12. kapitola

Samuel odchádza do ústrania pred Šaulom

1 Samuel prehovoril k celému Izraelu: "Pozrite, urobil som všetko, čo ste odo mňa žiadali a ustanovil som kráľa nad vami.
2 Odteraz vás bude viesť kráľ. Ja som starý a bielovlasý a moji synovia sú medzi vami. Ja som vás viedol od svojej mladosti až po tento deň. 3 Pozrite, tu som. Predložte svoje sťažnosti proti mne v prítomnosti Jahveho a v prítomnosti jeho pomazaného kráľa. Komu som vzal vola? Komu som vzal osla? Koho som utláčal? Komu som ukrivdil? Od koho som prijal úplatok, aby som nad niečím zažmúril oči? Vrátim vám to!" 4 Oni odpovedali: "Ty si nás neutláčal ani si z ničej ruky nič neprijal." 5 Povedal im: "Jahve mi je svedkom proti vám, svedkom mi je dnes aj jeho pomazaný, že ste v mojich rukách nič nenašli." Oni odpovedali: "Je svedkom." 6 Vtedy Samuel povedal ľudu: "Áno, Jahve, ktorý vám dal Mojžiša a Árona a vyviedol vašich otcov z Egyptskej krajiny, je svedkom. 7 Teraz predstúpte, aby som viedol pred Jahvem spor s vami a pripomenul vám všetky dobrodenia, ktoré Jahve vykonal pre vás a pre vašich otcov: 8 keď Jakub prišiel do Egypta, Egypťania ich utláčali a vaši otcovia volali k Jahvemu. On poslal Mojžiša a Árona, ktorí vyviedli vašich otcov z Egypta, a on ich usadil na tomto mieste. 9 Ale oni zabudli na Jahveho, svojho Boha, preto ich vydal do rúk Siseru, vojvodcu z Chacoru, do rúk Filištíncov a do rúk moabského kráľa, ktorí bojovali proti nim. 10 Oni úpenlivo volali k Jahvemu a hovorili: ‚Zhrešili sme, lebo sme opustili Jahveho a slúžili sme Baalom a Aštartám. Teraz nás vysloboď z ruky našich nepriateľov a my budeme slúžiť tebe.‘ 11 Vtedy Jahve poslal Jerubbaala, Baraka, Jefteho i Samuela a vyslobodil vás od okolitých nepriateľov. A vy ste mohli žiť v bezpečí. 12 Keď ste videli, že Nachaš, kráľ Ammoncov, tiahne proti vám, povedali ste mi: ‚Nie! Nech kráľ panuje nad nami!‘ Hoci vaším kráľom je Jahve, váš Boh! 13 Teraz tu je kráľ, ktorého ste si žiadali, ktorého ste si vyvolili. Jahve ustanovil kráľa nad vami. 14 Ak budete mať úctivú bázeň pred Jahvem a budete mu slúžiť a ak budete poslúchať jeho hlas a nebudete sa búriť proti jeho príkazom a ak vy a váš kráľ, ktorý panuje nad vami, budete nasledovať Jahveho, vášho Boha, bude dobre! 15 Ale ak nebudete poslúchať Jahveho, ak sa budete búriť proti jeho príkazom, vtedy Jahveho ruka ťažko doľahne na vás a na vášho kráľa. 16 Teraz povstaňte a pozorujte veľkú vec, ktorú Jahve urobí pred vaším zrakom! 17 Či nie je práve žatva pšenice? Dobre, budem vzývať Jahveho a on zošle hromobitie a dážď. Tak poznáte jasne, aké veľké zlo bolo v Jahveho očiach, keď ste si žiadali kráľa." 18 Samuel vzýval Jahveho a Jahve zoslal toho dňa hromobitie a dážď. A všetok ľud sa veľmi bál Jahveho a Samuela. 19 Všetci hovorili Samuelovi: "Modli sa za nás, svojich sluhov, k Jahvemu, svojmu Bohu, aby sme nepomreli, veď sme ku všetkým svojim hriechom pridali vinu, že sme si pýtali kráľa." 20 Samuel však odpovedal ľudu: "Nebojte sa! Vy ste síce spáchali všetko toto zlo, ale teraz neodstupujte od Jahveho, ale slúžte Jahvemu z celého srdca. 21 Neodvracajte sa k ničotným modlám, ktoré vám nemôžu pomôcť, ani vás nezachránia, pretože sú ničím. 22 Jahve nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, lebo Jahve sa rozhodol urobiť vás svojím ľudom. 23 Čo sa mňa týka, nech je ďaleko odo mňa, aby som hrešil proti Jahvemu tým, že by som sa prestal modliť za vás. Budem vás ďalej vyučovať dobrej a priamej ceste. 24 Len sa bojte Jahveho a slúžte mu verne celým svojím srdcom, veď vidíte, aké veľké veci urobil s vami. 25 Ale ak budete páchať zlo, zahyniete vy i váš kráľ."