Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

30. kapitola

Vojenská výprava proti Amalekovcom

1 Dávid a jeho vojaci došli do Ciklagu na tretí deň. Medzitým Amalekovci vtrhli do Negebu a napadli Ciklag. Ciklag vydobyli a vypálili ho.
2 Zajali ženy a všetkých tých, čo boli v ňom, malých i veľkých. Nikoho nezabili, ale hnali ich so sebou a pokračovali vo svojej ceste. 3 Keď Dávid a jeho mužovia došli k mestu, videli, že bolo vypálené a ich ženy, ich synovia a ich dcéry boli odvlečení do zajatia. 4 Vtedy Dávid a vojsko, ktoré bolo s ním, dali sa bedákať a plakať, až do úplného vysilenia. 5 Aj obe Dávidove ženy boli odvlečené do zajatia: Achinoam z Jizreela a Abigajil, žena po Nabalovi, z Karmelu. 6 Dávid bol vo veľkej tiesni, lebo ľud hovoril, že ho ukameňuje, vskutku všetci boli rozhorčení, každý pre svojich synov a pre svoje dcéry. Tak Dávid hľadal posilu v Jahvem, svojom Bohu. 7 Dávid povedal Ebjatarovi, Achimelechovmu synovi: "Prosím ťa, prines mi efód!" A Ebjatar priniesol efód Dávidovi. 8 Vtedy sa Dávid radil s Jahvem a pýtal sa: "Mám túto hordu prenasledovať? Dostihnem ju?" Odpovedal mu: "Prenasleduj, lebo isto ich dostihneš a zajatých vyslobodíš." 9 Dávid vyrazil so šesťsto mužmi, ktorí boli s ním, a došli k potoku Besor. 10 Dávid pokračoval v prenasledovaní so štyristo chlapmi, lebo dvesto zostalo, boli takí ustatí, že nevládali prebrodiť potok Besor. 11 V otvorenom poli našli Egypťana a priviedli ho k Dávidovi. Dali mu najesť a napiť sa vody. 12 Keď mu potom dali kus prešovaných fíg a dva strapce sušených hrozien, prišiel znovu k sebe, lebo už tri dni a tri noci nič nejedol a nepil. 13 Dávid sa ho opýtal: "Komu patríš a odkiaľ si?" On odpovedal: "Som mladý Egypťan, otrok istého Amalekovca. Môj pán ma zanechal, lebo som pred troma dňami ochorel. 14 Prepadli sme Negeb Keretejcov, Negeb Júdu a Negeb Kalebovcov a Ciklag sme vypálili." 15 Dávid sa ho pýtal: "Zaviedol by si ma k tej horde?" On odpovedal: "Zaprisahaj sa mi na Boha, že ma nezabiješ a nevydáš ma do rúk môjho pána. Tak ťa privediem k tej horde." 16 Priviedol ho teda k nim a oni boli rozptýlení po celom kraji. Jedli, pili a oslavovali tú veľkú korisť, ktorú pobrali v krajine Filištíncov a v Judskej krajine. 17 Dávid ich bil od úsvitu až do večera druhého dňa a nikto z nich neunikol okrem štyristo mladých mužov, ktorí posadali na ťavy a utiekli. 18 Dávid oslobodil všetko, čo pobrali Amalekovci, oslobodil aj svoje dve ženy. 19 Nechýbal im nikto, ani malý, ani veľký, ani synovia, ani dcéry a nič z koristi, z toho, čo im boli pobrali. Dávid to všetko priviedol späť. 20 Dávid zajal všetky ovce a dobytok. Hnali ich pred ním a kričali: "Toto je Dávidova korisť." 21 Dávid prišiel k tým dvesto chlapom, ktorí boli príliš ustatí a nemohli ísť za Dávidom, takže ich zanechal pri potoku Besor. Vyšli naproti Dávidovi a ľudu, ktorý bol s ním. Dávid sa priblížil k nim a pýtal sa ich, ako sa majú. 22 Ale zlí a naničhodní chlapi z tých, ktorí šli s Dávidom, vyhlásili: "Pretože nešli s nami, nedostanú z koristi, ktorú sme vyslobodili. Každý nech si vezme svoju ženu a svoje deti, nech ich odvedú a odídu!" 23 Ale Dávid povedal: "Nerobte tak, bratia moji, s tým, čo nám dal Jahve: chránil nás a vydal do našich rúk hordu, ktorá vytiahla proti nám. 24 Kto by súhlasil s vašou mienkou v tejto veci? Lebo: Rovnaký bude podiel toho, kto šiel do boja, i podiel toho, kto ostal pri batožine. Rovnako sa podelia." 25 Takto to bolo od toho dňa i naďalej a urobil z toho pravidlo a obyčaj v Izraeli až dodnes. 26 Keď Dávid došiel do Ciklagu, časti koristi poslal starším Júdu podľa ich miest s odkazom: "Posielam vám dar z koristi, vzatej od Jahveho nepriateľov." 27 Tým, ktorí bývali v Betuli, v Rame, v Negebe, v Jattire, 28 v Aroere, v Sifmote, v Eštemoe, 29 v Karmeli, v mestách Jerachmeelovcov, v mestách Kenijcov, 30 v Chorme, Bor-Ašane, v Etere, 31 v Chebrone a na všetkých miestach, po ktorých chodieval Dávid a jeho mužovia.