Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Demetrios I. sa stane kráľom. Posiela Bakchida a Alkima do Judey

1 V stopäťdesiatom prvom roku Demetrios, Seleukov syn, opustil Rím a s niekoľkými mužmi vystúpil v prímorskom meste a tam začal kraľovať.
2 Stalo sa, že keď vtiahol do kráľovského paláca svojich otcov, vojsko zajalo Antiocha a Lyziáša, aby mu ich vydali. 3 Keď sa o veci dozvedel, povedal: "Neukazujte mi ich tváre!" 4 Vojsko ich zabilo. A Demetrios si zasadol na svoj kráľovský trón. 5 Vtedy prišli k nemu všetci svojvoľní a bezbožní ľudia z Izraela vedení Alkimom, ktorý sa chcel stať veľkňazom. 6 Obžalovali svoj ľud u kráľa a vraveli: "Júda a jeho bratia pobili všetkých tvojich priateľov a nás vyhnali z našej krajiny. 7 Pošli teda človeka, ktorému dôveruješ, nech sa ide presvedčiť o celej skaze, ktorú Júda urobil nám a kráľovej krajine. Nech potrestá ich a všetkých ich pomocníkov." 8 Kráľ vybral Bakchida, jedného z kráľových priateľov, miestodržiteľa kraja od Eufratu po egyptské hranice, veľkého v kráľovstve a verného kráľovi. 9 Poslal ho s bezbožným Alkimom, ktorému dal veľkňazskú hodnosť, a rozkázal mu, aby vykonal pomstu na Izraelcoch. 10 Vybrali sa na cestu a došli do judskej krajiny s veľkým vojskom. Vyslali poslov k Júdovi a k jeho bratom s pokojnými, ale ľstivými slovami. 11 Ale oni nevenovali pozornosť ich rečiam, lebo videli, že prišli s veľkým vojskom. 12 U Alkima a Bakchida sa zišlo zhromaždenie zákonníkov, aby pouvažovali o právnej stránke veci. 13 Asidejci bol prví z Izraelcov, ktorí žiadali od nich pokoj; 14 vraveli totiž: "S vojskom predsa prišiel kňaz z Áronovho rodu, ten nás neoklame." 15 Predkladal im návrhy na pokoj a zaprisahal sa im: "Neurobíme vám nič zlé, ani vašim priateľom." 16 Uverili mu, a predsa dal z nich šesťdesiat chytiť a v ten istý deň popraviť podľa slov Písma: 17 "Telá tvojich svätých rozhádzali a ich krv preliali vôkol Jeruzalema a nebolo nikoho, kto by ich pochoval." 18 Vtedy strach a hrôza pred nimi zachvátili celý ľud. Hovorili: "U týchto ľudí niet pravdy ani spravodlivosti, lebo porušili dohodu, ktorú urobili, a prísahu, ktorú dali." 19 Bakchides odtiahol z Jeruzalema a utáboril sa pri Betzete, odtiaľ poslal pochytať veľa mužov, ktorí prešli na jeho stranu, a niekoľkých z ľudu, zavraždil ich a dal ich pohádzať do veľkej studne. 20 Potom odovzdal krajinu Alkimovi a ponechal mu vojsko, aby mu pomáhalo. Bakchides odišiel ku kráľovi. 21 Alkim bojoval za hodnosť veľkňaza. 22 K nemu sa pridružili všetci, ktorí vyvolávali zmätok vo svojom ľude, opanovali judskú krajinu a narobili veľa zla v Izraeli. 23 Júda videl, že všetko to zlo, ktoré popáchal Alkim a jeho prívrženci proti Izraelcom, prevyšovalo to, čo porobili národy, 24 preto poprechádzal judským územím a potrestal zradcov a zabránil im v nájazdoch po krajine.

