Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

Samuelova smrť. Príbeh Nabala a Abigajil

1 Samuel zomrel. Celý Izrael sa zhromaždil a oplakával ho. Pochovali ho v jeho dome v Rame. Dávid sa pohol a odišiel na púšť Maon.
2 V Maone bol človek, ktorý mal svoje hospodárstvo v Karmeli. Bol to veľmi bohatý človek a mal tritisíc oviec a tisíc kôz. Bol práve pri strihaní svojich oviec v Karmeli. 3 Ten človek sa volal Nabal a jeho žena sa volala Abigajil. Bola to veľmi rozumná a pekná žena, ale jej muž bol surový a zlomyseľný; bol z Kalebovho rodu. 4 Dávid sa na púšti dopočul, že Nabal strihá ovce. 5 Dávid poslal desať mládencov a povedal im: "Choďte do Karmelu, zájdite k Nabalovi a pozdravte ho v mojom mene. 6 Takto oslovte môjho brata: ‚Pokoj tebe a pokoj tvojmu domu, pokoj všetkému, čo je tvoje! 7 Práve som počul, že máš strihačov. Tvoji pastieri bývali s nami, nikdy sme im neublížili a nikdy sa im nič nestratilo po celý čas, čo boli v Karmeli. 8 Spýtaj sa svojich sluhov a povedia ti. Nech títo mládenci nájdu priazeň v tvojich očiach, veď prichádzame v dobrý deň. Daj, prosím, svojim sluhom a svojmu synovi Dávidovi, čo máš poruke.‘" 9 Dávidovi mládenci prišli, rozpovedali Nabalovi všetky tieto slová v Dávidovom mene a čakali. 10 Ale Nabal odpovedal Dávidovým sluhom: "Kto je Dávid a kto je Izajov syn? Dnes je mnoho sluhov, ktorí ušli od svojich pánov. 11 Vari mám vziať svoj chlieb, svoje víno a mäso z dobytka, ktorý som pobil pre svojich strihačov, a dať chlapom, o ktorých neviem, odkiaľ sú?" 12 Nato sa Dávidovi mládenci obrátili a vrátili sa svojou cestou. Keď došli, rozpovedali Dávidovi všetko, čo sa stalo. 13 Vtedy Dávid povedal svojim bojovníkom: "Nech si každý pripáše svoj meč!" Každý si pripásal meč. Aj Dávid si pripásal svoj meč. A tak tiahlo za Dávidom asi štyristo chlapov a dvesto ich zostalo pri batožine. 14 Nabalovej žene Abigajil však oznámil jeden zo sluhov: "Pozri, Dávid poslal z púšte poslov, aby pozdravili pána, ale on sa na nich osopil. 15 A títo ľudia boli k nám veľmi dobrí, nikdy nám neublížili a nič sa nám nestratilo po celý čas, čo sme chodili blízko nich, keď sme boli v poli. 16 Boli okolo nás ako hradba, v noci i vo dne po všetky dni, čo sme boli s nimi, keď sme pásli stádo. 17 Preto si dôkladne rozmysli, čo máš robiť, lebo skaza nášho pána a celého jeho domu je už hotovou vecou, no on je taký zloduch, že sa s ním nedá ani hovoriť." 18 Abigajil rýchlo vzala dvesto chlebov, dva kožené mechy vína, päť pripravených oviec, päť mier praženého zrna, sto strapcov sušeného hrozna, dvesto vencov prešovaných fíg a naložila to na osly. 19 Svojim sluhom povedala: "Choďte napred, ja idem za vami!" Ale svojmu mužovi Nabalovi to nepovedala. 20 Zostupovala sediac na oslovi a krytá vrchom a Dávid a jeho mužovia zostupovali proti nej, takže sa s nimi stretla. 21 Dávid si povedal: "Teda nadarmo som chránil všetko, čo mal tento chytrák na púšti a nič sa nestratilo zo všetkého, čo mal? Zlým sa mi odpláca za dobré. 22 Toto zlo nech urobí Jahve Dávidovia a tamto ešte nech pridá, ak do rána zo všetkého, čo má, ponechám nažive jediného mužského." 