Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Samuelovo povolanie

1 Mladý Samuel slúžil Jahvemu v prítomnosti Eliho; v tom čase bolo zriedkavé, že by Jahve prehovoril, videnia neboli časté.
2 A tak jedného dňa Eli ležal vo svojej izbe, oči mu začali slabnúť, takže nemohol vidieť. 3 Božia lampa nebola ešte zhasnutá a Samuel ležal v Jahveho svätyni, tam, kde bola Jahveho archa. 4 Vtedy Jahve zavolal: "Samuel, Samuel!" a on odpovedal: "Tu som!" 5 Nato odbehol k Elimu a povedal: "Tu som, veď si ma volal." Ten odpovedal: "Nevolal som ťa, vráť sa a spi!" On si šiel ľahnúť. 6 Jahve znovu zavolal: "Samuel, Samuel!" Samuel vstal, šiel k Elimu a povedal: "Tu som, lebo si ma volal." On mu odpovedal: "Nevolal som ťa, syn môj, vráť sa a spi!" 7 Samuel ešte nepoznal Jahveho a Jahveho slovo sa mu ešte nezjavilo. 8 Jahve volal Samuela znovu, po tretí raz, ten vstal, šiel k Elimu a povedal: "Tu som, lebo si ma volal." Vtedy Eli pochopil, že to Jahve volá chlapca, 9 a povedal Samuelovi: "Choď, ľahni si a ak ťa znovu bude volať, povedz: ‚Hovor, Jahve, lebo tvoj sluha počúva.‘" A Samuel si šiel ľahnúť na svoje miesto. 10 Jahve prišiel, zastal si a zavolal ako predtým: "Samuel, Samuel!" A Samuel odpovedal: "Hovor, lebo tvoj sluha počúva." 11 Jahve povedal Samuelovi: "Pozri, ja urobím v Izraeli niečo také, že každému, kto o tom počuje, bude zunieť v oboch ušiach. 12 V ten deň splním proti Elimu od začiatku až do konca všetko, čo som povedal o jeho dome. 13 Oznám mu, že odsudzujem jeho dom naveky, lebo vedel, že jeho synovia zlorečia Bohu, a on ich nekarhal. 14 Preto prisahám Eliho domu: ani krvavá, ani nekrvavá obeta nikdy nezotrú hriech Eliho domu". 15 Samuel spal až do rána, potom otvoril dvere Jahveho domu. Samuel sa bál Elimu porozprávať videnie. 16 Ale Eli zavolal Samuela a povedal mu: "Samuel, syn môj!" A on odpovedal: "Tu som." 17 Eli sa ho pýtal: "O čom ti hovoril? Nič nezatajuj predo mnou! Nech ti Boh urobí toto zlo a nech ti ešte pridá druhé, ak zatajíš predo mnou jedno slovo z toho, čo ti povedal!" 18 Tak mu Samuel porozprával všetko, nič mu nezatajil. Eli povedal: "On je Jahve, nech urobí, čo uzná za dobré!" 19 Samuel odrástol. Jahve bol s ním a nedopustil, aby niektoré z jeho slov padlo na zem. 20 Celý Izrael od Danu až po Beer-Šebu vedel, že Samuel bol ustanovený za Jahveho proroka. 21 Jahve sa naďalej ukazoval v Šíle, lebo v Šíle sa zjavoval Samuelovi svojím slovom.