Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

Vojenská výprava proti Amalekovcom

1 Dávid a jeho vojaci došli do Ciklagu na tretí deň. Medzitým Amalekovci vtrhli do Negebu a napadli Ciklag. Ciklag vydobyli a vypálili ho.
2 Zajali ženy a všetkých tých, čo boli v ňom, malých i veľkých. Nikoho nezabili, ale hnali ich so sebou a pokračovali vo svojej ceste. 3 Keď Dávid a jeho mužovia došli k mestu, videli, že bolo vypálené a ich ženy, ich synovia a ich dcéry boli odvlečení do zajatia. 4 Vtedy Dávid a vojsko, ktoré bolo s ním, dali sa bedákať a plakať, až do úplného vysilenia. 5 Aj obe Dávidove ženy boli odvlečené do zajatia: Achinoam z Jizreela a Abigajil, žena po Nabalovi, z Karmelu. 6 Dávid bol vo veľkej tiesni, lebo ľud hovoril, že ho ukameňuje, vskutku všetci boli rozhorčení, každý pre svojich synov a pre svoje dcéry. Tak Dávid hľadal posilu v Jahvem, svojom Bohu. 7 Dávid povedal Ebjatarovi, Achimelechovmu synovi: "Prosím ťa, prines mi efód!" A Ebjatar priniesol efód Dávidovi. 8 Vtedy sa Dávid radil s Jahvem a pýtal sa: "Mám túto hordu prenasledovať? Dostihnem ju?" Odpovedal mu: "Prenasleduj, lebo isto ich dostihneš a zajatých vyslobodíš." 9 Dávid vyrazil so šesťsto mužmi, ktorí boli s ním, a došli k potoku Besor. 10 Dávid pokračoval v prenasledovaní so štyristo chlapmi, lebo dvesto zostalo, boli takí ustatí, že nevládali prebrodiť potok Besor. 11 V otvorenom poli našli Egypťana a priviedli ho k Dávidovi. Dali mu najesť a napiť sa vody. 12 Keď mu potom dali kus prešovaných fíg a dva strapce sušených hrozien, prišiel znovu k sebe, lebo už tri dni a tri noci nič nejedol a nepil. 13 Dávid sa ho opýtal: "Komu patríš a odkiaľ si?" On odpovedal: "Som mladý Egypťan, otrok istého Amalekovca. Môj pán ma zanechal, lebo som pred troma dňami ochorel. 14 Prepadli sme Negeb Keretejcov, Negeb Júdu a Negeb Kalebovcov a Ciklag sme vypálili." 15 Dávid sa ho pýtal: "Zaviedol by si ma k tej horde?" On odpovedal: "Zaprisahaj sa mi na Boha, že ma nezabiješ a nevydáš ma do rúk môjho pána. Tak ťa privediem k tej horde." 16 Priviedol ho teda k nim a oni boli rozptýlení po celom kraji. Jedli, pili a oslavovali tú veľkú korisť, ktorú pobrali v krajine Filištíncov a v Judskej krajine. 17 Dávid ich bil od úsvitu až do večera druhého dňa a nikto z nich neunikol okrem štyristo mladých mužov, ktorí posadali na ťavy a utiekli. 18 Dávid oslobodil všetko, čo pobrali Amalekovci, oslobodil aj svoje dve ženy. 19 Nechýbal im nikto, ani malý, ani veľký, ani synovia, ani dcéry a nič z koristi, z toho, čo im boli pobrali. Dávid to všetko priviedol späť. 20 Dávid zajal všetky ovce a dobytok. Hnali ich pred ním a kričali: "Toto je Dávidova korisť." 21 Dávid prišiel k tým dvesto chlapom, ktorí boli príliš ustatí a nemohli ísť za Dávidom, takže ich zanechal pri potoku Besor. Vyšli naproti Dávidovi a ľudu, ktorý bol s ním. Dávid sa priblížil k nim a pýtal sa ich, ako sa majú. 22 Ale zlí a naničhodní chlapi z tých, ktorí šli s Dávidom, vyhlásili: "Pretože nešli s nami, nedostanú z koristi, ktorú sme vyslobodili. Každý nech si vezme svoju ženu a svoje deti, nech ich odvedú a odídu!" 23 Ale Dávid povedal: "Nerobte tak, bratia moji, s tým, čo nám dal Jahve: chránil nás a vydal do našich rúk hordu, ktorá vytiahla proti nám. 24 Kto by súhlasil s vašou mienkou v tejto veci? Lebo: Rovnaký bude podiel toho, kto šiel do boja, i podiel toho, kto ostal pri batožine. Rovnako sa podelia." 25 Takto to bolo od toho dňa i naďalej a urobil z toho pravidlo a obyčaj v Izraeli až dodnes. 26 Keď Dávid došiel do Ciklagu, časti koristi poslal starším Júdu podľa ich miest s odkazom: "Posielam vám dar z koristi, vzatej od Jahveho nepriateľov." 27 Tým, ktorí bývali v Betuli, v Rame, v Negebe, v Jattire, 28 v Aroere, v Sifmote, v Eštemoe, 29 v Karmeli, v mestách Jerachmeelovcov, v mestách Kenijcov, 30 v Chorme, Bor-Ašane, v Etere, 31 v Chebrone a na všetkých miestach, po ktorých chodieval Dávid a jeho mužovia.