Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

13. kapitola

Joachazovo kráľovstvo v Izraeli(814 – 798)

1 V dvadsiatom treťom roku judského kráľa Joasa, Achazjahuovho syna, sa kráľom nad Izraelom v Samárii stal Joachaz, Jehuov syn, panoval sedemnásť rokov.
2 Robil, čo sa Jahvemu nepáči, a nasledoval hriech Jeroboama, Nebatovho syna, ktorý zviedol Izrael na hriech, a neodstúpil od toho. 3 Vtedy vzplanul Jahveho hnev proti Izraelu, takže ho natrvalo vydal do rúk aramejského kráľa Chazaela a do rúk Chazaelovho syna Ben-Hadada. 4 Ale Joachaz prosil Jahveho, aby utíšil svoj hnev, a Jahve ho vypočul, lebo videl útlak Izraela, keďže aramejský kráľ ho utláčal. 5 Jahve dal Izraelu záchrancu, ktorý ho vyslobodil z područia Aramu a Izraelci prebývali vo svojich stanoch ako predtým. 6 Ale neodvrátili sa od Jeroboamovho hriechu, do ktorého on zaviedol Izrael: zotrvali v ňom. Dokonca aj posvätný stĺp v Samárii zostal stáť. 7 Jahve ponechal Joachazovi z celého vojska iba päťdesiat jazdcov, desať vojnových vozov a desaťtisíc pešiakov. Zničil ich aramejský kráľ a urobil ich ako prach pod nohami. 8 Ostatné Joachazove príbehy, všetko, čo vykonal, a jeho hrdinstvo je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov. 9 Joachaz sa uložil ku svojim otcom, pochovali ho v Samárii a miesto neho sa stal kráľom Joas.

Joasovo kráľovstvo v Izraeli (798 – 783)

10 V tridsiatom siedmom roku judského kráľa Joasa sa kráľom nad Izraelom v Samárii stal Joas, Joachazov syn, a panoval šestnásť rokov.
11 Robil, čo sa Jahvemu nepáči, neodvrátil sa od hriechov Jeroboama, Nebatovho syna, do ktorých tento zviedol Izrael, zotrval v nich. 12 Ostatné Joasove príbehy a všetko, čo vykonal, i jeho hrdinstvo, ako viedol vojnu proti judskému kráľovi Amasiášovi, je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov. 13 Joas sa uložil ku svojim otcom a na jeho trón zasadol Jeroboam. Joasa pochovali v Samárii k izraelským kráľom.

Elizeova smrť

14 Keď Elizeus vážne ochorel na chorobu, na ktorú aj zomrel, izraelský kráľ Joas prišiel k nemu, rozplakal sa nad ním a povedal: "Otče môj, otče môj! Voz Izraela a jeho jazda!"
15 Elizeus mu povedal: "Vezmi luk a šípy!" A keď vzal luk a šípy, 16 Elizeus povedal kráľovi: "Polož si ruky na luk!" A on uchopil luk. Elizeus položil svoje ruky na kráľove ruky, 17 potom povedal: "Otvor okno na východ!" Keď otvoril, Elizeus povedal: "Vystreľ!" Keď vystrelil, povedal: "Šíp Jahveho víťazstva nad Aramom. Porazíš Aram v Afeku na hlavu." 18 Elizeus kázal: "Vezmi šípy!" Keď ich vzal, Elizeus povedal kráľovi: "Udri na zem!" On tri razy udrel a prestal. 19 Tu sa na neho Boží muž nahneval a povedal: "Mal si udrieť päť alebo šesťkrát! Vtedy by si bol porazil Aram úplne. Ale teraz porazíš Aram len trikrát." 20 Elizeus zomrel a pochovali ho. Moabské bandy robili každoročne nájazdy do krajiny. 21 Raz, keď pochovávali človeka, zrazu zbadali lúpežnú bandu. Hodili človeka do Elizeovho hrobu a ušli. Keď sa ten človek dotkol Elizeových kostí, ožil a postavil sa na nohy.

Víťazstvo nad Aramejcami

22 Aramejský kráľ Chazael utláčal Izrael po celý Joachazov život.
23 Ale Jahve sa zmiloval nad nimi, mal s nimi súcit kvôli svojej zmluve s Abrahámom, Izákom a Jakubom. Nechcel ich zničiť a nezavrhol ich ďaleko od svojej tváre. 24 Chazael, kráľ Aramu, zomrel a miesto neho sa stal kráľom jeho syn Ben-Hadad. 25 Vtedy Joas, Joachazov syn, znovu vzal z rúk Chazaelovho syna Ben-Hadada mestá, ktoré Chazael vojnou odňal jeho otcovi Joachazovi. Joas ho trikrát porazil a znovu získal izraelské mestá.