Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

Povraždenie izraelskej kráľovskej rodiny

1 Achab mal v Samárii sedemdesiat synov. Jehu napísal listy a poslal ich do Samárie kniežatám mesta, starším a vychovávateľom Achabových detí. V nich sa hovorilo:
2 "Keď k vám dôjde tento list, keďže sú u vás synovia vášho pána a máte vojnové vozy, kone a mesto je opevnené a vy ste vyzbrojení, 3 vyberte si najlepšieho a najvhodnejšieho zo synov svojho pána, dosaďte ho na trón jeho otca a bojujte za dom svojho pána!" 4 Oni sa preveľmi naľakali a povedali: "Pozrite, dvaja králi nemohli pred ním obstáť, ako obstojíme my?" 5 Správca paláca, veliteľ mesta, starší a pestúni poslali Jehuovi odkaz: "Sme tvoji sluhovia. Urobíme všetko, čo nám rozkážeš. Nikoho si neustanovíme za kráľa. Urob, čo uznáš za dobré." 6 Jehu im napísal druhý list: "Ak ste za mňa a chcete počúvať môj hlas, vezmite hlavy mužov z rodu svojho pána a príďte zajtra o tomto čase do Jizreela!" Kráľovských synov bolo sedemdesiat a vychovávali ich najpoprednejší v meste. 7 Keď im list prišiel, chytili kráľovských synov a všetkých sedemdesiatich pozabíjali. Ich hlavy položili do košov a poslali mu ich do Jizreela. 8 Posol oznámil Jehuovi: "Priniesli hlavy kráľovských synov." On rozkázal: "Zložte ich na dve hromady ku vchodu do mestskej brány. Budú tam až do rána!" 9 Ráno vyšiel von, zastal si a prehovoril ku všetkému ľudu: "Vy ste spravodliví. Ak som sa ja sprisahal proti svojmu pánovi a zabil som ho, kto zabil všetkých týchto? 10 Buďte si istí, že nijaké slovo, ktoré Jahve povedal proti Achabovmu rodu, nepadne na zem a že Jahve teraz vykonal, čo povedal ústami svojho sluhu Eliáša." 11 Potom Jehu pobil všetkých, čo ešte zostali z Achabovho rodu v Jizreeli, všetkých jeho najpoprednejších, jeho dôverníkov a jeho kňazov, žiadneho z nich nenechal ujsť.

Zavraždenie judských kniežat

12 Potom sa Jehu pobral a šiel do Samárie. Na ceste, keď bol pri pastierskom Bet-Ekede,
13 stretol bratova judského kráľa Achazjahua. Opýtal sa ich: "Kto ste?" Odpovedali: "Sme Achazjahuovi bratia a ideme pozdraviť synov kráľa a synov kráľovnej matky." 14 Rozkázal: "Pochytajte ich živých!" Pochytali ich živých a potom ich pozabíjali pri cisterne Bet-Ekedu, a to štyridsaťdva chlapov. Nikoho z nich nenechali nažive.

Jehu a Jonadab

15 Keď odtiaľ odišiel, stretol Jonadaba, Rachabovho syna, ktorý mu prichádzal v ústrety. Pozdravil ho a pýtal sa: "Je tvoje srdce úprimné k môjmu srdcu tak, ako moje srdce k tvojmu?" Jonadab odpovedal: "Istotne!" "Podaj mi teda ruku!" Jonadab mu podal ruku a Jehu ho zdvihol k sebe do voza.
16 Potom ho vyzval: "Poď so mnou, aby si videl moju horlivosť za Jahveho!" A viezol ho na svojom voze. 17 Keď vošli do Samárie, všetkých, ktorí zostali po Achabovi v Samárii, vyhubil podľa Jahveho slova, ktoré Jahve povedal Eliášovi.

Povraždenie ctiteľov Baala a zborenie jeho chrámu

18 Jehu zhromaždil všetok ľud a povedal mu: "Achab slúžil Baalovi trochu, Jehu mu bude slúžiť viac.
19 Teraz zvolajte ku mne všetkých Baalových prorokov a všetkých jeho kňazov, nech ani jeden nechýba, lebo budem obetovať veľkú obetu Baalovi. Ktokoľvek sa nezúčastní, nezostane nažive." Jehu si počínal ľstivo, aby zahubil všetkých Baalových ctiteľov. 20 Ďalej Jehu rozkázal: "Pripravte Baalovi slávnostné zhromaždenie!" Zvolali zhromaždenie. 21 Jehu poslal poslov po celom Izraeli, a tak prišli všetci Baalovi ctitelia. Nezostal ani jeden, čo by nebol prišiel. Poschádzali sa do Baalovho chrámu a Baalov chrám sa naplnil od jedného kraja po druhý. 22 Správcovi šatne rozkázal: "Vydaj odevy všetkým Baalovým ctiteľom!" On im vydal odevy. 23 Potom vošiel Jehu s Jonadabom, Rechabovým synom, do Baalovho chrámu a povedal Baalovým ctiteľom: "Dajte dobrý pozor, aby tu s vami nebol nikto z Jahveho ctiteľov, ale len ctitelia Baala!" 24 Vošli dopredu prinášať obety a celopaly. Jehu vonku rozostavil osemdesiat svojich mužov, ktorým povedal: "Kto z vás nechá ujsť jediného z mužov, ktorých vám vydám do rúk, zaplatí za jeho život vlastným životom." 25 Keď Jehu dokončil celopal, rozkázal strážcom a ich veliteľom: "Vojdite a pozabíjajte ich! Nech nikto neujde!" Strážcovia a velitelia vošli, porúbali ich mečom a došli až ku svätyni Baalovho chrámu. 26 Vyniesli z Baalovho chrámu posvätný stĺp a spálili ho. 27 Zrúcali Baalovu stélu a zrúcali tiež Baalov chrám a urobili z neho záchod, ako je to podnes.

Jehuovo kráľovstvo v Izraeli (841 – 814)

28 Tak Jehu odstránil Baala z Izraela.
29 Ale Jehu sa neodvrátil od hriechov Jeroboama, Nebatovho syna, do ktorých zviedol Izrael, od zlatých teliat, ktoré boli v Beteli a v Dane. 30 Jahve povedal Jehuovi: "Pretože si dobre vykonal, čo mi bolo milé, urobil si všetko, čo som mal na srdci proti Achabovmu domu, tvoji synovia budú až do štvrtého pokolenia sedieť na izraelskom tróne." 31 Ale Jehu nedbal na to, aby sa celým srdcom riadil zákonom Jahveho, Boha Izraela, neodstúpil od hriechov Jeroboama, ktorý zviedol Izrael do hriechu. 32 V tom čase začal Jahve zmenšovať územie Izraela a Chazael porážal Izraela na celom území, 33 od Jordánu na východ celú zem Galaád, Gadovcov, Rubenovcov a Manassesovcov, od Aroeru, pri potoku Arnon, Galaád a Bašan. 34 Ostatné Jehuove príbehy, všetko, čo vykonal, a všetko jeho hrdinstvo je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov. 35 Keď sa Jehu uložil ku svojim otcom, pochovali ho v Samárii. Jeho syn Joachaz sa stal kráľom namiesto neho. 36 Jehu panoval nad Izraelom v Samárii dvadsaťosem rokov.