Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

13. kapitola

Povstanie proti Filištíncom

1 Šaul mal tridsať rokov, keď začal panovať, a štyridsať rokov kraľoval nad Izraelom.
2 Vybral si tritisíc mužov z Izraela; dvetisíc ich bolo so Šaulom v Michmase a na Betelských vrchoch a tisíc bolo s Jonatanom v Benjamínovej Gibei; ostatok ľudu rozpustil, každého do jeho stanu. 3 Jonatan zabil filištínskeho veliteľa, ktorý býval v Gibei, a Filištínci videli, že Hebreji sa vzbúrili. Šaul dal zatrúbiť na roh po celej krajine: "Nech počujú Hebreji!" 4 A celý Izrael počul, že Šaul zabil filištínskeho veliteľa a Filištínci preto nenávidia Izrael. Ľud sa zhromaždil za Šaulom do Gilgalu. 5 Filištínci sa zhromaždili do boja proti Izraelu: tritisíc vozov, šesťtisíc jazdcov a pešiakov ako piesku na morskom brehu. Tiahli nahor a utáborili sa v Michmase, východne od Bet-Avenu. 6 Keď Izraelci videli, že sú v ťažkom položení, že na nich zblízka tlačia, ľudia sa poskrývali v jaskyniach, dierach, skalných roklinách, v jamách a cisternách. 7 Niektorí Hebreji prešli cez Jordán na územie Gadu a Galaádu.

Rozchod Samuela a Šaula

Šaul bol ešte v Gilgale a všetok ľud, čo šiel za ním, bol prestrašený.
8 Čakal tam sedem dní, do času, ktorý určil Samuel, ale Samuel neprichádzal do Gilgalu a vojsko opúšťalo Šaula a rozpŕchlo sa. 9 Vtedy Šaul povedal: "Priveďte mi celopal a obety spoločenstva!" A obetoval celopal. 10 Keď dokončoval obetovanie celopalu, prišiel Samuel a Šaul mu vyšiel v ústrety, aby ho pozdravil. 11 Samuel povedal: "Čo si to urobil?" Šaul odpovedal: "Keď som videl, že sa vojsko rozchádza odo mňa a že ty si neprichádzal v určený čas a že Filištínci sa zhromaždili v Michmase, 12 pomyslel som si: Teraz Filištínci pritiahnu na mňa do Gilgalu a ja som ešte neuzmieril Jahveho! Cítil som sa prinútený obetovať celopal ja sám." 13 Nato Samuel povedal Šaulovi: "Nemúdro si si počínal, nezachoval si príkaz Jahveho, svojho Boha, ktorý ti dal. Inak by bol Jahve už teraz potvrdil tvoje kráľovstvo nad Izraelom na večné veky. 14 Ale teraz tvoje kráľovstvo nepotrvá: Jahve si už vyhliadol muža podľa svojho srdca a určil ho za vodcu svojho ľudu, pretože si nezachoval, čo ti prikázal Jahve." 15 Nato sa Samuel pobral z Gilgalu a šiel svojou cestou. Čo zostalo z vojska, šlo so Šaulom proti nepriateľovi a prišlo z Gilgalu do Benjamínovej Gibey. Šaul urobil prehliadku vojska, čo zostalo s ním: bolo ich okolo šesťsto mužov.

Prípravy na boj

16 Šaul, jeho syn Jonatan a vojaci, ktorí boli s nimi, bývali v Benjamínovej Gibei a Filištínci táborili v Michmase.
17 Z filištínskeho tábora vyrazili záškodníci v troch tlupách. Jedna tlupa sa dala cestou na Ofru do kraja Šual, 18 druhá sa dala na Bet-Choron a tretia sa dala cestou k návršiu, ktorá sa zvažuje do Doliny Hyen, na púšť. 19 V celej izraelskej krajine nebolo kováča, lebo Filištínci povedali: "Nech si Hebreji nenarobia meče a kopije!" 20 Preto všetci Izraelci museli chodiť k Filištíncom naostriť si pluh, motyku, sekeru a kosu. 21 Nabrúsenie pluhu a motyky stálo dve tretiny šekla, tretinu šekla nabrúsenie sekier a bodcov na poháňanie volov. 22 Tak sa stalo, že v deň boja vôbec nebolo meča ani kopije v rukách vojakov, ktorí ostali so Šaulom a Jonatanom. Len Šaul a jeho syn Jonatan mali zbrane. 23 Filištínci umiestnili posádku do Michmaského priesmyku.