Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Otroci

1 Všetci, čo sú pod otrockým jarmom, nech pokladajú svojich pánov za hodných všetkej úcty, aby Božie meno a učenie neboli vystavené rúhaniu.
2 Tí, čo majú pánov veriacich, nech ich neznevažujú preto, že sú bratmi, ale nech im slúžia tým ochotnejšie, lebo sú to veriaci a Boží priatelia, čo majú účasť na ich službách. Toto vyučuj a odporúčaj! 3 Kto učí inak a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia, ktoré zodpovedá nábožnosti, 4 to je človek nadutý, nič nevie, ale chorobne sa škriepi a háda o slová. Z toho vzniká závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania, 5 trenice ľudí, ktorí majú skazenú myseľ, sú pozbavení pravdy a nábožnosť pokladajú za zdroj zisku. 6 A nábožnosť je skutočne veľkým ziskom, ak je človek spokojný s tým, čo má. 7 Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. 8 Buďme spokojní s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. 9 Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia. 10 Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a prebodli si dušu mnohým trápením.

Slávnostné zaprisahanie Timoteja

11 Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.
12 Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života, ku ktorému si bol povolaný, a preto si zložil pred mnohými svedkami pekné vyznanie viery. 13 Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý pred Ponciom Pilátom vydal krásne svedectvo: 14 zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia nášho Pána Ježiša Krista, 15 ktorého v pravom čase ukáže Blahoslavený a jediný Vládca, Kráľ kráľov a Pán pánov, 16 jediný, ktorý má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Jemu česť a vláda naveky. Amen.

Obraz bohatého kresťana

17 Bohatým tohto sveta prikazuj, nech nie sú namyslení a nech nevkladajú svoju nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko, aby sme to užívali.
18 Nech robia dobre a stanú sa bohatými na dobré skutky, nech sú štedrí a vedia sa podeliť. 19 Tak si uložia dobrý základ pre budúcnosť, aby dosiahli skutočný život.

Posledné napomenutie a pozdrav

20 Timotej, opatruj, čo ti bolo zverené, a vyhýbaj sa bezbožným a prázdnym rečiam a námietkam nepravého poznania.
21 Niektorí, čo sa k nemu hlásili, zblúdili od viery. Milosť s vami!