Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

1 Veď vieme, že keď sa tento stan, náš pozemský dom, rozpadne, máme príbytok v nebi, ktorý je Božím dielom, večný dom, ktorý nie je zhotovený ľudskými rukami. 2 Lebo v tomto terajšom tele vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok, 3 a tak máme byť oblečení, a nie nahí. 4 Áno, kým sme v tomto stane, vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vyzliecť, ale naň si obliecť iný, aby život pohltil to, čo je smrteľné. 5 A ten, ktorý nás na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal Ducha ako závdavok. 6 Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme ako v exile, vzdialení od Pána, 7 lebo kráčame vo viere, a nie v jasnom videní. 8 Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z nášho tela a ísť bývať s Pánom. 9 A tak, či ostávame v tomto tele, alebo či ho musíme opustiť, túžime sa mu páčiť. 10 Lebo všetci sa musíme predstaviť pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré, alebo zlé.

Vykonávanie apoštolskej služby

11 S týmto poznaním bázne pred Pánom presviedčame ľudí. Boh nás pozná a dúfam, že aj vaše svedomie nás pozná.
12 Nezačíname znovu odporúčať sami seba, dávame vám iba príležitosť chváliť sa nami, aby ste mohli odpovedať tým, ktorí sa chvália tým, čo je vidno, a nie tým, čo je v srdci. 13 Je možné, že sme boli bez zmyslov, ale to pre Boha; ak sme rozumní, to pre vás. 14 Lebo Kristova láska nás ženie pri myšlienke, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. 15 A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. 16 Preto odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. A ak sme takto poznali Krista podľa tela, teraz ho už takto nepoznáme. 17 Kto je spojený s Kristom, je novým stvorením: staré sa pominulo a nastalo nové. 18 Všetko pochádza od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. 19 Veď skrze Krista Boh zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich hriechy a odovzdal nám slovo zmierenia. 20 Sme Kristovými vyslancami; teda akoby Boh napomínal skrze nás. Prosíme vás v Kristovom mene: Zmierte sa s Bohom! 21 Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.