2. kapitola

Liturgická modlitba

1 Predovšetkým teda odporúčame, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí,
2 za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. 3 Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, 4 ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. 5 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, 6 ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase. 7 A ja som ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola – hovorím pravdu, neklamem –, za učiteľa pohanov vo viere a pravde. 8 Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a nábožne dvíhali ruky k modlitbe bez hnevu a hádok.

Odev žien

9 Podobne aj ženy nech sa odievajú slušne, nech sa krášlia cudne a skromne; nie pozapletanými vlasmi, zlatom, perlami alebo drahými šatami,
10 ale skôr dobrými skutkami, ako sa sluší na bohabojné ženy. 11 Cez vyučovanie nech žena zachová tichosť v úplnej podriadenosti. 12 Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je ticho. 13 Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva. 14 A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu. 15 Žena sa spasí rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a triezvosti.