6. kapitola

Vrátenie archy

1 Jahveho archa bola v kraji Filištíncov sedem mesiacov.
2 Potom Filištínci zvolali kňazov a veštcov a pýtali sa: "Čo máme robiť s Jahveho archou? Poraďte nám, ako ju poslať na jej miesto." 3 Oni odpovedali: "Ak pošlete archu Boha Izraela späť, neposielajte ju naprázdno, ale zaplaťte zmierny dar. Potom sa uzdravíte a dozviete sa, prečo sa jeho ruka od vás neodvrátila." 4 A pýtali sa: "Aký zmierny dar mu máme dať?" Oni odpovedali: "Podľa počtu filištínskych kniežat dajte päť zlatých vredov a päť zlatých myší, lebo tá istá rana postihla vás i vaše kniežatá. 5 Urobte podoby svojich vredov a podoby myší, ktoré hubia krajinu, a vzdajte česť Bohu Izraela! Azda odľahčí tlak svojej ruky z vás, z vašich bohov a z vašej krajiny. 6 Prečo by ste si mali zatvrdzovať srdcia, ako si ich zatvrdzovali Egypťania a faraón? Spomeňte si, ako sa tento Boh s nimi zahrával a museli ich prepustiť a oni napokon odišli. 7 A tak teraz choďte, zhotovte nový voz a vezmite dve otelené kravy, ktoré ešte nenosili jarmo na sebe, kravy zapriahnite do voza a ich teľce odveďte od nich do maštale. 8 Potom vezmite Jahveho archu, naložte ju na voz, zlaté predmety, ktoré platíte ako zmierny dar, položte do skrinky po jej boku a nechajte, nech ide, kam chce. 9 A pozorujte: ak pôjde cestou k svojim hraniciam, smerom na Bet-Šemeš, tak on dopustil na nás toto veľké nešťastie, ale ak nie, budeme vedieť, že sa nás nedotkla jeho ruka, ale že sa to stalo náhodou." 10 Tí chlapi tak urobili: vzali dve otelené kravy, zapriahli ich do voza, ich teľce však zdržali v maštali. 11 Jahveho archu položili na voz, tiež skrinku so zlatými myšami a s podobou svojich vredov. 12 Kravy šli rovno smerom na Bet-Šemeš. Šli priamym smerom a stále bučali a neodbočili ani napravo, ani naľavo. Filištínske kniežatá išli za nimi až po chotár Bet-Šemeša.

Archa v Bet-Šemeši

13 Betšemešania práve žali pšenicu v doline. Keď pozdvihli zrak, uvideli archu, s radosťou jej utekali oproti.
14 Keď voz došiel na pole Jozueho Betšemešského, ostal stáť. Tam bola veľká skala. Porúbali drevo voza a kravy obetovali Jahvemu ako celopal. 15 Leviti predtým zložili Jahveho archu a skrinku, ktorá bola pri nej a v ktorej boli zlaté predmety, a všetko položili na tú veľkú skalu. Obyvatelia Bet-Šemeša v ten deň prinášali celopaly a obety Jahvemu. 16 Päť filištínskych kniežat to videlo a vrátilo sa do Ekronu ešte v ten deň. 17 Toto sú zlaté vredy, ktoré Filištínci zaplatili Jahvemu ako zmierny dar: za Ašdod jeden, za Gazu jeden, za Aškalon jeden, za Gat jeden a za Ekron jeden. 18 A zlatých myší toľko, koľko bolo filištínskych miest patriacich piatim kniežatám, od opevneného mesta až po dediny bez múrov. A svedkom je veľká skala, na ktorú položili Jahveho archu a ktorá je tam až podnes na roli Jozueho Betšemešského. 19 Ale synovia Jechoniáša z obyvateľov Bet-Šemeša sa netešili, keď pozorovali Jahveho archu, a Jahve z nich pobil sedemdesiat chlapova. Ľud smútil, lebo Jahve ho tak ťažko ranil.

Archa v Kirjat-Jearime

20 Vtedy obyvatelia Bet-Šemeša povedali: "Kto môže obstáť pred Jahvem, svätým Bohom? Ku komu má odísť od nás?"
21 Poslali poslov k obyvateľom Kirjat-Jearimu s odkazom: "Filištínci vrátili Jahveho archu, príďte a odneste si ju k sebe!"