Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

3. kapitola

Episkop

1 Toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje o episkopát, túži po vznešenej úlohe.
2 Episkop však musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, ušľachtilý, pohostinný, schopný učiť; 3 nie pijan ani bitkár, ale dobromyseľný, nie neznášanlivý ani chamtivý; 4 musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a mravnej čistote. 5 Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu Cirkev? 6 Nemá to byť novoobrátenec, aby nespyšnel a neprepadol odsúdeniu ako diabol. 7 Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a nechytil sa do diablovho osídla.

Diakoni

8 Takisto diakoni majú byť ľudia dôstojní, nie dvojakí v reči ani oddaní vínu, ani žiadostiví nečestného zisku.
9 Nech uchovávajú tajomstvá viery v čistom svedomí. 10 Aj ich treba najprv podrobiť skúške, až potom, keď sa ukážu bez úhony, nech konajú služby diakonov. 11 Podobne aj ženy nech sú dôstojné, nie klebetné, triezve a verné vo všetkom. 12 Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy. 13 Lebo tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere v Krista Ježiša.

Cirkev a tajomstvo nábožnosti

14 Toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe,
15 ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺpu a opory pravdy. 16 A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti: Ona sa zjavil v tele, ospravodlivený v Duchu, ukázal sa anjelom, bol ohlasovaný medzi pohanmi, uverili v neho po celom svete a bol vzatý do slávy.