Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

1 Kirjat-jearimskí mužovia prišli a odniesli Jahveho archu. Zaniesli ju do domu Abinadaba na návrší; jeho syna Eleazara posvätili, aby strážil Jahveho archu.

Samuel sudca a osloboditeľ

2 Od toho dňa, čo bola archa umiestnená v Kirjat-Jearime, uplynul dlhý čas – dvadsať rokov – a celý dom Izraela vzdychal za Jahvem.
3 Vtedy Samuel prehovoril k celému izraelskému ľudu takto: "Ak sa celým srdcom vraciate k Jahvemu, odstráňte spomedzi seba cudzích bohov, tiež Aštarty a upriamte svoje srdce na Jahveho a slúžte iba jemu: on vás vyslobodí z ruky Filištíncov." 4 Nato Izraelci odstránili Baalov a Aštarty a slúžili iba Jahvemu. 5 Samuel povedal: "Zhromaždite celý Izrael do Micpy a ja sa budem za vás modliť k Jahvemu." 6 Zhromaždili sa teda do Micpy, načierali vodu a vylievali ju pred Jahvem. V ten deň sa postili a vyznávali tam: "Zhrešili sme proti Jahvemu." V Micpe Samuel súdil Izrael. 7 Keď sa Filištínci dozvedeli, že Izraelci sa zhromaždili v Micpe, filištínske kniežatá vytiahli proti Izraelu. Keď to Izraelci počuli, báli sa Filištíncov. 8 Izraelci hovorili Samuelovi: "Neprestávaj za nás volať o pomoc k Jahvemu, nášmu Bohu, aby nás vyslobodil z rúk Filištíncov." 9 Samuel vzal jedno jahňa, čo ešte cicalo, a obetoval ho ako úplný celopal Jahvemu. Samuel volal o pomoc k Jahvemu za Izraelcov a Jahve ho vypočul. 10 Kým Samuel prinášal celopal, Filištínci zaútočili na Izraelcov. Ale Jahve vtedy zahrmel nad Filištíncami veľkým dunením a vydesil ich, takže utrpeli veľkú porážku od Izraela. 11 Izraelci vyrazili z Micpy, prenasledovali Filištíncov a bili ich až po miesto pod Bet-Karom. 12 Vtedy Samuel vzal skalu a postavil ju medzi Micpu a Šen a dal jej meno Eben-Ezer a povedal: "Až potiaľto nám Jahve pomáhal." 13 Filištínci boli tak pokorení, že už viac nevtrhli na územie Izraela. Jahveho ruka doliehala na Filištíncov po celý Samuelov život. 14 Navrátili sa aj mestá, ktoré Filištínci odobrali Izraelu od Ekronu po Gat. Izrael oslobodil aj ich okolité územie z moci Filištíncov. Medzi Izraelom a Amorejcami panoval pokoj. 15 Samuel bol sudcom v Izraeli po celý svoj život. 16 Každoročne prechádzal Betelom, Gilgalom a Micpou a súdil Izrael na všetkých týchto miestach. 17 Potom sa vracal do Ramy, lebo tam mal svoj dom, a tam súdil Izrael. Tam postavil aj oltár Jahvemu.