Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Jonatan napadne posádku

1 Jedného dňa Šaulov syn Jonatan povedal svojmu zbrojnošovi: "Poď, prejdeme k posádke Filištíncov, ktorá je na druhej strane!" Svojmu otcovi to však neoznámil.
2 Šaul sa zdržoval na konci Gibey pod granátovou jabloňou, v Migrone. Voj, ktorý bol pri ňom, počítal asi šesťsto chlapov. 3 Efód nosil Achija, syn Achituba, brata Ikaboda, syna Pinchasa, syna Eliho, Jahveho kňaza v Šíle. Nikto nevedel, že Jonatan odišiel. 4 V priesmyku, ktorým sa Jonatan pokúšal prejsť k posádke Filištíncov, bol z jednej i z druhej strany končitý skalný výbežok. Jeden sa volal Bocec a druhý Sene. 5 Jeden výbežok vyčnieval od severu proti Michmasu a druhý od juhu naproti Gebe. 6 Jonatan povedal svojmu zbrojnošovi: "Poď, prejdime k posádke tých neobrezaných, azda Jahve urobí niečo pre nás, veď Jahvemu nemôže nič zabrániť, aby dal víťazstvo veľkému alebo malému počtu." 7 Jeho zbrojnoš mu odpovedal: "Urob všetko, čo len chceš! Poď! Ja som s tebou, moje srdce je ako tvoje srdce." 8 Jonatan povedal: "Dobre, prejdeme k tým chlapom, ukážeme sa im. 9 Ak nám povedia: ‚Stojte, kým prídeme k vám,‘ ostaneme stáť a nepôjdeme k nim. 10 Ale ak nám povedia: ‚Poďte k nám,‘ pôjdeme hore. To bude znak, že ich Jahve vydal do našich rúk." 11 Keď sa obidvaja ukázali filištínskej posádke, Filištínci vraveli: "Pozrite sa! Hebreji vychádzajú z dier, do ktorých sa poschovávali!" 12 A chlapi posádky kričali na Jonatana a na jeho zbrojnoša: "Poďte hore k nám, máme vám niečo povedať." Vtedy povedal Jonatan svojmu zbrojnošovi: "Poď za mnou, lebo Jahve ich vydal do rúk Izraela." 13 Jonatan vyliezol štvornožky a jeho zbrojnoš za ním. A už aj padali pred Jonatanom a jeho zbrojnoš ich zabíjal za ním. 14 To bola prvá porážka, v ktorej Jonatan a jeho zbrojnoš zabili okolo dvadsať chlapov, ako kosci nechávajúci za sebou brázdu na pol hone oráčiny.

Všeobecná bitka

15 Hrôza zachvátila tábor, pole, celé vojsko; posádka i tlupy záškodníkov boli tiež zachvátené strachom, zem sa triasla, obrovský zmätok.
16 Šaulove hliadky v Benjamínovej Gibei videli, že Filištínci behajú hore-dole v zmätku. 17 Vtedy Šaul rozkázal vojsku, ktoré bolo s ním: "Urobte prehliadku a zistite, kto odišiel od nás." Urobili prehliadku a chýbal Jonatan a jeho zbrojnoš. 18 Tu povedal Šaul Achijovi: "Prines efód!" – lebo on nosil efód pred Izraelom. 19 Kým Šaul ešte hovoril s kňazom, hluk v tábore Filištíncov sa stále zväčšoval a Šaul povedal kňazovi: "Stiahni si ruku späť!" 20 Šaul a všetci vojaci, ktorí boli s ním, sa zhromaždili a prišli na miesto boja a videli, ako nepriatelia mali meče obrátené jeden proti druhému vo veľkom zmätku. 21 Hebreji, ktorí boli doteraz pod Filištíncami a boli s nimi v tábore, aj oni sa od nich odtrhli a pripojili sa k Izraelcom, ktorí boli so Šaulom a s Jonatanom. 22 Všetci Izraelci, ktorí boli poschovávaní v Efraimských horách, počuli, že Filištínci sa dali na útek, začali ich tiež prenasledovať a bili ich. 23 V ten deň dal Jahve víťazstvo Izraelu.

Jonatan poruší Šaulov zákaz

A boj sa preniesol až za Bet-Aven.
24 Keďže Izraelci boli toho dňa vo veľmi ťažkom položení, Šaul vyslovil nad ľudom túto prísahu: "Zlorečený človek, ktorý bude niečo jesť pred večerom, prv, kým sa nepomstím svojim nepriateľom!" Preto nikto z ľudu neokúsil jedlo. 25 Ľud prechádzal cez les a tam na povrchu zeme bol med. 26 Keď ľud vošiel do lesa, videl med a med tiekol, nikto nezdvihol ruku k ústam, lebo ľud sa bál tej prísahy. 27 Ale Jonatan nepočul, keď jeho otec zaväzoval ľud prísahou, a tak koniec palice, ktorú mal v ruke, namočil do plástu medu, potom obrátil ruku k ústam a oči mu zažiarili. 28 Ale ktosi z vojakov mu na to povedal: "Tvoj otec veľkou prísahou zaviazal ľudí slovami: ‚Zlorečený človek, ktorý by dnes niečo jedol.‘" 29 Jonatan odpovedal: "Môj otec vrhá krajinu do nešťastia. Pozrite, ako sa mi rozjasnili oči, keď som ochutnal trochu medu. 30 Tým viac, keby ľud bol dnes jedol z koristi svojich nepriateľov, ktorú našiel. Či by vtedy porážka Filištíncov nebola bývala väčšia?"

