Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

Dávid začína svoj potulný život

1 Dávid odtiaľ odišiel a zachránil sa v adullamskej jaskyni. Keď o tom počuli jeho bratia a celá jeho rodina, zišli sa k nemu.
2 Okolo neho sa zhromaždili všetci sužovaní, všetci zadĺžení a všetci zatrpknutí. A stal sa ich vodcom. Bolo tam s ním asi štyristo chlapov. 3 Odtiaľ odišiel Dávid do moabskej Micpy a povedal moabskému kráľovi: "Dovoľ, aby môj otec a moja matka ostali s vami, kým sa nedozviem, čo so mnou Boh urobí." 4 Nechal ich u moabského kráľa a zostali u neho celý čas, dokiaľ bol Dávid v úkryte. 5 Prorok Gad povedal Dávidovi: "Nezostávaj v úkryte, odíď a choď hlboko do Judskej krajiny!" Dávid teda odišiel a prišiel do lesa Cheret.

Vyvraždenie kňazov v Nobe

6 Šaul sa dopočul, že objavili Dávida i mužov, ktorí boli s ním. Šaul bol v Gibei, sedel pod tamariškou na výšine. Kopiju mal v ruke a všetci jeho dôstojníci stáli vedľa neho.
7 Šaul povedal dôstojníkom, ktorí stáli vedľa neho: "Počujte, Benjamínovci! Či vám Izajov syn dá všetkým polia a vinice? Či vás všetkých ustanoví za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stovkami? 8 Všetci ste sa sprisahali proti mne a nikto sa nado mnou nezľutoval a neoznámil mi, že môj syn sa spolčuje s Izajovým synom, nikto sa nado mnou nezľutoval a neoznámil mi, že môj syn postavil môjho sluhu proti mne za nepriateľa, ako je tomu dnes." 9 Doeg Edomský, ktorý bol prítomný medzi Šaulovými dôstojníkmi, sa ujal slova a povedal: "Videl som Izajovho syna, keď prišiel do Nobu k Achimelechovi, Achitubovmu synovi. 10 Ten sa dopytoval Jahveho v jeho veci, dal mu jedlo a tiež meč Filištínca Goliáša." 11 Vtedy kráľ dal zavolať kňaza Achimelecha, Achitubovho syna, a celú rodinu jeho otca, kňazov, ktorí boli v Nobe. A všetci prišli pred kráľa. 12 Šaul povedal: "Počúvaj, Achitubov syn!" Ten odpovedal: "Tu som, pán môj." 13 Šaul mu povedal: "Prečo ste sa sprisahali proti mne, ty a Izajov syn, keď si mu dal chlieb i meč a dopytoval si sa Jahveho v jeho veci, aby povstal proti mne ako nepriateľ, ako je tomu dnes?" 14 Achimelech odpovedal kráľovi: "A kto ti je zo všetkých tvojich sluhov taký verný ako Dávid, kráľov zať, veliteľa tvojej telesnej stráže, ktorého si uctia v tvojom dome? 15 Či som sa len dnes začal radiť s Jahvem v jeho veci? Nech je ďaleko odo mňa každá iná myšlienka! Nech kráľ nehádže na mňa alebo na rod môjho otca nijakú vinu, lebo ja, tvoj sluha, som nevedel nič o tejto veci, ani najmenej." 16 Ale kráľ povedal: "Musíš zomrieť, Achimelech, ty a celý rod tvojho otca!" 17 Kráľ rozkázal svojim bežcom, ktorí stáli pri ňom: "Hor sa! Pobite Jahveho kňazov, lebo držia s Dávidom. Vedeli, že je na úteku, a neoznámili mi to." Ale kráľovi strážcovia nechceli vložiť ruku na Jahveho kňazov a zabiť ich. 18 Vtedy kráľ povedal Doegovi: "Hor sa, ty pobi kňazov!" Doeg Edomský pristúpil a sám sa vrhol na kňazov: v ten deň zabil osemdesiatpäť mužov, ktorí nosili ľanový efód. 19 Aj Nob, kňazské mesto, Šaul zničil ostrím meča, mužov a ženy, deti a dojčatá, voly, osly i ovce. 20 Zachránil sa len jeden syn Achimelecha, Achitubovho syna, menom Ebjatar a utiekol za Dávidom. 21 Ebjatar oznámil Dávidovi, že Šaul povraždil Jahveho kňazov. 22 Dávid mu povedal: "Už v ten deň, keď tam bol Doeg Edomský, som vedel, že to určite oznámi Šaulovi. Ja som zodpovedný za život všetkých tvojich príbuzných. 23 Zostaň u mňa, neboj sa: ten istý, kto číha na môj život, číha i na tvoj. Ale pri mne budeš v bezpečí."