23 Len čo Abigajil zazrela Dávida, rýchlo zoskočila z osla, padla pred Dávidom na tvár a poklonila sa mu. 24 Padla mu k nohám a povedala: "Na mne nech je vina, pán môj. Nech smie prehovoriť k tebe tvoja slúžka, vypočuj slová svojej slúžky. 25 Nech si nevšíma, prosím, pán môj, toho zloducha Nabala, lebo on je taký zlý, ako hovorí jeho meno: volá sa Blázon a bláznovstvo je v ňom. Ale ja, tvoja slúžka, nevidela som mládencov svojho pána, ktorých si poslal. 26 A tak teraz, pán môj, ako že žije Jahve a ako že ty žiješ, Jahve ti zabránil previniť sa krvou a pomôcť si vlastnou rukou. Nech sú ako Nabal tvoji nepriatelia a tí, čo proti môjmu pánovi zamýšľajú zlo! 27 Preto teraz prijmi dar, ktorý tebe, svojmu pánovi, priniesla tvoja slúžka, nech ho prevezmú mládenci, ktorí kráčajú za mojím pánom. 28 Odpusť, prosím, to previnenie svojej slúžke! Jahve istotne zbuduje môjmu pánovi trvalý dom, lebo môj pán bojuje Jahveho boje a po celý tvoj život niet na tebe nič zlého. 29 A keby aj povstal človek, čo by ťa prenasledoval a siahal ti na život, Jahve, tvoj Boh, skryje tvoj život a uloží ho do svojho miešku života, ale život tvojich nepriateľov vymrští preč ako kamene z praku. 30 Keď Jahve splní tebe, môjmu pánovi, všetko dobré, čo ti prisľúbil, a ustanoví ťa za knieža nad Izraelom, 31 nech ti to nie je nepríjemné, nech nie je výčitkou pre môjho pána, že zbytočne vylial krv a že si môj pán sám pomohol k právu. Keď Jahve preukáže dobro môjmu pánovi, rozpomeň sa na svoju slúžku." 32 Dávid odpovedal Abigajil: "Nech je požehnaný Jahve, Boh Izraela, ktorý mi ťa dnes poslal oproti! 33 Požehnaná tvoja múdrosť a požehnaná si ty sama, že si mi dnes zabránila preliať krv a dopomôcť si k právu vlastnou rukou. 34 Lebo ako že žije Jahve, Boh Izraela, ktorý zabránil spôsobiť ti niečo zlé: keby si sa nebola poponáhľala a keby si mi nebola rýchlo vyšla v ústrety, nebol by zostal Nabalovi do ranného úsvitu ani jeden mužského rodu." 35 Dávid prijal, čo mu doniesla, a povedal jej: "Choď domov v pokoji, pozri, vypočul som tvoj hlas a dal som ti milosť." 36 Keď Abigajil prišla k Nabalovi, v jeho dome bola hostina, podobná kráľovskej hostine. Nabal bol nadmieru veselý a celkom opitý, a tak mu až do bieleho rána nič neoznámila. 37 Ráno, keď Nabal vytriezvel, jeho žena mu všetko oznámila. Vtedy mu zamrelo srdce v hrudi a zostal ako skamenený. 38 Asi o desať dní Jahve zasiahol Nabala, takže zomrel. 39 Keď Dávid počul, že Nabal zomrel, povedal: "Nech je požehnaný Jahve, ktorý sám potrestal Nabala za moje pohanenie a zdržal mňa, svojho sluhu, aby som sa nedopustil zlého. Jahve nechal dopadnúť Nabalovu zlobu na jeho vlastnú hlavu." Dávid poslal poslov k Abigajil, aby sa stala jeho ženou. 40 Dávidovi poslovia prišli teda k Abigajil do Karmelu a povedali jej: "Dávid nás poslal k tebe, chce si ťa vziať za ženu." 41 Nato Abigajil vstala, prestrela sa tvárou k zemi a povedala: "Hľa, tvoja otrokyňa bude slúžkou, ktorá umýva nohy sluhov svojho pána." 42 Abigajil sa rýchlo pripravila, sadla si na osla a v sprievode piatich slúžok išla za Dávidovými poslami a stala sa jeho ženou. 43 Dávid si vzal i Achinoam z Jizreelu a obidve mu boli manželkami. 44 Medzitým Šaul dal svoju dcéru Mikal, Dávidovu manželku, Paltimu, Lajišovmu synovi z Gallimu.