Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Boj pri Beerzete a smrť Júdu Makabeja

1 Keď sa Demetrios dozvedel, že Nikanor padol a že jeho vojsko bolo zničené v boji, rozhodol sa znovu poslať do judskej krajiny Bakchida a Alkima a s nimi pravé krídlo vojska.
2 Tí tiahli cestou cez Galileu a obľahli Mesalot na území Arbely, dobyli ho a v ňom zabili veľký počet obyvateľov. 3 V prvom mesiaci roku stopäťdesiatdva sa utáborili pred Jeruzalemom. 4 Potom sa zdvihli a išli do Beerzetu s dvadsiatimi tisícami pešiakov a s dvoma tisícami jazdcov. 5 Júda sa utáboril v Elase; mal tritisíc vybraných bojovníkov. 6 Keď videli veľké množstvo nepriateľov, prestrašili sa a mnohí sa vytratili z tábora, takže zostalo z nich iba osemsto chlapov. 7 Júda videl, ako sa mu vojsko roztratilo a boj naň naliehal. Úzkosť mu zovrela srdce, lebo ich už nemal kedy zhromaždiť. 8 Celý zmätený povedal tým, čo zostali: "Hor sa, vyrazme proti svojim protivníkom, vari ich budeme môcť poraziť." 9 Oni ho odhovárali a vraveli: "Nič nezmôžeme. Radšej si teraz zachráňme životy, potom sa vrátime aj so svojimi bratmi a dáme sa do boja proti nim. Teraz je nás veľmi málo. 10 Júda odpovedal: "Ani myslieť urobiť také niečo, utiecť pred nepriateľom! Ak prišla naša hodina, zomrime ako hrdinovia za svojich bratov! Nedajme padnúť tieň na našu slávu." 11 Nepriateľské vojsko vyšlo z tábora a postavilo sa proti nim. Jazda sa rozdelila na dve časti, prakovníci a lukostrelci pochodovali na čele vojska, tí najudatnejší. 12 Bakchides sa postavil na pravé krídlo, bojový šík sa približoval z oboch strán za zvukov trúb. 13 Aj Júdovi ľudia trúbili na trúbach. Zem sa otriasala od hrmotu vojsk. Boj sa začal ráno a trval až do večera. 14 Júda videl, že Bakchides a najsilnejšia časť jeho vojska je na pravom krídle, zoskupil okolo seba všetkých najodvážnejších, 15 rozdrvili pravé krídlo a prenasledovali ho až po vrchy Azary. 16 Ale tí z ľavého krídla videli, že pravé krídlo bolo porazené, pustili sa rýchlo za Júdom a jeho druhmi a napadli ich od chrbta. 17 Tak sa bitka priostrila a veľmi mnoho padlo na oboch stranách. 18 Aj Júda padol a ostatní utiekli.

Pohreb Júdu Makabeja

19 Jonatan a Šimon vzali svojho brata Júdu a pochovali ho v hrobke jeho otcov v Modine.
20 Celý Izrael ho oplakával a držal za ním veľký smútok, mnoho dní za ním plakali a stále opakovali: 21 "Ako padol hrdina, záchranca Izraela?" 22 Ostatné Júdove skutky, jeho vojny, jeho hrdinské činy a ich veľkosť neboli zapísané; bolo ich veľmi veľa.

Víťazstvo gréckej strany. Jonatan, vodca odporu

23 Po Júdovej smrti sa znovu objavili odpadlíci od Zákona na celom území Izraela a pozdvihli sa všetci, čo konali neprávosť.
24 V tých dňoch nastal veľký hlad a krajina prešla na ich stranu. 25 Bakchides si schválne vyberal bezbožných ľudí a ustanovoval ich za pánov krajiny. 26 Títo sliedili po Júdových priateľoch a vyšetrovali ich, potom ich predvádzali pred Bakchidesa, ktorý ich trestal a vyvádzal na posmech. 27 Vtedy nastalo v Izraeli veľké súženie, aké nebolo odo dňa, keď u nich vystúpil posledný prorok. 28 Vtedy sa zišli Júdovi priatelia a povedali Jonatanovi: 29 "Odvtedy, čo zomrel tvoj brat Júda, niet človeka, čo by sa mu vyrovnal, aby sa postavil proti našim nepriateľom, Bakchidovi a všetkým, čo nenávidia náš národ. 30 Teba si teda ešte dnes volíme namiesto neho za svoju hlavu a vojvodcu, aby si bojoval naše boje." 31 Vtedy Jonatan prevzal velenie, nastúpil na miesto svojho brata Júdu.

Jonatan na púšti Tekoe. Krvavé príbehy okolo Medaby

32 Keď sa to Bakchides dozvedel, hľadal, ako by ho zabil.
33 Lenže Jonatan to vedel, tiež jeho brat Šimon a všetci jeho spoločníci a utiekli na púšť Tekoe a utáborili sa pri vode cisterny Asfar. 34 (Bakchides sa to dozvedel v sobotný deň a aj on prešiel so svojím vojskom za Jordán.) 35 Jonatan poslal svojho brata, ktorý velil oddielu, aby požiadal priateľov Nabatejcov, aby si mohol u nich uložiť svoju batožinu, ktorá bola značná. 36 Ale synovia Amraja vyšli z Medaby, zmocnili sa Jána a všetkého, čo mal, a odišli s korisťou. 37 Po týchto udalostiach oznámili Jonatanovi a jeho bratovi Šimonovi, že Amrajci slávia veľkú svadbu a z Nabaty povedú vo veľkom sprievode nevestu, dcéru jednej z veľkých osobností Kanaánu. 38 Tu sa rozpamätali na krv svojho brata Jána, vyšli na vrch a skryli sa v horskej rokline. 39 Keď pozdvihli zrak, videli prichádzať početný a hlučný sprievod a ženích sa uberal v ústrety sprievodu so svojimi priateľmi a bratmi, s bubnami, s hudbou a s mnohými zbraňami. 40 Židia sa hodili na nich z úkrytu a pobili ich. Mnoho z nich padlo, ostatní utiekli do vrchov; vzali im všetko, čo u nich našli. 41 Tak sa svadba zmenila na smútok a hlas hudby na kvílenie. 42 Keď takto vypomstili krv svojho brata, vrátili sa k močaristým brehom Jordánu.

