27. kapitola

Dávid sa utiahne do Gatu

1 Dávid si povedal vo svojom srdci: "Jedného dňa predsa len zahyniem Šaulovou rukou. Najlepšie pre mňa bude zachrániť sa v krajine Filištíncov. Potom ma Šaul prestane hľadať po celom izraelskom území, a tak ujdem jeho ruke."
2 Dávid sa teda vydal na cestu a so svojimi šesťsto chlapmi prešiel ku gatskému kráľovi Achišovi, Maochovmu synovi. 3 Dávid sa usadil u Achiša v Gate, on i jeho vojaci, každý so svojou rodinou, Dávid so svojimi dvoma ženami: s Jizreelčankou Achinoam a s Abigajil, ženou Nabala z Karmelu. 4 Šaulovi oznámili, že Dávid utiekol do Gatu, a on ho prestal ďalej hľadať.

Dávid ako vazal Filištíncov

5 Dávid povedal Achišovi: "Ak som našiel milosť v tvojich očiach, nech mi dajú miesto v niektorom vidieckom meste, aby som tam mohol bývať. Prečo by mal tvoj sluha bývať s tebou v kráľovskom meste?"
6 Achiš mu dal v ten deň Ciklag. Preto Ciklag patrí judským kráľom až podnes. 7 Dávid býval v krajine Filištíncov rok a štyri mesiace. 8 Dávid a jeho mužovia tiahli a napadali Gešuranov, Girzanov a Amalekovcov, lebo to boli kmene, ktoré bývali v kraji, ktorý sa tiahne od Telamu smerom na Šur a až do Egyptskej krajiny. 9 Dávid nivočil krajinu, nenechal nažive ani muža, ani ženu, bral ovce a voly, osly, ťavy i šaty, potom sa vracal a prichádzal k Achišovi. 10 Keď sa Achiš pýtal: "Kam ste dnes vpadli?" Dávid odpovedal: "Do Negebu Júdu," alebo "do Negebu Jerameela," alebo "do Negebu Kenijcov". 11 Dávid nenechal nažive ani muža, ani ženu, aby ich nemusel priviesť do Gatu, lebo si povedal: "Mohli by svedčiť proti nám a vyzradiť: ‚Toto robil Dávid.‘" Takto sa správal po celý čas, čo býval na filištínskom území. 12 Achiš dôveroval Dávidovi; povedal si: "Iste sa svojmu izraelskému ľudu sprotivil, bude navždy mojím sluhom."