Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Samuel odchádza do ústrania pred Šaulom

1 Samuel prehovoril k celému Izraelu: "Pozrite, urobil som všetko, čo ste odo mňa žiadali a ustanovil som kráľa nad vami.
2 Odteraz vás bude viesť kráľ. Ja som starý a bielovlasý a moji synovia sú medzi vami. Ja som vás viedol od svojej mladosti až po tento deň. 3 Pozrite, tu som. Predložte svoje sťažnosti proti mne v prítomnosti Jahveho a v prítomnosti jeho pomazaného kráľa. Komu som vzal vola? Komu som vzal osla? Koho som utláčal? Komu som ukrivdil? Od koho som prijal úplatok, aby som nad niečím zažmúril oči? Vrátim vám to!" 4 Oni odpovedali: "Ty si nás neutláčal ani si z ničej ruky nič neprijal." 5 Povedal im: "Jahve mi je svedkom proti vám, svedkom mi je dnes aj jeho pomazaný, že ste v mojich rukách nič nenašli." Oni odpovedali: "Je svedkom." 6 Vtedy Samuel povedal ľudu: "Áno, Jahve, ktorý vám dal Mojžiša a Árona a vyviedol vašich otcov z Egyptskej krajiny, je svedkom. 7 Teraz predstúpte, aby som viedol pred Jahvem spor s vami a pripomenul vám všetky dobrodenia, ktoré Jahve vykonal pre vás a pre vašich otcov: 8 keď Jakub prišiel do Egypta, Egypťania ich utláčali a vaši otcovia volali k Jahvemu. On poslal Mojžiša a Árona, ktorí vyviedli vašich otcov z Egypta, a on ich usadil na tomto mieste. 9 Ale oni zabudli na Jahveho, svojho Boha, preto ich vydal do rúk Siseru, vojvodcu z Chacoru, do rúk Filištíncov a do rúk moabského kráľa, ktorí bojovali proti nim. 10 Oni úpenlivo volali k Jahvemu a hovorili: ‚Zhrešili sme, lebo sme opustili Jahveho a slúžili sme Baalom a Aštartám. Teraz nás vysloboď z ruky našich nepriateľov a my budeme slúžiť tebe.‘ 11 Vtedy Jahve poslal Jerubbaala, Baraka, Jefteho i Samuela a vyslobodil vás od okolitých nepriateľov. A vy ste mohli žiť v bezpečí. 12 Keď ste videli, že Nachaš, kráľ Ammoncov, tiahne proti vám, povedali ste mi: ‚Nie! Nech kráľ panuje nad nami!‘ Hoci vaším kráľom je Jahve, váš Boh! 13 Teraz tu je kráľ, ktorého ste si žiadali, ktorého ste si vyvolili. Jahve ustanovil kráľa nad vami. 14 Ak budete mať úctivú bázeň pred Jahvem a budete mu slúžiť a ak budete poslúchať jeho hlas a nebudete sa búriť proti jeho príkazom a ak vy a váš kráľ, ktorý panuje nad vami, budete nasledovať Jahveho, vášho Boha, bude dobre! 15 Ale ak nebudete poslúchať Jahveho, ak sa budete búriť proti jeho príkazom, vtedy Jahveho ruka ťažko doľahne na vás a na vášho kráľa. 16 Teraz povstaňte a pozorujte veľkú vec, ktorú Jahve urobí pred vaším zrakom! 17 Či nie je práve žatva pšenice? Dobre, budem vzývať Jahveho a on zošle hromobitie a dážď. Tak poznáte jasne, aké veľké zlo bolo v Jahveho očiach, keď ste si žiadali kráľa." 18 Samuel vzýval Jahveho a Jahve zoslal toho dňa hromobitie a dážď. A všetok ľud sa veľmi bál Jahveho a Samuela. 19 Všetci hovorili Samuelovi: "Modli sa za nás, svojich sluhov, k Jahvemu, svojmu Bohu, aby sme nepomreli, veď sme ku všetkým svojim hriechom pridali vinu, že sme si pýtali kráľa." 20 Samuel však odpovedal ľudu: "Nebojte sa! Vy ste síce spáchali všetko toto zlo, ale teraz neodstupujte od Jahveho, ale slúžte Jahvemu z celého srdca. 21 Neodvracajte sa k ničotným modlám, ktoré vám nemôžu pomôcť, ani vás nezachránia, pretože sú ničím. 22 Jahve nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, lebo Jahve sa rozhodol urobiť vás svojím ľudom. 23 Čo sa mňa týka, nech je ďaleko odo mňa, aby som hrešil proti Jahvemu tým, že by som sa prestal modliť za vás. Budem vás ďalej vyučovať dobrej a priamej ceste. 24 Len sa bojte Jahveho a slúžte mu verne celým svojím srdcom, veď vidíte, aké veľké veci urobil s vami. 25 Ale ak budete páchať zlo, zahyniete vy i váš kráľ."