Rituálne previnenie ľudu

31 V ten deň bili Filištíncov od Michmasu po Ajalon a ľudia boli veľmi unavení.
32 Vtedy sa vrhli na korisť a nabrali si ovce, voly a teľatá, zabíjali ich na zemi a jedli aj s krvou. 33 Oznámili to Šaulovi slovami: "Pozri, vojsko hreší proti Jahvemu, lebo jedia s krvou!" On im povedal: "Boli ste neverní! Privaľte ku mne veľkú skalu!" 34 Potom Šaul povedal: "Rozíďte sa medzi vojsko a povedzte: Nech každý privedie ku mne svojho vola alebo svojho barana! Zabíjajte ich tu a jedzte, neprehrešujte sa proti Jahvemu jediac s krvou." Vtedy ľudia privádzali, čo mal každý tej noci, a zabíjali to tam. 35 Šaul postavil oltár Jahvemu; bol to prvý oltár, ktorý postavil Jahvemu.

Jonatan je uznaný za vinného, ale ľud ho zachráni

36 Vtedy Šaul povedal: "Prepadnime Filištíncov v noci a rabujme ich až do svitania, neponechajme im ani chlapa." Odpovedali mu: "Urob všetko, čo sa ti páči." Ale kňaz povedal: "Pristúpme sem k Bohu."
37 Šaul sa dopytoval Boha: "Mám sa pustiť za Filištíncami? Vydáš ich Izraelu do rúk?" Ale v ten deň mu nedal odpoveď. 38 Vtedy povedal Šaul: "Pristúpte sem všetci náčelníci ľudu! Skúmajte a zistite, v čom spočíva dnešný hriech. 39 Lebo tak je pravda, ako že žije Boh, ktorý dáva víťazstvo Izraelu, aj keby išlo o môjho syna Jonatana, i ten musí zomrieť!" Nikto zo všetkého ľudu sa neodvážil odpovedať mu. 40 Povedal celému Izraelu: "Vy buďte na jednej strane, ja a môj syn Jonatan budeme na druhej strane." Načo ľud odpovedal Šaulovi: "Urob, čo sa ti páči." 41 Vtedy Šaul povedal: "Jahve, Bože Izraela, prečo si dnes neodpovedal mne, svojmu sluhovi? Ak je vina na mne alebo na mojom synovi Jonatanovi, Jahve, Bože Izraela, daj urim; ak je vina na tvojom ľude Izraelovi, daj tummim." Lós padol na Šaula a Jonatana a ľud zostal voľný. 42 Šaul povedal: "Hoďte lós medzi mnou a mojím synom Jonatanom!" A lós padol na Jonatana. 43 Šaul sa spýtal Jonatana: "Povedz mi, čo si urobil!" Jonatan odpovedal: "Okúsil som trochu medu na konci palice, ktorú som mal v ruke. Tu som, pripravený zomrieť." 44 Šaul povedal: "Nech mi Boh urobí toto a nech mi pridá ešte horšie, ak ty nezomrieš, Jonatan!" 45 Ale ľud povedal Šaulovi: "Tak teda Jonatan má zomrieť, ktorý spôsobil toto veľké víťazstvo v Izraeli? Ani zďaleka! Ako že žije Jahve, ani vlas z jeho hlavy nepadne na zem! Lebo dnešného dňa konal s Bohom!" Tak ľud vykúpil Jonatana, že nemusel zomrieť. 46 Šaul sa vzdal prenasledovania Filištíncov a Filištínci sa navrátili do svojich domov.

Prehľad Šaulovej vlády

47 Šaul si zabezpečil kráľovstvo nad Izraelom a bojoval proti všetkým nepriateľom, proti Moabcom, Ammoncom, proti Edomu, proti kráľovi Coby, aj proti Filištíncom; kamkoľvek sa obrátil, všade víťazil.
48 Počínal si udatne, porazil Amalekovcov a vyslobodil Izrael z moci tých, ktorí ho pustošili. 49 Šaul mal synov Jonatana, Jišviho, Malkišuu; jeho dcéry sa menovali: staršia Merab a mladšia Mikal. 50 Šaulova žena sa menovala Achinoam, Achimaacova dcéra. Veliteľ jeho vojska sa menoval Abner, syn Šaulovho strýka Nera. 51 Kiš, Šaulov otec, a Ner, Abnerov otec, boli Abielovi synovia. 52 Boj proti Filištíncom bol tvrdý po celý Šaulov život. Keď Šaul videl akéhokoľvek udatného chlapa a mocného bojovníka, vzal ho do svojej služby.