Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

V manželstve

1 Podobne ženy, buďte podriadené svojim mužom, aby aj tí, čo neveria Slovu, boli bez slova získaní správaním svojich žien,
2 keď uvidia váš čistý život a plný úcty. 3 Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: pozapletané vlasy, zlaté šperky, prepychové šaty, 4 ale vnútro vášho srdca, neporušiteľná duša, jemná a pokojná. To je vzácne pred Bohom. 5 Tak sa kedysi ozdobovali sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a podriaďovali sa svojim mužom: 6 ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste sa stali jej deťmi, ak robíte dobre a nebojíte sa nijakého zastrašovania. 7 Podobne vy, muži, žite spoločný život vo vedomí, že vaše ženy sú od prírody slabšie. Preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.

Medzi bratmi

8 Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!
9 Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie; ale, naopak, žehnajte, lebo na to ste povolaní, aby ste mohli zdediť požehnanie. 10 Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej, 11 nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. 12 Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch, ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo.

V prenasledovaní

13 Kto vám uškodí, ak sa stanete horlivými za dobro?
14 Ale ak aj musíte trpieť pre spravodlivosť, ste šťastní. Neľakajte sa ich hrozieb a nerozrušujte sa, 15 ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach. Buďte pripravení vždy obhájiť svoju nádej pred tými, ktorí vás o to žiadajú. 16 Robte to však jemne, úctivo a s dobrým svedomím, aby tí, čo tupia vaše dobré správanie v Kristovi, zahanbili sa práve v tom, z čoho vás osočujú. 17 Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé.

Zmŕtvychvstanie a zostúpenie do pekiel

18 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený.
19 V ňom odišiel a kázal uväzneným duchom. 20 Oni kedysi veriť odopreli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa stavala archa, v ktorej sa zachránili z vody len niekoľkí, celkom osem duší. 21 To je predobraz krstu, ktorý vás teraz zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale je to záväzok dobrého svedomia voči Bohu skrze zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, 22 ktorý vystúpil do neba, je po pravici Boha a jemu sú podriadení anjeli, mocnosti a sily.