Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

1 Odložte teda všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie 2 a ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom mlieku slova, aby ste od neho rástli pre spásu, 3 ak ste okúsili, aký dobrý je Pán.

Nové kňazstvo

4 Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorí ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vybraný a vzácny,
5 a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. 6 Lebo je v Písme: Pozrite, kladiem na Sione uholný kameň, vybraný a vzácny, kto v neho verí, nebude zahanbený. 7 Česť teda vám, ktorí veríte. Ale pre tých, ktorí neveria, je to kameň, čo stavitelia zavrhli a stal sa uholným kameňom, 8 kameňom úrazu a skalou na potknutie. Oni naň narážajú, lebo nechcú veriť Slovu. A na to boli aj určení. 9 Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky Toho, ktorý vás z temnôt povolal do svojho obdivuhodného svetla. 10 Kedysi ste ani neboli ľudom, a teraz ste Boží ľud, vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.

Povinnosti kresťanov: medzi pohanmi

11 Milovaní, prosím vás ako cudzincov a pútnikov: zdŕžajte sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši.
12 Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby videli vaše dobré skutky a v deň Navštívenia oslavovali Boha práve za to, z čoho vás osočujú ako zločincov.

Voči autoritám

13 Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu,
14 alebo miestodržiteľom ako tým, ktorých on posiela trestať zločincov a chváliť dobrých. 15 Lebo to je Božia vôľa, aby ste robili dobre, a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí. 16 Konajte ako slobodní ľudia, ale nie ako takí, čo majú slobodu za prikrývku zloby, ale ako Boží sluhovia. 17 Všetkých si ctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte.

Voči požadovačným pánom

18 Sluhovia, podriaďujte sa svojim pánom s hlbokou úctou, a to nielen dobrým a zhovievavým, ale aj prísnym.
19 Veď je to milosť, keď niekto pre vedomie o Bohu znáša bolesti a nespravodlivo trpí. 20 Lebo aká je sláva, keď znášate údery za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenie, je to milosť u Boha. 21 Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám vzor, aby ste kráčali v jeho šľapajach. 22 On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach; 23 keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, ale svoju vec postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. 24 On sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. 25 Lebo ste zablúdili ako ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a strážcovi svojich duší.