Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

1 Kirjat-jearimskí mužovia prišli a odniesli Jahveho archu. Zaniesli ju do domu Abinadaba na návrší; jeho syna Eleazara posvätili, aby strážil Jahveho archu.

Samuel sudca a osloboditeľ

2 Od toho dňa, čo bola archa umiestnená v Kirjat-Jearime, uplynul dlhý čas – dvadsať rokov – a celý dom Izraela vzdychal za Jahvem.
3 Vtedy Samuel prehovoril k celému izraelskému ľudu takto: "Ak sa celým srdcom vraciate k Jahvemu, odstráňte spomedzi seba cudzích bohov, tiež Aštarty a upriamte svoje srdce na Jahveho a slúžte iba jemu: on vás vyslobodí z ruky Filištíncov." 4 Nato Izraelci odstránili Baalov a Aštarty a slúžili iba Jahvemu. 5 Samuel povedal: "Zhromaždite celý Izrael do Micpy a ja sa budem za vás modliť k Jahvemu." 6 Zhromaždili sa teda do Micpy, načierali vodu a vylievali ju pred Jahvem. V ten deň sa postili a vyznávali tam: "Zhrešili sme proti Jahvemu." V Micpe Samuel súdil Izrael. 7 Keď sa Filištínci dozvedeli, že Izraelci sa zhromaždili v Micpe, filištínske kniežatá vytiahli proti Izraelu. Keď to Izraelci počuli, báli sa Filištíncov. 8 Izraelci hovorili Samuelovi: "Neprestávaj za nás volať o pomoc k Jahvemu, nášmu Bohu, aby nás vyslobodil z rúk Filištíncov." 9 Samuel vzal jedno jahňa, čo ešte cicalo, a obetoval ho ako úplný celopal Jahvemu. Samuel volal o pomoc k Jahvemu za Izraelcov a Jahve ho vypočul. 10 Kým Samuel prinášal celopal, Filištínci zaútočili na Izraelcov. Ale Jahve vtedy zahrmel nad Filištíncami veľkým dunením a vydesil ich, takže utrpeli veľkú porážku od Izraela. 11 Izraelci vyrazili z Micpy, prenasledovali Filištíncov a bili ich až po miesto pod Bet-Karom. 12 Vtedy Samuel vzal skalu a postavil ju medzi Micpu a Šen a dal jej meno Eben-Ezer a povedal: "Až potiaľto nám Jahve pomáhal." 13 Filištínci boli tak pokorení, že už viac nevtrhli na územie Izraela. Jahveho ruka doliehala na Filištíncov po celý Samuelov život. 14 Navrátili sa aj mestá, ktoré Filištínci odobrali Izraelu od Ekronu po Gat. Izrael oslobodil aj ich okolité územie z moci Filištíncov. Medzi Izraelom a Amorejcami panoval pokoj. 15 Samuel bol sudcom v Izraeli po celý svoj život. 16 Každoročne prechádzal Betelom, Gilgalom a Micpou a súdil Izrael na všetkých týchto miestach. 17 Potom sa vracal do Ramy, lebo tam mal svoj dom, a tam súdil Izrael. Tam postavil aj oltár Jahvemu.