Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Povstanie proti Filištíncom

1 Šaul mal tridsať rokov, keď začal panovať, a štyridsať rokov kraľoval nad Izraelom.
2 Vybral si tritisíc mužov z Izraela; dvetisíc ich bolo so Šaulom v Michmase a na Betelských vrchoch a tisíc bolo s Jonatanom v Benjamínovej Gibei; ostatok ľudu rozpustil, každého do jeho stanu. 3 Jonatan zabil filištínskeho veliteľa, ktorý býval v Gibei, a Filištínci videli, že Hebreji sa vzbúrili. Šaul dal zatrúbiť na roh po celej krajine: "Nech počujú Hebreji!" 4 A celý Izrael počul, že Šaul zabil filištínskeho veliteľa a Filištínci preto nenávidia Izrael. Ľud sa zhromaždil za Šaulom do Gilgalu. 5 Filištínci sa zhromaždili do boja proti Izraelu: tritisíc vozov, šesťtisíc jazdcov a pešiakov ako piesku na morskom brehu. Tiahli nahor a utáborili sa v Michmase, východne od Bet-Avenu. 6 Keď Izraelci videli, že sú v ťažkom položení, že na nich zblízka tlačia, ľudia sa poskrývali v jaskyniach, dierach, skalných roklinách, v jamách a cisternách. 7 Niektorí Hebreji prešli cez Jordán na územie Gadu a Galaádu.

Rozchod Samuela a Šaula

Šaul bol ešte v Gilgale a všetok ľud, čo šiel za ním, bol prestrašený.
8 Čakal tam sedem dní, do času, ktorý určil Samuel, ale Samuel neprichádzal do Gilgalu a vojsko opúšťalo Šaula a rozpŕchlo sa. 9 Vtedy Šaul povedal: "Priveďte mi celopal a obety spoločenstva!" A obetoval celopal. 10 Keď dokončoval obetovanie celopalu, prišiel Samuel a Šaul mu vyšiel v ústrety, aby ho pozdravil. 11 Samuel povedal: "Čo si to urobil?" Šaul odpovedal: "Keď som videl, že sa vojsko rozchádza odo mňa a že ty si neprichádzal v určený čas a že Filištínci sa zhromaždili v Michmase, 12 pomyslel som si: Teraz Filištínci pritiahnu na mňa do Gilgalu a ja som ešte neuzmieril Jahveho! Cítil som sa prinútený obetovať celopal ja sám." 13 Nato Samuel povedal Šaulovi: "Nemúdro si si počínal, nezachoval si príkaz Jahveho, svojho Boha, ktorý ti dal. Inak by bol Jahve už teraz potvrdil tvoje kráľovstvo nad Izraelom na večné veky. 14 Ale teraz tvoje kráľovstvo nepotrvá: Jahve si už vyhliadol muža podľa svojho srdca a určil ho za vodcu svojho ľudu, pretože si nezachoval, čo ti prikázal Jahve." 15 Nato sa Samuel pobral z Gilgalu a šiel svojou cestou. Čo zostalo z vojska, šlo so Šaulom proti nepriateľovi a prišlo z Gilgalu do Benjamínovej Gibey. Šaul urobil prehliadku vojska, čo zostalo s ním: bolo ich okolo šesťsto mužov.

Prípravy na boj

16 Šaul, jeho syn Jonatan a vojaci, ktorí boli s nimi, bývali v Benjamínovej Gibei a Filištínci táborili v Michmase.
17 Z filištínskeho tábora vyrazili záškodníci v troch tlupách. Jedna tlupa sa dala cestou na Ofru do kraja Šual, 18 druhá sa dala na Bet-Choron a tretia sa dala cestou k návršiu, ktorá sa zvažuje do Doliny Hyen, na púšť. 19 V celej izraelskej krajine nebolo kováča, lebo Filištínci povedali: "Nech si Hebreji nenarobia meče a kopije!" 20 Preto všetci Izraelci museli chodiť k Filištíncom naostriť si pluh, motyku, sekeru a kosu. 21 Nabrúsenie pluhu a motyky stálo dve tretiny šekla, tretinu šekla nabrúsenie sekier a bodcov na poháňanie volov. 22 Tak sa stalo, že v deň boja vôbec nebolo meča ani kopije v rukách vojakov, ktorí ostali so Šaulom a Jonatanom. Len Šaul a jeho syn Jonatan mali zbrane. 23 Filištínci umiestnili posádku do Michmaského priesmyku.