Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

18. kapitola

1 Keď Dávid dokončil svoj rozhovor so Šaulom, Jonatanova duša sa privinula k Dávidovej duši, Jonatan si ho zamiloval ako seba samého. 2 A tak ho toho dňa Šaul prijal k sebe a nedovolil mu vrátiť sa do domu jeho otca. 3 Tak Jonatan a Dávid uzavreli slávnostnú zmluvu, lebo každý miloval toho druhého ako seba samého. 4 A Jonatan si vyzliekol plášť, ktorý mal na sebe, i svoju tuniku a dal to Dávidovi, takisto i svoj meč, svoj luk i opasok. 5 Dávid mal úspech na každej výprave, na ktorú ho Šaul posielal, takže Šaul ho postavil na čelo bojovníkov. A to sa páčilo všetkému ľudu, ba aj Šaulovým hodnostárom.

Šaulova žiarlivosť

6 Pri návrate vojska, keď sa Dávid vracal po zabití Filištínca, vyšli ženy zo všetkých izraelských miest v ústrety kráľovi Šaulovi so spevom a tancom a zvukov tamburín, s výkrikmi radosti a s cimbalmi.
7 Tancujúce ženy veselo prespevovali jedna druhej: "Šaul pobil svoje tisíce, Dávid svoje desaťtisíce." 8 Šaul sa veľmi nahneval, veľmi sa mu nepáčila táto pieseň. Povedal: "Dávidovi dali desaťtisíce, mne len tisíce, už mu nechýba nič, iba kráľovstvo!" 9 A od toho dňa Šaul zazeral na Dávida krivým okom. 10 Nasledujúceho dňa zlý duch od Boha napadol Šaula, takže začal zúriť po dome. Dávid hral ako iné dni, Šaul mal v ruke kopiju. 11 Šaul vrhol kopiju a povedal: "Pribijem Dávida na stenu!" Ale Dávid sa mu dva razy uhol. 12 Šaul mal strach z Dávida, lebo Jahve bol s ním, ale od Šaula sa odvrátil. 13 Preto ho Šaul odstránil od seba a urobil ho veliteľom nad tisícom mužov: vychádzal teda a vracal sa na čele svojich vojakov. 14 Na všetkých svojich výpravách mal Dávid úspech, lebo Jahve bol s ním. 15 Keď Šaul videl, že sa mu veľmi darí, veľmi sa ho bál. 16 Ale celý Izrael i Júda milovali Dávida, lebo on vychádzal a vchádzal na ich čele.

Dávidovo manželstvo

17 Šaul povedal Dávidovi: "Pozri, dám ti za manželku svoju najstaršiu dcéru Merab, len buď udatný a bojuj Jahveho boje." Ale Šaul si myslel: "Nech nepadne mojou rukou, ale rukou Filištíncov!"
18 Dávid odpovedal Šaulovi: "Kto som ja a čo je môj rod, rodina môjho otca v Izraeli, aby som sa stal kráľovým zaťom?" 19 Ale keď prišiel čas, aby dali Dávidovi Šaulovu dcéru Merab, dali ju Adrielovi z Mecholy. 20 Ale druhá Šaulova dcéra Mikal sa zamilovala do Dávida a oznámili to Šaulovi, ktorému sa to páčilo. 21 Šaul si povedal: "Dám mu ju; nech je preňho návnadou, ktorá ho priláka do rúk Filištíncov!" Šaul povedal druhýkrát Dávidovi: "Dnes budeš mojím zaťom." 22 Šaul prikázal svojim dvoranom: "Povedzte Dávidovi dôverne: ‚Pozri, kráľovi sa páčiš a my všetci ťa máme radi, staň sa teda kráľovým zaťom!‘" 23 Keď Šaulovi ľudia hovorili Dávidovi tieto slová, Dávid povedal: "Myslíte si, že vziať si za ženu kráľovu dcéru je taká malá vec, že to môže dokázať chudobný a bezvýznamný človek, ako som ja?" 24 Šaulovi dvorania o tom referovali kráľovi: "Toto povedal Dávid." 25 Šaul prikázal: "Toto povedzte Dávidovi: ‚Kráľ si nežiada veno, ale iba sto filištínskych predkožiek, aby sa vykonala pomsta na kráľových nepriateľoch.‘" Šaul počítal s tým, že Dávid padne do rúk Filištíncov. 26 Šaulovi dvorania oznámili Dávidovi tieto slová. Dávidovi sa páčilo stať sa kráľovým zaťom. Ešte ani neuplynul určený čas, 27 keď Dávid vyrazil so svojimi mužmi, zabil dvesto Filištíncov, doniesol ich predkožky a v plnom počte ich odovzdal kráľovi, aby sa mohol stať kráľovým zaťom. Nato mu Šaul dal svoju dcéru Mikal za manželku. 28 Šaul jasne videl, že Boh je s Dávidom a že celý Izraelov doma ho miluje. 29 Tak sa Šaul ešte väčšmi bál Dávida a stal sa Dávidovým nepriateľom po všetky dni. 30 Filištínske kniežatá robili nájazdy, ale zakaždým, keď vyrazili, Dávid mal väčší úspech ako všetci Šaulovi dôstojníci. Tak sa stal veľmi slávnym.