Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Joasovo kráľovstvo v Judsku (835 – 796)

1 Joas mal sedem rokov, keď sa stal kráľom.
2 V siedmom roku Jehua sa kráľom stal Joas. Kraľoval štyridsať rokov v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Sibja z Beer-Šeby. 3 Joas po celý život robil, čo sa Jahvemu páči, lebo ho vychovával kňaz Jehojada. 4 Ale svätyne na výšinách neodstránili a ľud ešte vždy obetoval obety a pálil kadidlo na výšinách. 5 Joas povedal kňazom: "Všetky peniaze z posvätných darov, ktoré sa prinášajú do Jahveho chrámu, peniaze z osobných poplatkov a všetky peniaze dobrovoľne obetované Chrámu, 6 nech odoberú kňazi od svojich známych a v Chráme nech urobia všetky opravy, ktoré treba urobiť." 7 V dvadsiatom treťom roku kráľa Joasa kňazi ešte neopravili poškodené miesta na Chráme. 8 Kráľ Joas predvolal kňaza Jehojadu a kňazov a povedal im: "Prečo neopravujete poškodené miesta na Chráme? Odteraz neprijímajte peniaze od svojich známych, ale dávajte ich na opravu poškodených miest Chrámu." 9 Kňazi súhlasili, že nebudú od ľudí prijímať peniaze, ale aj to, že oni nebudú mať na starosti opravy Chrámu. 10 Kňaz Jehojada vzal truhlicu, do jej vrchnáka vyvŕtal otvor a umiestnil ju vedľa stély, napravo, keď sa vchádza do Jahveho chrámu. Kňazi, strážcovia prahu, vkladali do nej všetky peniaze, ktoré boli prinesené do Jahveho chrámu. 11 Keď videli, že v truhlici je veľa peňazí, prichádzal kráľov tajomník, zviazali ich do mešcov a spočítali všetky peniaze, ktoré sa našli v Jahveho chráme. 12 Odpočítané peniaze odovzdávali potom dielovedúcim, ktorí mali na starosti práce v Jahveho chráme. Tí vyplácali tesárov a stavbárov, čo pracovali na Jahveho chráme, 13 tiež murárov a kamenárov, aj nákup dreva a tesaných kameňov na opravu poškodených miest na Jahveho chráme, skrátka všetky výdavky s opravou Chrámu. 14 Ale z peňazí, ktoré prichádzali do Jahveho chrámu, sa nevyrábali ani strieborné misy, ani nože, ani čaše na kropenie, ani trúby, ani nijaké zlaté alebo strieborné nádoby pre Jahveho chrám. 15 Dávali ich dielovedúcim, ktorí za ne opravovali Jahveho chrám. 16 Od mužov, ktorým sa zverovali peniaze, aby ich vyplácali tým, čo práce vykonávali, sa vyúčtovanie nepýtalo, lebo to konali statočne. 17 Peniaze z obiet za vinu a peniaze z obiet za hriechy sa neodvádzali do Jahveho chrámu, patrili kňazom. 18 Vtedy pritiahol aramejský kráľ Chazael, napadol mesto Gat a obsadil ho. Potom sa strojil tiahnuť proti Jeruzalemu. 19 Ale judský kráľ Joas vzal všetky posvätné dary, ktoré venovali jeho otcovia, judskí králi Jozafat, Joram a Achazjahu, aj svoje vlastné posvätné dary i všetko zlato, ktoré bolo v pokladniciach Jahveho chrámu i kráľovského paláca, a poslal to aramejskému kráľovi Chazaelovi a ten odtiahol od Jeruzalema. 20 Ostatné Joasove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. 21 Jeho sluhovia povstali, zosnovali sprisahanie a zabili Joasa v Bet-Mille. 22 Zabili ho jeho sluhovia Jozachar, Šimatov syn, a Jozabad, Šomerov syn, takže zomrel. Pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Amasiáš.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk