17. kapitola

Goliáš vyzýva izraelské vojsko na boj

1 Filištínci zhromaždili svoje vojsko do boja, sústredili sa v judskom Sochu a utáborili sa medzi Sochom a Azekou v Efes-Dammime.
2 Šaul a Izraelci sa sústredili a utáborili v Terebintovej doline a zoradili sa do boja proti Filištíncom. 3 Filištínci obsadili horu na jednej strane a Izraelci obsadili horu na druhej strane a medzi nimi bola dolina. 4 Z filištínskych radov vystúpil jeden zápasník. Menoval sa Goliáš z Gatu, vysoký šesť lakťov a jednu piaď. 5 Na hlave mal bronzovú prilbu a oblečený bol do šupinatého panciera, ktorý vážil päťtisíc šeklov bronzu. 6 Na nohách mal bronzové holene a na pleciach bronzový oštep. 7 Rukoväť jeho kopije bola ako tkáčsky návoj a hrot jeho kopije vážil šesťsto šeklov železa. Pred ním kráčal nosič jeho štítu. 8 Zastal si pred izraelské šíky a kričal na ne: "Prečo ste vyšli a zoraďujete sa do boja? Či ja nie som Filištínec a vy Šaulovi sluhovia? Vyberte si chlapa a ten nech zíde ku mne. 9 Ak on zvíťazí v boji so mnou a zabije ma, vtedy my budeme vašimi otrokmi, ale ak ja zvíťazím nad ním a zabijem ho, vy budete našimi otrokmi, vy nám budete slúžiť." 10 Filištínec doložil: "Ja som dnes hodil výzvu do šíkov Izraela. Dajte mi chlapa, nech sa zmeriame v súboji!" 11 Keď Šaul a celý Izrael počuli tieto slová Filištínca, zhrozili sa, náramne sa báli.

Dávidov príchod do tábora

12 Dávid bol synom Efratejca z Júdovho Betlehema, ktorý sa volal Izaj a mal osem synov. Tento človek bol v Šaulových časoch starý a obťažený rokmi.
13 Traja najstarší Izajovi synovia odišli so Šaulom do boja. Títo traja synovia, ktorí šli do vojny, sa menovali: prvorodený Eliab, druhý Abinadab a tretí Šama. 14 Dávid bol najmladší a traja najstarší šli za Šaulom. 15 Dávid z času na čas odchádzal od Šaula pásť v Betleheme ovce svojho otca. 16 Ten Filištínec vychádzal ráno a večer a stával tam po štyridsať dní. 17 Izaj povedal svojmu synovi Dávidovi: "Vezmi svojim bratom túto efu praženého zrna a týchto desať chlebov a bež s tým do tábora k svojim bratom. 18 Týchto desať hrudiek syra zanes veliteľovi nad tisícimi. Pozri sa, či sa tvoji bratia majú dobre, a prines od nich žold." 19 Šaul, Dávidovi bratia a celé vojsko Izraela bojovali v Terebintovej doline s Filištíncami. 20 Dávid vstal včasráno, stádo zveril strážcovi, vzal svoje veci a šiel, ako mu prikázal Izaj. Do tábora prišiel vo chvíli, keď vojsko vychádzalo zaujať svoje postavenia a prepuklo v bojový pokrik. 21 Izrael i Filištínci sa zoradili do boja, šík proti šíku. 22 Dávid zveril svoj náklad do rúk strážcu batožiny, bežal k bojovému šíku opýtať sa svojich bratov, ako sa majú. 23 Keď sa s nimi rozprával, z filištínskych radov vystúpil zápasník, Filištínec menom Goliáš z Gatu. Vykrikoval tie isté slová ako predtým a Dávid ich počul. 24 Hneď, ako zazreli toho chlapa, všetci Izraelci utiekli ďaleko od neho a veľmi sa báli. 25 Izraelci vraveli medzi sebou: "Videli ste toho chlapa, čo ide hore k nám? Hanobnú výzvu ide hodiť Izraelovi. Toho, kto ho zabije, kráľ zahrnie bohatstvom, dá mu svoju dcéru a jeho otcovský dom oslobodí od daní v Izraeli." 26 Dávid sa opýtal ľudí, čo stáli vedľa neho: "Čo urobia tomu, kto zabije tohto Filištínca a sníme hanbu z Izraela? Veď kto je ten neobrezaný Filištínec, aby potupne vyzýval vojsko živého Boha?" 27 Ľud mu odpovedal ako predtým: "Toto urobia tomu, kto ho zabije." 28 Keď počul jeho najstarší brat Eliab, ako sa zhováral s ľuďmi, nahneval sa na Dávida a povedal: "Načo si sem prišiel? Na koho si nechal tých pár oviec na stepi? Poznám ja tvoju bezočivosť a zlobu tvojho srdca: pribehol si, aby si videl bitku!" 29 Dávid odpovedal: "Čo som urobil? Či už neslobodno ani rozprávať?" 30 Odvrátil sa od neho a dal sa do reči s iným. Dal tú istú otázku a odpovedali mu ako predtým. 31 Ľudia počuli Dávidove slová a oznámili ich Šaulovi a ten si ho predvolal.

