Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

Demetrios I. sa stane kráľom. Posiela Bakchida a Alkima do Judey

1 V stopäťdesiatom prvom roku Demetrios, Seleukov syn, opustil Rím a s niekoľkými mužmi vystúpil v prímorskom meste a tam začal kraľovať.
2 Stalo sa, že keď vtiahol do kráľovského paláca svojich otcov, vojsko zajalo Antiocha a Lyziáša, aby mu ich vydali. 3 Keď sa o veci dozvedel, povedal: "Neukazujte mi ich tváre!" 4 Vojsko ich zabilo. A Demetrios si zasadol na svoj kráľovský trón. 5 Vtedy prišli k nemu všetci svojvoľní a bezbožní ľudia z Izraela vedení Alkimom, ktorý sa chcel stať veľkňazom. 6 Obžalovali svoj ľud u kráľa a vraveli: "Júda a jeho bratia pobili všetkých tvojich priateľov a nás vyhnali z našej krajiny. 7 Pošli teda človeka, ktorému dôveruješ, nech sa ide presvedčiť o celej skaze, ktorú Júda urobil nám a kráľovej krajine. Nech potrestá ich a všetkých ich pomocníkov." 8 Kráľ vybral Bakchida, jedného z kráľových priateľov, miestodržiteľa kraja od Eufratu po egyptské hranice, veľkého v kráľovstve a verného kráľovi. 9 Poslal ho s bezbožným Alkimom, ktorému dal veľkňazskú hodnosť, a rozkázal mu, aby vykonal pomstu na Izraelcoch. 10 Vybrali sa na cestu a došli do judskej krajiny s veľkým vojskom. Vyslali poslov k Júdovi a k jeho bratom s pokojnými, ale ľstivými slovami. 11 Ale oni nevenovali pozornosť ich rečiam, lebo videli, že prišli s veľkým vojskom. 12 U Alkima a Bakchida sa zišlo zhromaždenie zákonníkov, aby pouvažovali o právnej stránke veci. 13 Asidejci bol prví z Izraelcov, ktorí žiadali od nich pokoj; 14 vraveli totiž: "S vojskom predsa prišiel kňaz z Áronovho rodu, ten nás neoklame." 15 Predkladal im návrhy na pokoj a zaprisahal sa im: "Neurobíme vám nič zlé, ani vašim priateľom." 16 Uverili mu, a predsa dal z nich šesťdesiat chytiť a v ten istý deň popraviť podľa slov Písma: 17 "Telá tvojich svätých rozhádzali a ich krv preliali vôkol Jeruzalema a nebolo nikoho, kto by ich pochoval." 18 Vtedy strach a hrôza pred nimi zachvátili celý ľud. Hovorili: "U týchto ľudí niet pravdy ani spravodlivosti, lebo porušili dohodu, ktorú urobili, a prísahu, ktorú dali." 19 Bakchides odtiahol z Jeruzalema a utáboril sa pri Betzete, odtiaľ poslal pochytať veľa mužov, ktorí prešli na jeho stranu, a niekoľkých z ľudu, zavraždil ich a dal ich pohádzať do veľkej studne. 20 Potom odovzdal krajinu Alkimovi a ponechal mu vojsko, aby mu pomáhalo. Bakchides odišiel ku kráľovi. 21 Alkim bojoval za hodnosť veľkňaza. 22 K nemu sa pridružili všetci, ktorí vyvolávali zmätok vo svojom ľude, opanovali judskú krajinu a narobili veľa zla v Izraeli. 23 Júda videl, že všetko to zlo, ktoré popáchal Alkim a jeho prívrženci proti Izraelcom, prevyšovalo to, čo porobili národy, 24 preto poprechádzal judským územím a potrestal zradcov a zabránil im v nájazdoch po krajine.