Nikanor v Judsku. Bitka pri Kafarsalame

25 Keď Alkim pozoroval, že Júda a jeho prívrženci sa stali mocnejšími ako on, a videl, že im nemôže odolať, vrátil sa ku kráľovi a obžaloval ich zo zločinov.
26 Kráľ poslal Nikanora, jedného zo svojich najlepších generálov, zaťatého nepriateľa Izraela, a rozkázal mu, aby ten ľud vyhubil. 27 Nikanor pritiahol do Jeruzalema s veľkým vojskom a Júdovi a jeho bratom poslal tento ľstivý odkaz: 28 "Nech nie je vojna medzi mnou a vami! Prídem s niekoľkými mužmi a v pokoji si s vami pohovorím." 29 Prišiel k Júdovi, priateľsky sa navzájom pozdravili, ale nepriatelia boli pripravení Júdu uniesť. 30 Júda sa dozvedel, že prišiel k nemu so ľstivými úmyslami, preto sa ho stránil a nechcel už vidieť jeho tvár. 31 Nikanor poznal, že jeho úmysel je prezradený, a tiahol proti Júdovi do Kafarsalamy. 32 Z Nikanorovho vojska padlo asi päťsto chlapov a ostatní utiekli do Dávidovho mesta.

Hrozby proti Chrámu

33 Po týchto udalostiach vyšiel Nikanor na vrch Sion. Kňazi a starší ľudu vyšli z Chrámu, aby ho pokojne privítali a ukázali mu celopal, ktorý sa obetoval za kráľa.
34 Ale on sa z nich vysmial a obrátil ich na posmech, ba ich aj poškvrnil a namyslene rozprával. 35 Vo veľkom hneve vyslovil túto prísahu: "Ak teraz nebude vydaný Júda a jeho vojsko do mojich rúk, keď sa vrátim po zavedení mieru, vypálim tento dom." A vyšiel s veľkým hnevom. 36 Kňazi sa vrátili a postavili sa pred oltár a Chrám a hovorili s plačom: 37 "Ty si vyvolil tento Dom, aby niesol tvoje meno, aby bol pre tvoj ľud domom modlitby a prosieb; 38 vykonaj pomstu na tomto človekovi a na jeho vojsku, nech padnú mečom! Rozpamätaj sa na ich rúhania a nedaj im to prežiť!"

Nikanorov deň v Adase

39 Nikanor vytiahol z Jeruzalema a utáboril sa pri Bet-Chorone. Tu sa k nemu pripojilo sýrske vojsko.
40 Júda sa zasa utáboril v Adase s tritisíc mužmi. Vtedy sa Júda takto modlil: 41 "Keď sa poslovia asýrskeho kráľa rúhali, vyšiel tvoj anjel a pobil z nich stoosemdesiatpäťtisíc. 42 Tak pozdrav toto vojsko pred nami, aby všetci ostatní vedeli, že bezbožne hovoril proti tvojmu Chrámu, súď ho podľa jeho zloby!" 43 Vojská sa zrazili v bitke trinásteho v mesiaci adar, Nikanorovo vojsko bolo rozdrvené a on padol v boji prvý. 44 Keď Nikanorovi vojaci videli, že padol, odhodili zbrane a dali sa na útek. 45 Židia ich prenasledovali deň cesty od Adasy až ku Gazare, trúbiac za nimi na poplach. 46 Zo všetkých judských dedín navôkol vychádzali ľudia a utekajúcich obkľúčili, tí sa obrátili jedni proti druhým. Všetci padli mečom a ani jeden z nich nezostal. 47 Keď pozbierali korisť, odťali Nikanorovu hlavu a pravú ruku, ktorú pyšne pozdvihol, zaniesli ich do Jeruzalema a vystavili všetkým na pohľad. 48 Ľud bol naplnený radosťou a slávil ten deň ako deň veľkej radosti. 49 Ustanovili, že tento deň sa bude sláviť každoročne trinásteho adara. 50 Judská krajina mala na krátky čas pokoj.