Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

6. kapitola

Otroci

1 Všetci, čo sú pod otrockým jarmom, nech pokladajú svojich pánov za hodných všetkej úcty, aby Božie meno a učenie neboli vystavené rúhaniu.
2 Tí, čo majú pánov veriacich, nech ich neznevažujú preto, že sú bratmi, ale nech im slúžia tým ochotnejšie, lebo sú to veriaci a Boží priatelia, čo majú účasť na ich službách. Toto vyučuj a odporúčaj! 3 Kto učí inak a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia, ktoré zodpovedá nábožnosti, 4 to je človek nadutý, nič nevie, ale chorobne sa škriepi a háda o slová. Z toho vzniká závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania, 5 trenice ľudí, ktorí majú skazenú myseľ, sú pozbavení pravdy a nábožnosť pokladajú za zdroj zisku. 6 A nábožnosť je skutočne veľkým ziskom, ak je človek spokojný s tým, čo má. 7 Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. 8 Buďme spokojní s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. 9 Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia. 10 Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a prebodli si dušu mnohým trápením.

Slávnostné zaprisahanie Timoteja

11 Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.
12 Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života, ku ktorému si bol povolaný, a preto si zložil pred mnohými svedkami pekné vyznanie viery. 13 Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý pred Ponciom Pilátom vydal krásne svedectvo: 14 zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia nášho Pána Ježiša Krista, 15 ktorého v pravom čase ukáže Blahoslavený a jediný Vládca, Kráľ kráľov a Pán pánov, 16 jediný, ktorý má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Jemu česť a vláda naveky. Amen.

Obraz bohatého kresťana

17 Bohatým tohto sveta prikazuj, nech nie sú namyslení a nech nevkladajú svoju nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko, aby sme to užívali.
18 Nech robia dobre a stanú sa bohatými na dobré skutky, nech sú štedrí a vedia sa podeliť. 19 Tak si uložia dobrý základ pre budúcnosť, aby dosiahli skutočný život.

Posledné napomenutie a pozdrav

20 Timotej, opatruj, čo ti bolo zverené, a vyhýbaj sa bezbožným a prázdnym rečiam a námietkam nepravého poznania.
21 Niektorí, čo sa k nemu hlásili, zblúdili od viery. Milosť s vami!