Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

1 Keď Dávid dokončil svoj rozhovor so Šaulom, Jonatanova duša sa privinula k Dávidovej duši, Jonatan si ho zamiloval ako seba samého. 2 A tak ho toho dňa Šaul prijal k sebe a nedovolil mu vrátiť sa do domu jeho otca. 3 Tak Jonatan a Dávid uzavreli slávnostnú zmluvu, lebo každý miloval toho druhého ako seba samého. 4 A Jonatan si vyzliekol plášť, ktorý mal na sebe, i svoju tuniku a dal to Dávidovi, takisto i svoj meč, svoj luk i opasok. 5 Dávid mal úspech na každej výprave, na ktorú ho Šaul posielal, takže Šaul ho postavil na čelo bojovníkov. A to sa páčilo všetkému ľudu, ba aj Šaulovým hodnostárom.

Šaulova žiarlivosť

6 Pri návrate vojska, keď sa Dávid vracal po zabití Filištínca, vyšli ženy zo všetkých izraelských miest v ústrety kráľovi Šaulovi so spevom a tancom a zvukov tamburín, s výkrikmi radosti a s cimbalmi.
7 Tancujúce ženy veselo prespevovali jedna druhej: "Šaul pobil svoje tisíce, Dávid svoje desaťtisíce." 8 Šaul sa veľmi nahneval, veľmi sa mu nepáčila táto pieseň. Povedal: "Dávidovi dali desaťtisíce, mne len tisíce, už mu nechýba nič, iba kráľovstvo!" 9 A od toho dňa Šaul zazeral na Dávida krivým okom. 10 Nasledujúceho dňa zlý duch od Boha napadol Šaula, takže začal zúriť po dome. Dávid hral ako iné dni, Šaul mal v ruke kopiju. 11 Šaul vrhol kopiju a povedal: "Pribijem Dávida na stenu!" Ale Dávid sa mu dva razy uhol. 12 Šaul mal strach z Dávida, lebo Jahve bol s ním, ale od Šaula sa odvrátil. 13 Preto ho Šaul odstránil od seba a urobil ho veliteľom nad tisícom mužov: vychádzal teda a vracal sa na čele svojich vojakov. 14 Na všetkých svojich výpravách mal Dávid úspech, lebo Jahve bol s ním. 15 Keď Šaul videl, že sa mu veľmi darí, veľmi sa ho bál. 16 Ale celý Izrael i Júda milovali Dávida, lebo on vychádzal a vchádzal na ich čele.

Dávidovo manželstvo

17 Šaul povedal Dávidovi: "Pozri, dám ti za manželku svoju najstaršiu dcéru Merab, len buď udatný a bojuj Jahveho boje." Ale Šaul si myslel: "Nech nepadne mojou rukou, ale rukou Filištíncov!"
18 Dávid odpovedal Šaulovi: "Kto som ja a čo je môj rod, rodina môjho otca v Izraeli, aby som sa stal kráľovým zaťom?" 19 Ale keď prišiel čas, aby dali Dávidovi Šaulovu dcéru Merab, dali ju Adrielovi z Mecholy. 20 Ale druhá Šaulova dcéra Mikal sa zamilovala do Dávida a oznámili to Šaulovi, ktorému sa to páčilo. 21 Šaul si povedal: "Dám mu ju; nech je preňho návnadou, ktorá ho priláka do rúk Filištíncov!" Šaul povedal druhýkrát Dávidovi: "Dnes budeš mojím zaťom." 22 Šaul prikázal svojim dvoranom: "Povedzte Dávidovi dôverne: ‚Pozri, kráľovi sa páčiš a my všetci ťa máme radi, staň sa teda kráľovým zaťom!‘" 23 Keď Šaulovi ľudia hovorili Dávidovi tieto slová, Dávid povedal: "Myslíte si, že vziať si za ženu kráľovu dcéru je taká malá vec, že to môže dokázať chudobný a bezvýznamný človek, ako som ja?" 24 Šaulovi dvorania o tom referovali kráľovi: "Toto povedal Dávid." 25 Šaul prikázal: "Toto povedzte Dávidovi: ‚Kráľ si nežiada veno, ale iba sto filištínskych predkožiek, aby sa vykonala pomsta na kráľových nepriateľoch.‘" Šaul počítal s tým, že Dávid padne do rúk Filištíncov. 26 Šaulovi dvorania oznámili Dávidovi tieto slová. Dávidovi sa páčilo stať sa kráľovým zaťom. Ešte ani neuplynul určený čas, 27 keď Dávid vyrazil so svojimi mužmi, zabil dvesto Filištíncov, doniesol ich predkožky a v plnom počte ich odovzdal kráľovi, aby sa mohol stať kráľovým zaťom. Nato mu Šaul dal svoju dcéru Mikal za manželku. 28 Šaul jasne videl, že Boh je s Dávidom a že celý Izraelov doma ho miluje. 29 Tak sa Šaul ešte väčšmi bál Dávida a stal sa Dávidovým nepriateľom po všetky dni. 30 Filištínske kniežatá robili nájazdy, ale zakaždým, keď vyrazili, Dávid mal väčší úspech ako všetci Šaulovi dôstojníci. Tak sa stal veľmi slávnym.