Nikanor v Judsku. Bitka pri Kafarsalame

25 Keď Alkim pozoroval, že Júda a jeho prívrženci sa stali mocnejšími ako on, a videl, že im nemôže odolať, vrátil sa ku kráľovi a obžaloval ich zo zločinov.
26 Kráľ poslal Nikanora, jedného zo svojich najlepších generálov, zaťatého nepriateľa Izraela, a rozkázal mu, aby ten ľud vyhubil. 27 Nikanor pritiahol do Jeruzalema s veľkým vojskom a Júdovi a jeho bratom poslal tento ľstivý odkaz: 28 "Nech nie je vojna medzi mnou a vami! Prídem s niekoľkými mužmi a v pokoji si s vami pohovorím." 29 Prišiel k Júdovi, priateľsky sa navzájom pozdravili, ale nepriatelia boli pripravení Júdu uniesť. 30 Júda sa dozvedel, že prišiel k nemu so ľstivými úmyslami, preto sa ho stránil a nechcel už vidieť jeho tvár. 31 Nikanor poznal, že jeho úmysel je prezradený, a tiahol proti Júdovi do Kafarsalamy. 32 Z Nikanorovho vojska padlo asi päťsto chlapov a ostatní utiekli do Dávidovho mesta.

Hrozby proti Chrámu

33 Po týchto udalostiach vyšiel Nikanor na vrch Sion. Kňazi a starší ľudu vyšli z Chrámu, aby ho pokojne privítali a ukázali mu celopal, ktorý sa obetoval za kráľa.
34 Ale on sa z nich vysmial a obrátil ich na posmech, ba ich aj poškvrnil a namyslene rozprával. 35 Vo veľkom hneve vyslovil túto prísahu: "Ak teraz nebude vydaný Júda a jeho vojsko do mojich rúk, keď sa vrátim po zavedení mieru, vypálim tento dom." A vyšiel s veľkým hnevom. 36 Kňazi sa vrátili a postavili sa pred oltár a Chrám a hovorili s plačom: 37 "Ty si vyvolil tento Dom, aby niesol tvoje meno, aby bol pre tvoj ľud domom modlitby a prosieb; 38 vykonaj pomstu na tomto človekovi a na jeho vojsku, nech padnú mečom! Rozpamätaj sa na ich rúhania a nedaj im to prežiť!"

Nikanorov deň v Adase

39 Nikanor vytiahol z Jeruzalema a utáboril sa pri Bet-Chorone. Tu sa k nemu pripojilo sýrske vojsko.
40 Júda sa zasa utáboril v Adase s tritisíc mužmi. Vtedy sa Júda takto modlil: 41 "Keď sa poslovia asýrskeho kráľa rúhali, vyšiel tvoj anjel a pobil z nich stoosemdesiatpäťtisíc. 42 Tak pozdrav toto vojsko pred nami, aby všetci ostatní vedeli, že bezbožne hovoril proti tvojmu Chrámu, súď ho podľa jeho zloby!" 43 Vojská sa zrazili v bitke trinásteho v mesiaci adar, Nikanorovo vojsko bolo rozdrvené a on padol v boji prvý. 44 Keď Nikanorovi vojaci videli, že padol, odhodili zbrane a dali sa na útek. 45 Židia ich prenasledovali deň cesty od Adasy až ku Gazare, trúbiac za nimi na poplach. 46 Zo všetkých judských dedín navôkol vychádzali ľudia a utekajúcich obkľúčili, tí sa obrátili jedni proti druhým. Všetci padli mečom a ani jeden z nich nezostal. 47 Keď pozbierali korisť, odťali Nikanorovu hlavu a pravú ruku, ktorú pyšne pozdvihol, zaniesli ich do Jeruzalema a vystavili všetkým na pohľad. 48 Ľud bol naplnený radosťou a slávil ten deň ako deň veľkej radosti. 49 Ustanovili, že tento deň sa bude sláviť každoročne trinásteho adara. 50 Judská krajina mala na krátky čas pokoj.