Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

Falošní učitelia

1 Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a náuk démonov,
2 zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie. 3 Zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo poznajú pravdu. 4 Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, ak sa to požíva so vzdávaním vďaky, 5 lebo Božie slovo a modlitba to posväcuje. 6 Ak toto budeš predkladať bratom, budeš dobrým sluhom Krista Ježiša, živeným slovami viery a dobrého učenia, ktorého si sa vždy verne pridržiaval. 7 Bezbožným a babským bájkam sa vyhýbaj. Cvič sa v nábožnosti! 8 Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie života terajšieho aj budúceho. 9 Toto slovo je spoľahlivé a hodné úplného prijatia. 10 Preto sa namáhame a zápasíme, lebo sme vložili nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. 11 Toto prikazuj a uč! 12 Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote. 13 Kým neprídem, venuj sa čítaniu, povzbudzovaniu a vyučovaniu. 14 Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo a vkladaním rúk kolégia presbyterovi. 15 Toto si vezmi k srdcu a tomuto ži, aby tvoj pokrok bol všetkým zrejmý. 16 Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vytrvalý. Ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.