Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Chváloreč na Rimanov

1 Júda počul hovoriť o Rimanoch. Hovorilo sa, že sú vojensky veľmi mocní a priazniví tým, čo sa s nimi spoja, že nadväzujú priateľstvo s tými, čo sa na nich obracajú.
2 (Mali skutočne veľkú moc.) Rozprávali mu o ich vojnách a o hrdinských úspechoch, ktoré dosiahli u Galov, ako si ich podrobili a urobili poplatníkmi; 3 o ich činoch v Španielsku, aby sa zmocnili tamojších zlatých a strieborných baní, 4 a ako opanovali celú krajinu svojou rozvahou a vytrvalosťou (hoci ten kraj bol veľmi ďaleko od nich); ako porazili kráľov, ktorí pritiahli proti nim od konca sveta, ako im pripravili veľkú porážku a ostatní im každoročne odvádzajú poplatok; 5 napokon zbraňami porazili Filipa, Perzea, kitejského kráľa, a iných, ktorý sa postavili proti nim a podrobili si ich. 6 Antiochos Veľký, kráľ Ázie, ktorý vytiahol proti nim do boja so stodvadsiatimi slonmi, s jazdou, s vojnovými vozmi a s veľmi veľkým vojskom, bol od nich rozdrvený 7 a zajatý živý. Jemu a jeho nástupcom na kráľovskom tróne uložili odvádzať vysokú daň a vydávať rukojemníkov. 8 Vzali mu indickú krajinu, Médiu, Lýdiu a niektoré z jeho najkrajších provincií, ktoré dali kráľovi Eumenesovi. 9 Grécki obyvatelia sa rozhodli, že ich napadnú a zničia, 10 ale Rimania sa o tom dozvedeli a poslali proti nim jediného generála; bojovali proti nim. V tom boji padlo veľa z nich, ich ženy a deti zavliekli do zajatia, obrali ich o všetko, zmocnili sa ich krajiny, zbúrali ich pevnosti a podrobili si ich a tak sú až do dnešného dňa. 11 Aj iné kráľovstvá a ostrovy, ktoré sa im postavili na odpor, úplne zničili a podrobili si ich. 12 Ale svojim priateľom a spojencom zachovali priateľstvo. Podrobili si kráľov blízkych i vzdialených, všetci, čo počujú ich meno, sa ich boja. 13 Všetci tí, ktorým chcú pomôcť ku kráľovstvu, stanú sa kráľmi; naopak, zosadia tých, ktorí sa im nepáčia, takú moc nadobudli. 14 Napriek tomu všetkému nikto z nich si nevložil korunu, ani sa neoblieka do purpuru, aby sa v ňom pýšil. 15 Utvorili si radu, kde tristodvadsať členov každodenne rozhoduje majúc ustavične na mysli, ako udržať národ v dobrom poriadku. 16 Každoročne zverujú jednému mužovia moc a vládu nad celou svojou krajinou. Tohto jedného všetci poslúchajú a niet medzi nimi ani závisti, ani žiarlivosti.

Spojenectvo Židov s Rimanmi

17 Júda vyvolil Eupolema, Jánovho syna, Akovho vnuka, a Jasona, Eleazarovho syna, a poslal ich do Ríma, aby nadviazali s nimi priateľstvo a spojenectvo,
18 aby z nich sňali jarmo, lebo videli, že kráľovstvo Grékov zotročuje Izrael. 19 Tak cestovali do Ríma, bola to veľmi ďaleká cesta, vošli do Senátu a vraveli: 20 "Júda Makabej, jeho bratia a židovský ľud poslali nás k vám, aby sme uzavreli s vami zmluvu spojenectva a pokoja a dali sa zapísať medzi vašich spojencov a priateľov." 21 Táto žiadosť sa senátorom páčila. 22 Toto je odpis listiny, ktorú vyryli na bronzové dosky a poslali do Jeruzalema, aby tam bola pamätníkom mieru a spojenectva: 23 "Večné šťastie Rimanom a židovskému národu na mori i na zemi! Nech je ďaleko od nich meč a nepriateľ! 24 Ak sa najprv začne vojna proti Rimanom alebo proti niektorému ich spojencovi v celej ríši, 25 židovský národ bude bojovať po ich boku celým srdcom, ako to budú vyžadovať okolnosti. 26 Nepriateľom nebudú dávať ani obstarávať obilie, zbrane, peniaze ani lode. Tak to rozhodli Rimania a záväzky sa budú dodržiavať bez odplaty. 27 Podobne, ak sa najprv začne vojna proti židovskému národu, Rimania budú bojovať po jeho boku celou dušou, ako to budú vyžadovať okolnosti. 28 Nepriateľom nebudú dodávať obilie, zbrane, peniaze ani lode. Tak to rozhodol Rím a svoje záväzky bude dodržiavať bez ľsti. 29 Týmito slovami uzavreli Rimania zmluvu so židovským národom. 30 Keby však chceli jedni alebo druhí niečo dodatočne pridať alebo ubrať, môžu tak urobiť podľa svojej vôle, a čo pridajú alebo uberú, bude záväzné. 31 O škodách, ktoré vám narobil kráľ Demetrios, napísali sme mu toto: ‚Prečo si tak zaťažil svoje jarmo na našich priateľoch a spojencoch Židoch? 32 Preto ak sa budú i naďalej sťažovať na teba, dopomôžeme im k právu a budeme proti tebe bojovať na mori i na zemi.‘"