Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

Goliáš vyzýva izraelské vojsko na boj

1 Filištínci zhromaždili svoje vojsko do boja, sústredili sa v judskom Sochu a utáborili sa medzi Sochom a Azekou v Efes-Dammime.
2 Šaul a Izraelci sa sústredili a utáborili v Terebintovej doline a zoradili sa do boja proti Filištíncom. 3 Filištínci obsadili horu na jednej strane a Izraelci obsadili horu na druhej strane a medzi nimi bola dolina. 4 Z filištínskych radov vystúpil jeden zápasník. Menoval sa Goliáš z Gatu, vysoký šesť lakťov a jednu piaď. 5 Na hlave mal bronzovú prilbu a oblečený bol do šupinatého panciera, ktorý vážil päťtisíc šeklov bronzu. 6 Na nohách mal bronzové holene a na pleciach bronzový oštep. 7 Rukoväť jeho kopije bola ako tkáčsky návoj a hrot jeho kopije vážil šesťsto šeklov železa. Pred ním kráčal nosič jeho štítu. 8 Zastal si pred izraelské šíky a kričal na ne: "Prečo ste vyšli a zoraďujete sa do boja? Či ja nie som Filištínec a vy Šaulovi sluhovia? Vyberte si chlapa a ten nech zíde ku mne. 9 Ak on zvíťazí v boji so mnou a zabije ma, vtedy my budeme vašimi otrokmi, ale ak ja zvíťazím nad ním a zabijem ho, vy budete našimi otrokmi, vy nám budete slúžiť." 10 Filištínec doložil: "Ja som dnes hodil výzvu do šíkov Izraela. Dajte mi chlapa, nech sa zmeriame v súboji!" 11 Keď Šaul a celý Izrael počuli tieto slová Filištínca, zhrozili sa, náramne sa báli.

Dávidov príchod do tábora

12 Dávid bol synom Efratejca z Júdovho Betlehema, ktorý sa volal Izaj a mal osem synov. Tento človek bol v Šaulových časoch starý a obťažený rokmi.
13 Traja najstarší Izajovi synovia odišli so Šaulom do boja. Títo traja synovia, ktorí šli do vojny, sa menovali: prvorodený Eliab, druhý Abinadab a tretí Šama. 14 Dávid bol najmladší a traja najstarší šli za Šaulom. 15 Dávid z času na čas odchádzal od Šaula pásť v Betleheme ovce svojho otca. 16 Ten Filištínec vychádzal ráno a večer a stával tam po štyridsať dní. 17 Izaj povedal svojmu synovi Dávidovi: "Vezmi svojim bratom túto efu praženého zrna a týchto desať chlebov a bež s tým do tábora k svojim bratom. 18 Týchto desať hrudiek syra zanes veliteľovi nad tisícimi. Pozri sa, či sa tvoji bratia majú dobre, a prines od nich žold." 19 Šaul, Dávidovi bratia a celé vojsko Izraela bojovali v Terebintovej doline s Filištíncami. 20 Dávid vstal včasráno, stádo zveril strážcovi, vzal svoje veci a šiel, ako mu prikázal Izaj. Do tábora prišiel vo chvíli, keď vojsko vychádzalo zaujať svoje postavenia a prepuklo v bojový pokrik. 21 Izrael i Filištínci sa zoradili do boja, šík proti šíku. 22 Dávid zveril svoj náklad do rúk strážcu batožiny, bežal k bojovému šíku opýtať sa svojich bratov, ako sa majú. 23 Keď sa s nimi rozprával, z filištínskych radov vystúpil zápasník, Filištínec menom Goliáš z Gatu. Vykrikoval tie isté slová ako predtým a Dávid ich počul. 24 Hneď, ako zazreli toho chlapa, všetci Izraelci utiekli ďaleko od neho a veľmi sa báli. 25 Izraelci vraveli medzi sebou: "Videli ste toho chlapa, čo ide hore k nám? Hanobnú výzvu ide hodiť Izraelovi. Toho, kto ho zabije, kráľ zahrnie bohatstvom, dá mu svoju dcéru a jeho otcovský dom oslobodí od daní v Izraeli." 26 Dávid sa opýtal ľudí, čo stáli vedľa neho: "Čo urobia tomu, kto zabije tohto Filištínca a sníme hanbu z Izraela? Veď kto je ten neobrezaný Filištínec, aby potupne vyzýval vojsko živého Boha?" 27 Ľud mu odpovedal ako predtým: "Toto urobia tomu, kto ho zabije." 28 Keď počul jeho najstarší brat Eliab, ako sa zhováral s ľuďmi, nahneval sa na Dávida a povedal: "Načo si sem prišiel? Na koho si nechal tých pár oviec na stepi? Poznám ja tvoju bezočivosť a zlobu tvojho srdca: pribehol si, aby si videl bitku!" 29 Dávid odpovedal: "Čo som urobil? Či už neslobodno ani rozprávať?" 30 Odvrátil sa od neho a dal sa do reči s iným. Dal tú istú otázku a odpovedali mu ako predtým. 31 Ľudia počuli Dávidove slová a oznámili ich Šaulovi a ten si ho predvolal.

