak ho zachránil prostredníctvom Jeroboama, Joasovho syna. 28 Ostatné Jeroboamove príbehy, všetko, čo vykonal, i jeho hrdinstvo, s ktorým bojoval, ako prinavrátil Damask a Chamat Júdovi a Izraelu, je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľove. 29 Keď sa Jeroboam uložil ku svojim otcom, pochovali ho v Samárii k izraelským kráľom a jeho syn Zachariáš kraľoval namiesto neho.