Prechod cez Jordán

43 Bakchides sa o tom dozvedel a prišiel v sobotný deň až k jordánskemu brehu s veľkým vojskom.
44 Vtedy Jonatan povedal svojim ľuďom: "Hor sa! Bojujme za svoje životy! Lebo dnes to nie je tak ako včera a predvčerom. 45 Teraz máme boj spredu i odzadu, tu sú vody Jordánu, tam močiar a krovie, niet miesta, kade ustúpiť. 46 Teraz teda kričte k Nebu, aby ste boli vyslobodení z rúk svojich nepriateľov!" 47 Boj sa rozpútal a Jonatan vystrel ruku, aby udrel Bakchida, ale ten sa mu uhol dozadu a unikol mu. 48 Vtedy Jonatan a jeho spoločníci skočili do Jordánu a preplávali na druhý breh, ale nepriatelia za nimi cez Jordán neprešli. 49 Toho dňa padlo na Bakchidovej strane asi tisíc chlapov.

Bakchidove opevnenia. Alkimova smrť

50 Bakchides sa vrátil do Jeruzalema a začal stavať pevnosti v Judsku: pevnosť v Jerichu, Emauzy, Bet-Choron, Betel, Tamnatu, Faraton a Tefon s vysokými múrmi, bránami a závorami,
51 v každej z nich nechal posádku, aby znepokojovala Izrael. 52 Opevnil tiež mesto Betsur, ako aj Gazaru a Hrad, ustanovil do nich posádky a uložil v nich zásoby potravín. 53 Synov popredných ľudí krajiny vzal ako rukojemníkov a strážil ich v jeruzalemskom hrade. 54 V druhom mesiaci roku stopäťdesiattri Alkim rozkázal zbúrať múry vnútorného nádvoria Chrámu, ničiac tak dielo prorokov. 55 Ale vo chvíli, keď začal búrať, ranila Alkima mŕtvica, a to urobilo koniec jeho podujatiam. Ústa sa mu zavreli, ochrnuli, nemohol dať rozkazy, ani čo sa týkalo jeho vlastného domu. 56 Alkim v tom čase zomrel za veľkých bolestí. 57 Keď Bakchides videl, že Alkim je mŕtvy, vrátil sa ku kráľovi a judská krajina mala pokoj dva roky.

Obľahnutie Betbassi

58 Všetci odpadlíci sa uzniesli a vraveli: "Pozrite, Jonatan a jeho prívrženci si žijú v pokoji a bezstarostne. Zavolajme teraz Bakchida a on ich pochytá všetkých za jednu noc."
59 Vybrali sa k nemu a prerokovali vec s ním. 60 Bakchides sa dal na cestu s veľkým vojskom a svojim spojencom v Judsku poslal tajne listy, aby chytili Jonatana a jeho stúpencov, ale to nemohli, lebo tí sa dozvedeli o jeho zámere. 61 Ba Jonatanovi ľudia pochytali asi päťdesiat chlapov z obyvateľov krajiny, pôvodcov tohto podlého plánu, a zabili ich. 62 Jonatan a Šimon sa potom utiahli so svojimi stúpencami do Betbassi na púšti, znovu postavili, čo bolo zrúcané na tom mieste, a mesto opevnili. 63 Keď sa to Bakchides dozvedel, zhromaždil celé vojsko a ohlásil to svojim stúpencom v Judsku. 64 Prišiel a utáboril sa pri Betbassi, obliehal ho mnoho dní a dal zostrojiť dobýjacie stroje. 65 Jonatan zanechal svojho brata Šimona v meste a sám vyšiel s niekoľkými chlapmi a prechádzal krajinou. 66 Porazil Odomera a jeho bratov, ako aj Farisonových synov na ich táborisku; následkom tohto víťazného počiatku sa rozrastala aj jeho vojenská moc. 67 Šimon a jeho ľudia urobili výpad z mesta a zapálili dobýjacie stroje. 68 Bojovali proti Bakchidovi, porazili ho. Bol veľmi skľúčený, lebo jeho plán a útok sa nevydarili. 69 Rozzúril sa proti odpadlíkom, ktorí mu radili, aby prišiel do krajiny, veľa z nich dal pobiť a rozhodol sa, že sa vráti do svojej krajiny. 70 Keď sa to Jonatan dozvedel, poslal k nemu vyslancov, aby s ním uzavreli mier a vydanie zajatcov. 71 Privolil a bol verný svojim záväzkom: zaprisahal sa mu, že po všetky dni svojho života mu neurobí nič zlé. 72 Keď vrátil zajatcov, ktorých predtým odvliekol z judskej krajiny, Bakchides sa vrátil do svojej krajiny a nevrátil sa už na ich územie. 73 Tak odpočíval meč v Izraeli a Jonatan sa usadil v Machmase, kde súdil ľud a odstránil bezbožníkov zo stredu Izraela.