Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

Dávid začína svoj potulný život

1 Dávid odtiaľ odišiel a zachránil sa v adullamskej jaskyni. Keď o tom počuli jeho bratia a celá jeho rodina, zišli sa k nemu.
2 Okolo neho sa zhromaždili všetci sužovaní, všetci zadĺžení a všetci zatrpknutí. A stal sa ich vodcom. Bolo tam s ním asi štyristo chlapov. 3 Odtiaľ odišiel Dávid do moabskej Micpy a povedal moabskému kráľovi: "Dovoľ, aby môj otec a moja matka ostali s vami, kým sa nedozviem, čo so mnou Boh urobí." 4 Nechal ich u moabského kráľa a zostali u neho celý čas, dokiaľ bol Dávid v úkryte. 5 Prorok Gad povedal Dávidovi: "Nezostávaj v úkryte, odíď a choď hlboko do Judskej krajiny!" Dávid teda odišiel a prišiel do lesa Cheret.

Vyvraždenie kňazov v Nobe

6 Šaul sa dopočul, že objavili Dávida i mužov, ktorí boli s ním. Šaul bol v Gibei, sedel pod tamariškou na výšine. Kopiju mal v ruke a všetci jeho dôstojníci stáli vedľa neho.
7 Šaul povedal dôstojníkom, ktorí stáli vedľa neho: "Počujte, Benjamínovci! Či vám Izajov syn dá všetkým polia a vinice? Či vás všetkých ustanoví za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stovkami? 8 Všetci ste sa sprisahali proti mne a nikto sa nado mnou nezľutoval a neoznámil mi, že môj syn sa spolčuje s Izajovým synom, nikto sa nado mnou nezľutoval a neoznámil mi, že môj syn postavil môjho sluhu proti mne za nepriateľa, ako je tomu dnes." 9 Doeg Edomský, ktorý bol prítomný medzi Šaulovými dôstojníkmi, sa ujal slova a povedal: "Videl som Izajovho syna, keď prišiel do Nobu k Achimelechovi, Achitubovmu synovi. 10 Ten sa dopytoval Jahveho v jeho veci, dal mu jedlo a tiež meč Filištínca Goliáša." 11 Vtedy kráľ dal zavolať kňaza Achimelecha, Achitubovho syna, a celú rodinu jeho otca, kňazov, ktorí boli v Nobe. A všetci prišli pred kráľa. 12 Šaul povedal: "Počúvaj, Achitubov syn!" Ten odpovedal: "Tu som, pán môj." 13 Šaul mu povedal: "Prečo ste sa sprisahali proti mne, ty a Izajov syn, keď si mu dal chlieb i meč a dopytoval si sa Jahveho v jeho veci, aby povstal proti mne ako nepriateľ, ako je tomu dnes?" 14 Achimelech odpovedal kráľovi: "A kto ti je zo všetkých tvojich sluhov taký verný ako Dávid, kráľov zať, veliteľa tvojej telesnej stráže, ktorého si uctia v tvojom dome? 15 Či som sa len dnes začal radiť s Jahvem v jeho veci? Nech je ďaleko odo mňa každá iná myšlienka! Nech kráľ nehádže na mňa alebo na rod môjho otca nijakú vinu, lebo ja, tvoj sluha, som nevedel nič o tejto veci, ani najmenej." 16 Ale kráľ povedal: "Musíš zomrieť, Achimelech, ty a celý rod tvojho otca!" 17 Kráľ rozkázal svojim bežcom, ktorí stáli pri ňom: "Hor sa! Pobite Jahveho kňazov, lebo držia s Dávidom. Vedeli, že je na úteku, a neoznámili mi to." Ale kráľovi strážcovia nechceli vložiť ruku na Jahveho kňazov a zabiť ich. 18 Vtedy kráľ povedal Doegovi: "Hor sa, ty pobi kňazov!" Doeg Edomský pristúpil a sám sa vrhol na kňazov: v ten deň zabil osemdesiatpäť mužov, ktorí nosili ľanový efód. 19 Aj Nob, kňazské mesto, Šaul zničil ostrím meča, mužov a ženy, deti a dojčatá, voly, osly i ovce. 20 Zachránil sa len jeden syn Achimelecha, Achitubovho syna, menom Ebjatar a utiekol za Dávidom. 21 Ebjatar oznámil Dávidovi, že Šaul povraždil Jahveho kňazov. 22 Dávid mu povedal: "Už v ten deň, keď tam bol Doeg Edomský, som vedel, že to určite oznámi Šaulovi. Ja som zodpovedný za život všetkých tvojich príbuzných. 23 Zostaň u mňa, neboj sa: ten istý, kto číha na môj život, číha i na tvoj. Ale pri mne budeš v bezpečí."