31. kapitola

Bitka pri Gelboe. Šaulova smrť

1 Filištínci bojovali proti Izraelu a Izraelci sa dali na útek pred Filištíncami a padali zabití na vrchu Gelboe.
2 Filištínci prenasledovali Šaula a jeho synov a zabili Jonatana, Abinadaba a Malkišuu, Šaulových synov. 3 Potom sa ťažký boj sústredil okolo Šaula. Zastihli ho lukostrelci, ktorí ho ťažko zranili. 4 Vtedy povedal Šaul svojmu zbrojnošovi: "Vytas svoj meč a prebodni ma, aby neprišli tí neobrezanci a neurobili si zo mňa posmech!" Ale jeho zbrojnoš nechcel, lebo bol naplnený hrôzou. Vtedy Šaul schytil svoj meč a hodil sa naň. 5 Keď zbrojnoš videl, že Šaul je mŕtvy, aj on naľahol na svoj meč a zomrel s ním. 6 Tak zomrel Šaul, jeho traja synovia a jeho zbrojnoš. 7 Keď Izraelci, ktorí boli na druhej strane doliny a na druhej strane Jordánu, videli, že sa Izraelci dali na útek a že Šaul a jeho synovia zomreli, opustili svoje mestá a utiekli. Filištínci prišli a usadili sa v nich. 8 Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, našli Šaula i jeho troch synov padlých na vrchu Gelboe. 9 Odťali mu hlavu, olúpili ho o jeho zbrane a dali kolovať po filištínskom kraji, aby oznámili dobrú zvesť svojim modlám a svojmu ľudu. 10 Potom uložili jeho zbrane v chráme Aštarty a jeho mŕtvolu zavesili na hradby v Bet-Šane. 11 Keď sa obyvatelia Jabeša v Galaáde dozvedeli, čo urobili Filištínci Šaulovi, 12 všetci bojovníci sa dali na cestu a pochodovali celú noc, sňali z hradieb Bet-Šanu Šaulovo telo a telá jeho synov, odniesli ich do Jabeša a tam ich spálili. 13 Potom vzali ich kosti, pochovali ich v Jabeši pod tamariškou a postili sa sedem dní.