Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

6. kapitola

Vrátenie archy

1 Jahveho archa bola v kraji Filištíncov sedem mesiacov.
2 Potom Filištínci zvolali kňazov a veštcov a pýtali sa: "Čo máme robiť s Jahveho archou? Poraďte nám, ako ju poslať na jej miesto." 3 Oni odpovedali: "Ak pošlete archu Boha Izraela späť, neposielajte ju naprázdno, ale zaplaťte zmierny dar. Potom sa uzdravíte a dozviete sa, prečo sa jeho ruka od vás neodvrátila." 4 A pýtali sa: "Aký zmierny dar mu máme dať?" Oni odpovedali: "Podľa počtu filištínskych kniežat dajte päť zlatých vredov a päť zlatých myší, lebo tá istá rana postihla vás i vaše kniežatá. 5 Urobte podoby svojich vredov a podoby myší, ktoré hubia krajinu, a vzdajte česť Bohu Izraela! Azda odľahčí tlak svojej ruky z vás, z vašich bohov a z vašej krajiny. 6 Prečo by ste si mali zatvrdzovať srdcia, ako si ich zatvrdzovali Egypťania a faraón? Spomeňte si, ako sa tento Boh s nimi zahrával a museli ich prepustiť a oni napokon odišli. 7 A tak teraz choďte, zhotovte nový voz a vezmite dve otelené kravy, ktoré ešte nenosili jarmo na sebe, kravy zapriahnite do voza a ich teľce odveďte od nich do maštale. 8 Potom vezmite Jahveho archu, naložte ju na voz, zlaté predmety, ktoré platíte ako zmierny dar, položte do skrinky po jej boku a nechajte, nech ide, kam chce. 9 A pozorujte: ak pôjde cestou k svojim hraniciam, smerom na Bet-Šemeš, tak on dopustil na nás toto veľké nešťastie, ale ak nie, budeme vedieť, že sa nás nedotkla jeho ruka, ale že sa to stalo náhodou." 10 Tí chlapi tak urobili: vzali dve otelené kravy, zapriahli ich do voza, ich teľce však zdržali v maštali. 11 Jahveho archu položili na voz, tiež skrinku so zlatými myšami a s podobou svojich vredov. 12 Kravy šli rovno smerom na Bet-Šemeš. Šli priamym smerom a stále bučali a neodbočili ani napravo, ani naľavo. Filištínske kniežatá išli za nimi až po chotár Bet-Šemeša.

Archa v Bet-Šemeši

13 Betšemešania práve žali pšenicu v doline. Keď pozdvihli zrak, uvideli archu, s radosťou jej utekali oproti.
14 Keď voz došiel na pole Jozueho Betšemešského, ostal stáť. Tam bola veľká skala. Porúbali drevo voza a kravy obetovali Jahvemu ako celopal. 15 Leviti predtým zložili Jahveho archu a skrinku, ktorá bola pri nej a v ktorej boli zlaté predmety, a všetko položili na tú veľkú skalu. Obyvatelia Bet-Šemeša v ten deň prinášali celopaly a obety Jahvemu. 16 Päť filištínskych kniežat to videlo a vrátilo sa do Ekronu ešte v ten deň. 17 Toto sú zlaté vredy, ktoré Filištínci zaplatili Jahvemu ako zmierny dar: za Ašdod jeden, za Gazu jeden, za Aškalon jeden, za Gat jeden a za Ekron jeden. 18 A zlatých myší toľko, koľko bolo filištínskych miest patriacich piatim kniežatám, od opevneného mesta až po dediny bez múrov. A svedkom je veľká skala, na ktorú položili Jahveho archu a ktorá je tam až podnes na roli Jozueho Betšemešského. 19 Ale synovia Jechoniáša z obyvateľov Bet-Šemeša sa netešili, keď pozorovali Jahveho archu, a Jahve z nich pobil sedemdesiat chlapova. Ľud smútil, lebo Jahve ho tak ťažko ranil.

Archa v Kirjat-Jearime

20 Vtedy obyvatelia Bet-Šemeša povedali: "Kto môže obstáť pred Jahvem, svätým Bohom? Ku komu má odísť od nás?"
21 Poslali poslov k obyvateľom Kirjat-Jearimu s odkazom: "Filištínci vrátili Jahveho archu, príďte a odneste si ju k sebe!"