Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Všeobecne o veriacich

1 Staršieho človeka nekarhaj, ale napomínaj ho ako otca, mladých ako bratov,
2 staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry vo všetkej čistote.

Vdovy

3 Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami.
4 Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnúčatá, nech sa predovšetkým ony učia nábožne ctiť svoj vlastný dom a rodičom odplácať. To je milé Bohu. 5 Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa. 6 Ale tá, čo vyhľadáva rozkoše, je zaživa mŕtva. 7 Toto zdôrazňuj, aby boli bezúhonné. 8 Kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci. 9 Do zoznamu vdov nech je zapísaná len tá, ktorá má najmenej šesťdesiat rokov, bola manželkou len jedného muža 10 a má svedectvo dobrých skutkov: ak vychovala deti, bola pohostinná, umývala nohy svätým, pomáhala trpiacim a konala všetky formy dobrých skutkov. 11 Mladšie vdovy však odmietaj; lebo keď ich zmyselnosť odvráti od Krista, chcú sa znovu vydať 12 a sú odsúdené, lebo porušili svoju prvotnú vernosť. 13 Okrem toho, keďže nemajú čo robiť, zvykajú si chodiť po domoch. A nie sú len záhaľčivé, ale aj klebetné a všetečné a navravia, čo netreba. 14 Preto chcem, aby sa mladšie vydali, rodili deti, viedli domácnosť a nedávali protivníkovi príležitosť na potupovanie. 15 Veď niektoré sa už odvrátili za satanom. 16 Ak niektorá veriaca má vdovy vo svojom príbuzenstve, nech sa o ne stará a nech cirkev nie je zaťažená, aby stačilo pre tie, čo sú naozaj vdovami.

Presbyteri

17 Presbyteri, ktorí sú dobrými predstavenými, zasluhujú si dvojnásobnú úctu, najmä tí, čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní.
18 Veď Písmo hovorí: Nezaviažeš hubu mlátiacemu volovi a Robotník si zaslúži svoju mzdu. 19 Proti presbyterovi neprijímaj žalobu, iba ak by ju potvrdili dvaja alebo traja svedkovia. 20 Tých, čo hrešia, karhaj pred všetkými, aby sa báli aj ostatní. 21 Zaprisahám ťa pred Bohom a Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi, aby si toto zachovával bez predpojatosti a nerobil nič z náklonnosti ku niekomu. 22 Na nikoho unáhlene nevkladaj ruky a nemaj účasť na cudzích hriechoch. Zachovaj sa čistý. 23 Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína. 24 Hriechy niektorých ľudí sú zjavné ešte pred súdom, iných až potom. 25 Podobne aj dobré skutky sú zjavné a tie, čo nie sú zjavné, nemôžu zostať skryté.