Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

V manželstve

1 Podobne ženy, buďte podriadené svojim mužom, aby aj tí, čo neveria Slovu, boli bez slova získaní správaním svojich žien,
2 keď uvidia váš čistý život a plný úcty. 3 Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: pozapletané vlasy, zlaté šperky, prepychové šaty, 4 ale vnútro vášho srdca, neporušiteľná duša, jemná a pokojná. To je vzácne pred Bohom. 5 Tak sa kedysi ozdobovali sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a podriaďovali sa svojim mužom: 6 ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste sa stali jej deťmi, ak robíte dobre a nebojíte sa nijakého zastrašovania. 7 Podobne vy, muži, žite spoločný život vo vedomí, že vaše ženy sú od prírody slabšie. Preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.

Medzi bratmi

8 Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!
9 Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie; ale, naopak, žehnajte, lebo na to ste povolaní, aby ste mohli zdediť požehnanie. 10 Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej, 11 nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. 12 Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch, ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo.

V prenasledovaní

13 Kto vám uškodí, ak sa stanete horlivými za dobro?
14 Ale ak aj musíte trpieť pre spravodlivosť, ste šťastní. Neľakajte sa ich hrozieb a nerozrušujte sa, 15 ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach. Buďte pripravení vždy obhájiť svoju nádej pred tými, ktorí vás o to žiadajú. 16 Robte to však jemne, úctivo a s dobrým svedomím, aby tí, čo tupia vaše dobré správanie v Kristovi, zahanbili sa práve v tom, z čoho vás osočujú. 17 Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé.

Zmŕtvychvstanie a zostúpenie do pekiel

18 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený.
19 V ňom odišiel a kázal uväzneným duchom. 20 Oni kedysi veriť odopreli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa stavala archa, v ktorej sa zachránili z vody len niekoľkí, celkom osem duší. 21 To je predobraz krstu, ktorý vás teraz zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale je to záväzok dobrého svedomia voči Bohu skrze zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, 22 ktorý vystúpil do neba, je po pravici Boha a jemu sú podriadení anjeli, mocnosti a sily.