Dávid sa ponúkne, že prijme výzvu

32 Dávid povedal Šaulovi: "Nech nikto nestráca odvahu pre neho. Tvoj sluha sa pôjde biť s týmto Filištíncom."
33 Ale Šaul odpovedal Dávidovi: "Ty nemôžeš ísť bojovať proti tomuto Filištíncovi, ty si ešte len chlapec, on však je bojovníkom od svojej mladosti." 34 Ale Dávid povedal Šaulovi: "Keď tvoj sluha pásol ovce svojho otca a prišiel lev alebo medveď a uchytil ovcu zo stáda, 35 pustil som sa za ním, zrazil som ho a vytrhol som mu ju z tlamy. A ak sa postavil proti mne, schytil som ho za bradu a tĺkol som ho dotiaľ, kým som ho nezabil. 36 Ja, tvoj sluha, som zabil leva i medveďa a s týmto neobrezaným Filištíncom sa stane ako s jedným z nich, lebo hanil vojsko živého Boha." 37 Dávid ešte dodal: "Jahve, ktorý ma vyslobodil z moci leva a z pazúrov medveďa, zachráni ma z rúk tohto Filištínca." Vtedy Šaul povedal Dávidovi: "Choď a Jahve nech je s tebou!" 38 Šaul obliekol Dávida do svojej tuniky, na hlavu mu dal bronzovú prilbu a dal ho priodiať pancierom. 39 Na šaty opásal Dávidovi svoj meč. Dávid sa pokúsil kráčať, ale keďže nebol na to zvyknutý, povedal Šaulovi: "Nevládzem v tom chodiť, lebo nie som na to zvyknutý." Tak to z neho zložili.

Súboj

40 Dávid si vzal do ruky svoju palicu, vybral z potoka päť hladkých kameňov, vložil ich do svojej pastierskej kapsy, svojej nábojnice, a potom s prakom v ruke vykročil proti Filištíncovi.
41 Filištínec pomaly kráčal a približoval sa k Dávidovi. Chlap, ktorý mu niesol štít, kráčal pred ním. 42 Filištínec sa pozrel na Dávida a keď ho uvidel, pohrdol ním, lebo bol mladý, ryšavý, šuhaj pekného vzhľadu. 43 Filištínec povedal Dávidovi: "Čo som pes, že ideš proti mne s palicou?" A Filištínec preklínal Dávida svojimi bohmi. 44 Filištínec povedal Dávidovi: "Len poď ku mne, nech dám tvoje mäso nebeským vtákom a poľnej zveri!" 45 Ale Dávid odpovedal Filištíncovi: "Ty kráčaš proti mne s mečom, kopijou a štítom, ale ja kráčam proti tebe v mene Jahveho Cebaot, 46 Boha izraelského vojska, ktoré si dnes posmešne vyzval do boja. Dnes ťa Jahve vydá do mojej ruky, zrazím ťa, odtnem ti hlavu a ešte dnes dám tvoju mŕtvolu a mŕtvoly filištínskeho vojska nebeským vtákom a divej zveri. Celá zem sa dozvie, že v Izraeli je Boh. 47 A celý svet bude vedieť, že víťazstvo dáva Jahve, a to nie mečom a kopijou, lebo Jahve je pánom nad vojnami a on vás vydáva do našich rúk." 48 Len čo sa Filištínec pohol a kráčal k Dávidovi, Dávid vystúpil zo šíkov a rýchlo mu bežal naproti. 49 Siahol rukou do kapsy, vytiahol z nej kameň a vymrštil ho z praku. Zasiahol Filištínca do čela; kameň sa mu zaryl do čela a on padol tvárou na zem. 50 Tak zvíťazil Dávid nad Filištíncom prakom a kameňom: zrazil toho Filištínca a zabil ho, i keď nemal v ruke meč. 51 Dávid pribehol, zastal si nad Filištíncom, uchopil jeho vlastný meč, vytiahol ho z pošvy a zabil ho, odťal mu ním hlavu. Keď Filištínci videli, že ich silák je mŕtvy, dali sa na útek. 52 Vtedy sa zdvihli izraelskí a judskí mužovia, vydali bojový pokrik a prenasledovali Filištíncov až ku Gatu a k bránam Ekronu. Celá cesta od Šaarajimu po Gat a Ekron bola posiata mŕtvolami Filištíncov. 53 Tak sa Izraelci vrátili z tohto prenasledovania Filištíncov a vyplienili im tábor. 54 Dávid vzal hlavu Filištínca a doniesol ju do Jeruzalema; jeho zbrane uložil vo svojom stane.

Víťazný Dávid sa predstaví Šaulovi

55 Keď Šaul videl Dávida vychádzať proti Filištíncovi, spýtal sa Abnera, veliteľa vojska: "Abner, čí syn je tento mládenec?" Abner odpovedal: "Na tvoj život, kráľ, neviem!"
56 Kráľ povedal: "Poopytuj sa, čí syn je tento mladík!" 57 Keď sa Dávid po zabití Filištínca vracal, pojal ho Abner a priviedol pred Šaula, s Filištíncovou hlavou v ruke. 58 Šaul sa ho opýtal: "Čí syn si ty, mladý muž?" Dávid odpovedal: "Som synom tvojho sluhu Izaja Betlehemského."