Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Vrátenie archy

1 Jahveho archa bola v kraji Filištíncov sedem mesiacov.
2 Potom Filištínci zvolali kňazov a veštcov a pýtali sa: "Čo máme robiť s Jahveho archou? Poraďte nám, ako ju poslať na jej miesto." 3 Oni odpovedali: "Ak pošlete archu Boha Izraela späť, neposielajte ju naprázdno, ale zaplaťte zmierny dar. Potom sa uzdravíte a dozviete sa, prečo sa jeho ruka od vás neodvrátila." 4 A pýtali sa: "Aký zmierny dar mu máme dať?" Oni odpovedali: "Podľa počtu filištínskych kniežat dajte päť zlatých vredov a päť zlatých myší, lebo tá istá rana postihla vás i vaše kniežatá. 5 Urobte podoby svojich vredov a podoby myší, ktoré hubia krajinu, a vzdajte česť Bohu Izraela! Azda odľahčí tlak svojej ruky z vás, z vašich bohov a z vašej krajiny. 6 Prečo by ste si mali zatvrdzovať srdcia, ako si ich zatvrdzovali Egypťania a faraón? Spomeňte si, ako sa tento Boh s nimi zahrával a museli ich prepustiť a oni napokon odišli. 7 A tak teraz choďte, zhotovte nový voz a vezmite dve otelené kravy, ktoré ešte nenosili jarmo na sebe, kravy zapriahnite do voza a ich teľce odveďte od nich do maštale. 8 Potom vezmite Jahveho archu, naložte ju na voz, zlaté predmety, ktoré platíte ako zmierny dar, položte do skrinky po jej boku a nechajte, nech ide, kam chce. 9 A pozorujte: ak pôjde cestou k svojim hraniciam, smerom na Bet-Šemeš, tak on dopustil na nás toto veľké nešťastie, ale ak nie, budeme vedieť, že sa nás nedotkla jeho ruka, ale že sa to stalo náhodou." 10 Tí chlapi tak urobili: vzali dve otelené kravy, zapriahli ich do voza, ich teľce však zdržali v maštali. 11 Jahveho archu položili na voz, tiež skrinku so zlatými myšami a s podobou svojich vredov. 12 Kravy šli rovno smerom na Bet-Šemeš. Šli priamym smerom a stále bučali a neodbočili ani napravo, ani naľavo. Filištínske kniežatá išli za nimi až po chotár Bet-Šemeša.

Archa v Bet-Šemeši

13 Betšemešania práve žali pšenicu v doline. Keď pozdvihli zrak, uvideli archu, s radosťou jej utekali oproti.
14 Keď voz došiel na pole Jozueho Betšemešského, ostal stáť. Tam bola veľká skala. Porúbali drevo voza a kravy obetovali Jahvemu ako celopal. 15 Leviti predtým zložili Jahveho archu a skrinku, ktorá bola pri nej a v ktorej boli zlaté predmety, a všetko položili na tú veľkú skalu. Obyvatelia Bet-Šemeša v ten deň prinášali celopaly a obety Jahvemu. 16 Päť filištínskych kniežat to videlo a vrátilo sa do Ekronu ešte v ten deň. 17 Toto sú zlaté vredy, ktoré Filištínci zaplatili Jahvemu ako zmierny dar: za Ašdod jeden, za Gazu jeden, za Aškalon jeden, za Gat jeden a za Ekron jeden. 18 A zlatých myší toľko, koľko bolo filištínskych miest patriacich piatim kniežatám, od opevneného mesta až po dediny bez múrov. A svedkom je veľká skala, na ktorú položili Jahveho archu a ktorá je tam až podnes na roli Jozueho Betšemešského. 19 Ale synovia Jechoniáša z obyvateľov Bet-Šemeša sa netešili, keď pozorovali Jahveho archu, a Jahve z nich pobil sedemdesiat chlapova. Ľud smútil, lebo Jahve ho tak ťažko ranil.

Archa v Kirjat-Jearime

20 Vtedy obyvatelia Bet-Šemeša povedali: "Kto môže obstáť pred Jahvem, svätým Bohom? Ku komu má odísť od nás?"
21 Poslali poslov k obyvateľom Kirjat-Jearimu s odkazom: "Filištínci vrátili Jahveho archu, príďte a odneste si ju k sebe!"