Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Joasovo kráľovstvo v Judsku (835 – 796)

1 Joas mal sedem rokov, keď sa stal kráľom.
2 V siedmom roku Jehua sa kráľom stal Joas. Kraľoval štyridsať rokov v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Sibja z Beer-Šeby. 3 Joas po celý život robil, čo sa Jahvemu páči, lebo ho vychovával kňaz Jehojada. 4 Ale svätyne na výšinách neodstránili a ľud ešte vždy obetoval obety a pálil kadidlo na výšinách. 5 Joas povedal kňazom: "Všetky peniaze z posvätných darov, ktoré sa prinášajú do Jahveho chrámu, peniaze z osobných poplatkov a všetky peniaze dobrovoľne obetované Chrámu, 6 nech odoberú kňazi od svojich známych a v Chráme nech urobia všetky opravy, ktoré treba urobiť." 7 V dvadsiatom treťom roku kráľa Joasa kňazi ešte neopravili poškodené miesta na Chráme. 8 Kráľ Joas predvolal kňaza Jehojadu a kňazov a povedal im: "Prečo neopravujete poškodené miesta na Chráme? Odteraz neprijímajte peniaze od svojich známych, ale dávajte ich na opravu poškodených miest Chrámu." 9 Kňazi súhlasili, že nebudú od ľudí prijímať peniaze, ale aj to, že oni nebudú mať na starosti opravy Chrámu. 10 Kňaz Jehojada vzal truhlicu, do jej vrchnáka vyvŕtal otvor a umiestnil ju vedľa stély, napravo, keď sa vchádza do Jahveho chrámu. Kňazi, strážcovia prahu, vkladali do nej všetky peniaze, ktoré boli prinesené do Jahveho chrámu. 11 Keď videli, že v truhlici je veľa peňazí, prichádzal kráľov tajomník, zviazali ich do mešcov a spočítali všetky peniaze, ktoré sa našli v Jahveho chráme. 12 Odpočítané peniaze odovzdávali potom dielovedúcim, ktorí mali na starosti práce v Jahveho chráme. Tí vyplácali tesárov a stavbárov, čo pracovali na Jahveho chráme, 13 tiež murárov a kamenárov, aj nákup dreva a tesaných kameňov na opravu poškodených miest na Jahveho chráme, skrátka všetky výdavky s opravou Chrámu. 14 Ale z peňazí, ktoré prichádzali do Jahveho chrámu, sa nevyrábali ani strieborné misy, ani nože, ani čaše na kropenie, ani trúby, ani nijaké zlaté alebo strieborné nádoby pre Jahveho chrám. 15 Dávali ich dielovedúcim, ktorí za ne opravovali Jahveho chrám. 16 Od mužov, ktorým sa zverovali peniaze, aby ich vyplácali tým, čo práce vykonávali, sa vyúčtovanie nepýtalo, lebo to konali statočne. 17 Peniaze z obiet za vinu a peniaze z obiet za hriechy sa neodvádzali do Jahveho chrámu, patrili kňazom. 18 Vtedy pritiahol aramejský kráľ Chazael, napadol mesto Gat a obsadil ho. Potom sa strojil tiahnuť proti Jeruzalemu. 19 Ale judský kráľ Joas vzal všetky posvätné dary, ktoré venovali jeho otcovia, judskí králi Jozafat, Joram a Achazjahu, aj svoje vlastné posvätné dary i všetko zlato, ktoré bolo v pokladniciach Jahveho chrámu i kráľovského paláca, a poslal to aramejskému kráľovi Chazaelovi a ten odtiahol od Jeruzalema. 20 Ostatné Joasove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. 21 Jeho sluhovia povstali, zosnovali sprisahanie a zabili Joasa v Bet-Mille. 22 Zabili ho jeho sluhovia Jozachar, Šimatov syn, a Jozabad, Šomerov syn, takže zomrel. Pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Amasiáš.