Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Chválospev Anny

1 Potom sa Anna modlila túto modlitbu: "Srdce mi plesá v Jahvem, môj roh sa dvíha v Jahvem, ústa mám doširoka otvorené proti svojim nepriateľom, lebo sa radujem, že si mi pomohol.
2 Niet Svätého ako je Jahve, niet Skaly ako náš Boh, lebo okrem teba nikoho niet. 3 Prestaňte s pyšnými rečami, nech vám z úst nevyjde bezočivé slovo, lebo Jahve je Boh vševediaci, ktorý skúma všetky skutky. 4 Zlomil sa luk mocných, slabí nadobudli novú silu. 5 Sýti sa dali najať za chlieb, ale hladní prestali pracovať. Neplodná porodila sedemkrát a matka mnohých detí vädne. 6 Jahve dáva zomrieť a dáva žiť, vovádza do šeolu i vyvádza späť. 7 Jahve ochudobňuje i obohacuje, ponižuje i povyšuje. 8 On dvíha bedára z prachu, chudobného pozdvihuje z hnojiska, aby im dal zasadať s kniežatami a pridelil im trón slávy; lebo Jahvemu patria stĺpy zeme, na ne položil svet. 9 On chráni kroky svojich verných, ale zlomyseľní utonú v temnotách, lebo silou človek nezvíťazí. 10 Jahve, zničení sú jeho odporcovia, Najvyšší buráca z neba. Jahve súdi končiny zeme, dáva silu svojmu Kráľovi, vysoko dvíha roh svojho Mesiáša." 11 Potom sa Elkana vrátil do svojho domu do Ramy a chlapec zostal slúžiť Jahvemu v prítomnosti kňaza Eliho.

Eliho synovia

12 Eliho synovia boli naničhodníci, ktorí sa o Jahveho nestarali
13 ani o právo kňazov voči ľudu: keď niekto prinášal obetu a mäso sa varilo, prišiel kňazov sluha s trojzubou vidlicou v ruke 14 a vrazil ju do kotla alebo do hrnca, do panvice alebo do misy a všetko, čo vidlica zachytila, vzal si kňaz pre seba. Takto robievali celému Izraelu, ktorý prichádzal do Šíla. 15 Takisto prv, než spálili tuk, prichádzal kňazov sluha a povedal obetujúcemu: "Daj mäso, nech ho upečiem kňazovi, lebo neprijmem od teba varené mäso, ale iba surové." 16 A keď mu ten človek povedal: "Nech sa najprv spáli tuk, potom si vezmi, koľko ti len duša zažiada," odpovedal mu: "Nie, daj hneď, lebo ak nie, vezmem si nasilu." 17 Veľmi veľký bol hriech týchto mládencov pred Jahvem, lebo znevažovali obetu prinesenú Jahvemu.

Samuel v Šíle

18 Samuel konal službu pred Jahvem, chlapec opásaný ľanovým efódoma.
19 Jeho matka mu robievala pláštik a každý rok mu ho doniesla, keď prichádzala so svojím mužom obetovať výročnú obetu. 20 Eli vtedy žehnával Elkanu a jeho ženu slovami: "Nech ti dá Jahve potomstvo z tejto ženy namiesto toho, ktoré odovzdala Jahvemu." Potom sa vrátili domov. 21 Jahve navštívil Annu a ona počala a porodila troch synov a dve dcéry. Medzitým mladý Samuel rástol u Jahveho.

Ešte Eliho synovia

22 Eli bol už veľmi starý, no počul o všetkom, čo robili jeho synovia celému Izraelu.
23 Povedal im: "Prečo páchate takéto veci? Zlé počúvam o vás od všetkého tohto ľudu. 24 Nie, synovia moji, nie je dobrá povesť, ktorú počúvam, čo Jahveho ľud šíri o vás. 25 Keď zhreší človek proti človeku, zakročí Jahve, ale keď človek zhreší proti Jahvemu, kto bude zaň prosiť?" Ale oni neposlúchali hlas svojho otca. To preto, lebo Jahve ich chcel usmrtiť. 26 Mladý Samuel rástol a bol čoraz milší Jahvemu i ľuďom.

Oznámenie trestu

27 Jeden Boží muž prišiel k Elimu a povedal mu: "Takto hovorí Jahve. Vieš, že som sa zjavil domu tvojho otca, keď on a jeho rodina boli v Egypte v otroctve v dome faraónovom.
28 Spomedzi všetkých kmeňov som si ho vyvolil za kňaza, aby vystupoval k môjmu oltáru, aby pálil kadidlo a nosil predo mnou efód; a dal som domu tvojho otca všetko mäso obetované Izraelcami. 29 Prečo šliapete po obetách a žertvách, ktoré som nariadil pre svoj Príbytok? Svojich synov si viac uctíš ako mňa, keď tučniete z najlepšieho zo všetkých dobier Izraela, môjho ľudu? 30 Preto toto je prorocký výrok Jahveho, Boha Izraela: Výslovne som sľúbil, že tvoj dom a dom tvojho otca budú mi slúžiť naveky, teraz však výrok Jahveho je: Nech je to ďaleko odo mňa! Ja si uctím tých, ktorí mňa ctia, ale tí, čo mnou pohŕdajú, stretnú sa s pohŕdaním. 31 Prichádzajú dni, keď odtnem tvoje rameno a rameno rodu tvojho otca, takže nebude starec v tvojom dome. 32 Vtedy budeš vidieť v Príbytku protivníka, ktorý bude Izraelu preukazovať dobro, a v tvojom dome nikdy nebude starý človek. 33 Zachovám niekoho z tvojich pri svojom oltári, ale jeho oči zoslabnú a duša mu schradne a všetci z jeho rodu zomrú mečom mužov. 34 Znamením ti bude to, čo sa stane tvojim dvom synom, Chofnimu a Pinchasovi: obidvaja zomrú v jeden deň. 35 Vzbudím si verného kňaza, ktorý bude konať podľa môjho srdca a podľa mojej túžby. Zariadim, že jeho rodina bude naveky v prítomnosti môjho pomazaného kráľa. 36 A každý, kto zostane z tvojej rodiny, príde a hodí sa pred ním na zem za kúštik striebra a za pecník chleba a povie: ‚Prosím ťa, prideľ ma ku ktorejkoľvek kňazskej službe, aby som mal kus chleba do úst.‘"