Dávid sa ponúkne, že prijme výzvu

32 Dávid povedal Šaulovi: "Nech nikto nestráca odvahu pre neho. Tvoj sluha sa pôjde biť s týmto Filištíncom."
33 Ale Šaul odpovedal Dávidovi: "Ty nemôžeš ísť bojovať proti tomuto Filištíncovi, ty si ešte len chlapec, on však je bojovníkom od svojej mladosti." 34 Ale Dávid povedal Šaulovi: "Keď tvoj sluha pásol ovce svojho otca a prišiel lev alebo medveď a uchytil ovcu zo stáda, 35 pustil som sa za ním, zrazil som ho a vytrhol som mu ju z tlamy. A ak sa postavil proti mne, schytil som ho za bradu a tĺkol som ho dotiaľ, kým som ho nezabil. 36 Ja, tvoj sluha, som zabil leva i medveďa a s týmto neobrezaným Filištíncom sa stane ako s jedným z nich, lebo hanil vojsko živého Boha." 37 Dávid ešte dodal: "Jahve, ktorý ma vyslobodil z moci leva a z pazúrov medveďa, zachráni ma z rúk tohto Filištínca." Vtedy Šaul povedal Dávidovi: "Choď a Jahve nech je s tebou!" 38 Šaul obliekol Dávida do svojej tuniky, na hlavu mu dal bronzovú prilbu a dal ho priodiať pancierom. 39 Na šaty opásal Dávidovi svoj meč. Dávid sa pokúsil kráčať, ale keďže nebol na to zvyknutý, povedal Šaulovi: "Nevládzem v tom chodiť, lebo nie som na to zvyknutý." Tak to z neho zložili.

Súboj

40 Dávid si vzal do ruky svoju palicu, vybral z potoka päť hladkých kameňov, vložil ich do svojej pastierskej kapsy, svojej nábojnice, a potom s prakom v ruke vykročil proti Filištíncovi.
41 Filištínec pomaly kráčal a približoval sa k Dávidovi. Chlap, ktorý mu niesol štít, kráčal pred ním. 42 Filištínec sa pozrel na Dávida a keď ho uvidel, pohrdol ním, lebo bol mladý, ryšavý, šuhaj pekného vzhľadu. 43 Filištínec povedal Dávidovi: "Čo som pes, že ideš proti mne s palicou?" A Filištínec preklínal Dávida svojimi bohmi. 44 Filištínec povedal Dávidovi: "Len poď ku mne, nech dám tvoje mäso nebeským vtákom a poľnej zveri!" 45 Ale Dávid odpovedal Filištíncovi: "Ty kráčaš proti mne s mečom, kopijou a štítom, ale ja kráčam proti tebe v mene Jahveho Cebaot, 46 Boha izraelského vojska, ktoré si dnes posmešne vyzval do boja. Dnes ťa Jahve vydá do mojej ruky, zrazím ťa, odtnem ti hlavu a ešte dnes dám tvoju mŕtvolu a mŕtvoly filištínskeho vojska nebeským vtákom a divej zveri. Celá zem sa dozvie, že v Izraeli je Boh. 47 A celý svet bude vedieť, že víťazstvo dáva Jahve, a to nie mečom a kopijou, lebo Jahve je pánom nad vojnami a on vás vydáva do našich rúk." 48 Len čo sa Filištínec pohol a kráčal k Dávidovi, Dávid vystúpil zo šíkov a rýchlo mu bežal naproti. 49 Siahol rukou do kapsy, vytiahol z nej kameň a vymrštil ho z praku. Zasiahol Filištínca do čela; kameň sa mu zaryl do čela a on padol tvárou na zem. 50 Tak zvíťazil Dávid nad Filištíncom prakom a kameňom: zrazil toho Filištínca a zabil ho, i keď nemal v ruke meč. 51 Dávid pribehol, zastal si nad Filištíncom, uchopil jeho vlastný meč, vytiahol ho z pošvy a zabil ho, odťal mu ním hlavu. Keď Filištínci videli, že ich silák je mŕtvy, dali sa na útek. 52 Vtedy sa zdvihli izraelskí a judskí mužovia, vydali bojový pokrik a prenasledovali Filištíncov až ku Gatu a k bránam Ekronu. Celá cesta od Šaarajimu po Gat a Ekron bola posiata mŕtvolami Filištíncov. 53 Tak sa Izraelci vrátili z tohto prenasledovania Filištíncov a vyplienili im tábor. 54 Dávid vzal hlavu Filištínca a doniesol ju do Jeruzalema; jeho zbrane uložil vo svojom stane.

Víťazný Dávid sa predstaví Šaulovi

55 Keď Šaul videl Dávida vychádzať proti Filištíncovi, spýtal sa Abnera, veliteľa vojska: "Abner, čí syn je tento mládenec?" Abner odpovedal: "Na tvoj život, kráľ, neviem!"
56 Kráľ povedal: "Poopytuj sa, čí syn je tento mladík!" 57 Keď sa Dávid po zabití Filištínca vracal, pojal ho Abner a priviedol pred Šaula, s Filištíncovou hlavou v ruke. 58 Šaul sa ho opýtal: "Čí syn si ty, mladý muž?" Dávid odpovedal: "Som synom tvojho sluhu Izaja Betlehemského."