Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať
Príhovor a prosba

13. kapitola

Joachazovo kráľovstvo v Izraeli(814 – 798)

1 V dvadsiatom treťom roku judského kráľa Joasa, Achazjahuovho syna, sa kráľom nad Izraelom v Samárii stal Joachaz, Jehuov syn, panoval sedemnásť rokov.
2 Robil, čo sa Jahvemu nepáči, a nasledoval hriech Jeroboama, Nebatovho syna, ktorý zviedol Izrael na hriech, a neodstúpil od toho. 3 Vtedy vzplanul Jahveho hnev proti Izraelu, takže ho natrvalo vydal do rúk aramejského kráľa Chazaela a do rúk Chazaelovho syna Ben-Hadada. 4 Ale Joachaz prosil Jahveho, aby utíšil svoj hnev, a Jahve ho vypočul, lebo videl útlak Izraela, keďže aramejský kráľ ho utláčal. 5 Jahve dal Izraelu záchrancu, ktorý ho vyslobodil z područia Aramu a Izraelci prebývali vo svojich stanoch ako predtým. 6 Ale neodvrátili sa od Jeroboamovho hriechu, do ktorého on zaviedol Izrael: zotrvali v ňom. Dokonca aj posvätný stĺp v Samárii zostal stáť. 7 Jahve ponechal Joachazovi z celého vojska iba päťdesiat jazdcov, desať vojnových vozov a desaťtisíc pešiakov. Zničil ich aramejský kráľ a urobil ich ako prach pod nohami. 8 Ostatné Joachazove príbehy, všetko, čo vykonal, a jeho hrdinstvo je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov. 9 Joachaz sa uložil ku svojim otcom, pochovali ho v Samárii a miesto neho sa stal kráľom Joas.

Joasovo kráľovstvo v Izraeli (798 – 783)

10 V tridsiatom siedmom roku judského kráľa Joasa sa kráľom nad Izraelom v Samárii stal Joas, Joachazov syn, a panoval šestnásť rokov.
11 Robil, čo sa Jahvemu nepáči, neodvrátil sa od hriechov Jeroboama, Nebatovho syna, do ktorých tento zviedol Izrael, zotrval v nich. 12 Ostatné Joasove príbehy a všetko, čo vykonal, i jeho hrdinstvo, ako viedol vojnu proti judskému kráľovi Amasiášovi, je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov. 13 Joas sa uložil ku svojim otcom a na jeho trón zasadol Jeroboam. Joasa pochovali v Samárii k izraelským kráľom.

Elizeova smrť

14 Keď Elizeus vážne ochorel na chorobu, na ktorú aj zomrel, izraelský kráľ Joas prišiel k nemu, rozplakal sa nad ním a povedal: "Otče môj, otče môj! Voz Izraela a jeho jazda!"
15 Elizeus mu povedal: "Vezmi luk a šípy!" A keď vzal luk a šípy, 16 Elizeus povedal kráľovi: "Polož si ruky na luk!" A on uchopil luk. Elizeus položil svoje ruky na kráľove ruky, 17 potom povedal: "Otvor okno na východ!" Keď otvoril, Elizeus povedal: "Vystreľ!" Keď vystrelil, povedal: "Šíp Jahveho víťazstva nad Aramom. Porazíš Aram v Afeku na hlavu." 18 Elizeus kázal: "Vezmi šípy!" Keď ich vzal, Elizeus povedal kráľovi: "Udri na zem!" On tri razy udrel a prestal. 19 Tu sa na neho Boží muž nahneval a povedal: "Mal si udrieť päť alebo šesťkrát! Vtedy by si bol porazil Aram úplne. Ale teraz porazíš Aram len trikrát." 20 Elizeus zomrel a pochovali ho. Moabské bandy robili každoročne nájazdy do krajiny. 21 Raz, keď pochovávali človeka, zrazu zbadali lúpežnú bandu. Hodili človeka do Elizeovho hrobu a ušli. Keď sa ten človek dotkol Elizeových kostí, ožil a postavil sa na nohy.

Víťazstvo nad Aramejcami

22 Aramejský kráľ Chazael utláčal Izrael po celý Joachazov život.
23 Ale Jahve sa zmiloval nad nimi, mal s nimi súcit kvôli svojej zmluve s Abrahámom, Izákom a Jakubom. Nechcel ich zničiť a nezavrhol ich ďaleko od svojej tváre. 24 Chazael, kráľ Aramu, zomrel a miesto neho sa stal kráľom jeho syn Ben-Hadad. 25 Vtedy Joas, Joachazov syn, znovu vzal z rúk Chazaelovho syna Ben-Hadada mestá, ktoré Chazael vojnou odňal jeho otcovi Joachazovi. Joas ho trikrát porazil a znovu získal izraelské mestá.