8. kapitola

Ľud si žiada kráľa

1 Keď Samuel zostarol, ustanovil svojich synove za sudcov v Izraeli.
2 Jeho prvorodený syn sa volal Joel a druhý Abija. Boli sudcami v Beer-Šebe. 3 Ale jeho synovia nenasledovali jeho príklad, išli za ziskom, prijímali úplatky a prekrúcali právo. 4 Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela a prišli k Samuelovi do Ramy. 5 Povedali mu: "Ty si zostarol a tvoji synovia nenasledujú tvoj príklad. Nože, ustanov nám kráľa, aby nás súdil ako všetky národy." 6 Samuelovi sa nepáčilo, že povedali: "Daj nám kráľa, aby nás súdil." A Samuel sa modlil k Jahvemu. 7 Vtedy Jahve povedal Samuelovi: "Urob všetko, čo ti hovorí ľud, lebo nezavrhli teba, ale zavrhli mňa, aby som nebol kráľom nad nimi. 8 Aj tebe robia všetko, čo robili mne odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta až doteraz – opustili ma a slúžili cudzím bohom. 9 Dobre teda, vyhovej ich žiadosti, ale najprv ich slávnostne napomeň a pouč ich o práve kráľa, ktorý bude panovať nad nimi."

Nevýhody kráľovstva

10 Samuel predniesol všetky Jahveho slová ľudu, ktorý od neho žiadal kráľa.
11 Povedal: "Toto je právo kráľa, ktorý bude panovať nad vami: bude brať vašich synov a pridelí ich ku svojim vozom a medzi svojich jazdcov a pobežia pred jeho vozom. 12 Urobí si ich veliteľmi nad tisícami a veliteľmi nad päťdesiatimi mužmi; dá im orať svoju orbu, žať svoju žatvu, vyrábať svoje bojové zbrane a výstroj pre svoje vozy. 13 Vaše dcéry vezme za voňavkárky, kuchárky a pekárky. 14 Vezme vaše najlepšie polia, vaše vinice a olivové sady a dá ich svojim dôstojníkom. 15 Z vašich siatin a z vašich viníc bude brať desiatky a dá ich svojim dvoranom a svojim úradníkom. 16 Zoberie najlepších z vašich otrokov a z vašich otrokýň, z vašich volov a z vašich oslov a použije ich pri svojich prácach. 17 Bude vyberať desiatky z vašich stád a vy sami sa stanete jeho otrokmi. 18 Potom jedného dňa budete kričať o pomoc kvôli kráľovi, ktorého ste si sami vybrali, ale Jahve vám neodpovie v ten deň." 19 Ľud odoprel počúvať Samuela a povedal: "Nie. Nech kráľ panuje nad nami! 20 Aj my budeme ako všetky národy: náš kráľ nás bude súdiť, bude nám tiahnuť v čele a bojovať naše boje." 21 Samuel vypočul všetky slová ľudu a predniesol ich Jahvemu. 22 Ale Jahve povedal Samuelovi: "Vyhovej ich žiadosti a nastoľ im kráľa!" Vtedy Samuel povedal izraelským mužom: "Vráťte sa každý do svojho mesta!"