Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

1 Ako Boží spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo. 2 Hovorí: V milostivom čase som ťa vyslyšal, v deň spásy som ti pomohol. Teraz je ten milostivý čas, teraz je deň spásy. 3 Preto nikomu v ničom nedávame pohoršenie, aby táto služba bola bez hany. 4 Naopak, vo všetkom sa odporúčame ako Boží sluhovia: veľkou trpezlivosťou v súženiach, v núdzi, v úzkostiach, 5 v ranách, väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdení a v pôstoch; 6 čistotou, poznaním, trpezlivosťou, dobrotou, Svätým Duchom, úprimnou láskou, 7 slovom pravdy, Božou mocou; zbraňami spravodlivosti, obrannými i útočnými; 8 v sláve i potupe, v zlej i dobrej povesti; považovaní za luhárov, a predsa hovoriacich pravdu; 9 za ľudí neznámych, a predsa dobre známych; za ľudí zomierajúcich, a hľa, žijeme; za ľudí trestaných, ale nie vydaných smrti; 10 za smutných, my, ktorí sa vždy radujeme; za chudobných, my, ktorí mnohých obohacujeme; za ľudí, čo nič nemajú, my, ktorým patrí všetko.

Zverenie sa a výstrahy

11 Korinťania, hovorili sme vám veľmi otvorene; svoje srdce sme vám otvorili dokorán.
12 U nás vám nie je tesno, ale vo vašich srdciach je tesno. 13 Hovorím vám ako svojim deťom: Otvorte si srdcia, odplaťte nám! 14 Neťahajte jarmo s neveriacimi, veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti? Čo má spoločné svetlo s tmou? 15 Aká zhoda medzi Kristom a Beliarom? Aký podiel má veriaci s neveriacim? 16 Ako súvisí Boží chrám s modlami? A my sme chrám živého Boha, ako povedal Boh: Budem medzi nimi bývať a chodiť; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 17 Odíďte spomedzi tých ľudí a oddeľte sa, hovorí Pán. Nedotýkajte sa ničoho nečistého a ja vás prijmem. 18 Budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami – hovorí všemohúci Pán.