30. kapitola

Vojenská výprava proti Amalekovcom

1 Dávid a jeho vojaci došli do Ciklagu na tretí deň. Medzitým Amalekovci vtrhli do Negebu a napadli Ciklag. Ciklag vydobyli a vypálili ho.
2 Zajali ženy a všetkých tých, čo boli v ňom, malých i veľkých. Nikoho nezabili, ale hnali ich so sebou a pokračovali vo svojej ceste. 3 Keď Dávid a jeho mužovia došli k mestu, videli, že bolo vypálené a ich ženy, ich synovia a ich dcéry boli odvlečení do zajatia. 4 Vtedy Dávid a vojsko, ktoré bolo s ním, dali sa bedákať a plakať, až do úplného vysilenia. 5 Aj obe Dávidove ženy boli odvlečené do zajatia: Achinoam z Jizreela a Abigajil, žena po Nabalovi, z Karmelu. 6 Dávid bol vo veľkej tiesni, lebo ľud hovoril, že ho ukameňuje, vskutku všetci boli rozhorčení, každý pre svojich synov a pre svoje dcéry. Tak Dávid hľadal posilu v Jahvem, svojom Bohu. 7 Dávid povedal Ebjatarovi, Achimelechovmu synovi: "Prosím ťa, prines mi efód!" A Ebjatar priniesol efód Dávidovi. 8 Vtedy sa Dávid radil s Jahvem a pýtal sa: "Mám túto hordu prenasledovať? Dostihnem ju?" Odpovedal mu: "Prenasleduj, lebo isto ich dostihneš a zajatých vyslobodíš." 9 Dávid vyrazil so šesťsto mužmi, ktorí boli s ním, a došli k potoku Besor. 10 Dávid pokračoval v prenasledovaní so štyristo chlapmi, lebo dvesto zostalo, boli takí ustatí, že nevládali prebrodiť potok Besor. 11 V otvorenom poli našli Egypťana a priviedli ho k Dávidovi. Dali mu najesť a napiť sa vody. 12 Keď mu potom dali kus prešovaných fíg a dva strapce sušených hrozien, prišiel znovu k sebe, lebo už tri dni a tri noci nič nejedol a nepil. 13 Dávid sa ho opýtal: "Komu patríš a odkiaľ si?" On odpovedal: "Som mladý Egypťan, otrok istého Amalekovca. Môj pán ma zanechal, lebo som pred troma dňami ochorel. 14 Prepadli sme Negeb Keretejcov, Negeb Júdu a Negeb Kalebovcov a Ciklag sme vypálili." 15 Dávid sa ho pýtal: "Zaviedol by si ma k tej horde?" On odpovedal: "Zaprisahaj sa mi na Boha, že ma nezabiješ a nevydáš ma do rúk môjho pána. Tak ťa privediem k tej horde." 16 Priviedol ho teda k nim a oni boli rozptýlení po celom kraji. Jedli, pili a oslavovali tú veľkú korisť, ktorú pobrali v krajine Filištíncov a v Judskej krajine. 17 Dávid ich bil od úsvitu až do večera druhého dňa a nikto z nich neunikol okrem štyristo mladých mužov, ktorí posadali na ťavy a utiekli. 18 Dávid oslobodil všetko, čo pobrali Amalekovci, oslobodil aj svoje dve ženy. 19 Nechýbal im nikto, ani malý, ani veľký, ani synovia, ani dcéry a nič z koristi, z toho, čo im boli pobrali. Dávid to všetko priviedol späť. 20 Dávid zajal všetky ovce a dobytok. Hnali ich pred ním a kričali: "Toto je Dávidova korisť." 21 Dávid prišiel k tým dvesto chlapom, ktorí boli príliš ustatí a nemohli ísť za Dávidom, takže ich zanechal pri potoku Besor. Vyšli naproti Dávidovi a ľudu, ktorý bol s ním. Dávid sa priblížil k nim a pýtal sa ich, ako sa majú. 22 Ale zlí a naničhodní chlapi z tých, ktorí šli s Dávidom, vyhlásili: "Pretože nešli s nami, nedostanú z koristi, ktorú sme vyslobodili. Každý nech si vezme svoju ženu a svoje deti, nech ich odvedú a odídu!" 23 Ale Dávid povedal: "Nerobte tak, bratia moji, s tým, čo nám dal Jahve: chránil nás a vydal do našich rúk hordu, ktorá vytiahla proti nám. 24 Kto by súhlasil s vašou mienkou v tejto veci? Lebo: Rovnaký bude podiel toho, kto šiel do boja, i podiel toho, kto ostal pri batožine. Rovnako sa podelia." 25 Takto to bolo od toho dňa i naďalej a urobil z toho pravidlo a obyčaj v Izraeli až dodnes. 26 Keď Dávid došiel do Ciklagu, časti koristi poslal starším Júdu podľa ich miest s odkazom: "Posielam vám dar z koristi, vzatej od Jahveho nepriateľov." 27 Tým, ktorí bývali v Betuli, v Rame, v Negebe, v Jattire, 28 v Aroere, v Sifmote, v Eštemoe, 29 v Karmeli, v mestách Jerachmeelovcov, v mestách Kenijcov, 30 v Chorme, Bor-Ašane, v Etere, 31 v Chebrone a na všetkých miestach, po ktorých chodieval Dávid a jeho mužovia.