Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Výprava proti Edomcom a Ammoncom

1 Keď sa okolité národy dopočuli, že oltár je znovu postavený a svätyňa obnovená, ako bola predtým, veľmi sa rozhnevali
2 a rozhodli sa prenasledovať Jakubových potomkov, ktorí žili medzi nimi. I začali ľudí zabíjať a ničiť. 3 Júda začal vojnu proti Ezauovým synom v Idumei v Akrabattskom kraji, lebo držali Izraelcov v stave obľahnutia. Spôsobil im veľkú a pokorujúcu porážku a vzal veľkú korisť. 4 Rozpomenul sa tiež na zlobu Bajanových synov, ktorí svojimi pascami a zásekmi na cestách ustavične robili úklady Izraelcom. 5 Zatvorili sa pred ním do svojich veží, kde ich obkľúčil, slávnostne uvalil na nich kliatbu, tie veže podpálil a spálil ich so všetkými, ktorí tam boli. 6 Potom vyrazil proti Ammoncom, u ktorých našiel mocné vojsko a veľa ľudu, ktorému velil Timotej. 7 Zviedol s nimi mnoho bitiek, porazil ich a úplne zničil. 8 Dobyl Jazer a jeho dediny a vrátil sa do Judey.

Prípravy na výpravu do Galiley a do Galaádu

9 Národy v Galaáde sa spojili proti Izraelcom, čo bývali na ich území, aby ich vyhubili, a tí utiekli do pevnosti Datemy.
10 Júdovi a jeho bratom poslali list tohto znenia: "Okolité národy sa spojili, aby nás vyhubili. 11 Chystajú sa pritiahnuť a dobyť pevnosť, do ktorej sme sa utiahli. Timotej vedie ich vojsko. 12 Teraz teda príď vyslobodiť nás z ich rúk, lebo mnohí z nás už padli. 13 Všetci naši bratia usadení v kraji Tobiho boli pobití, ich ženy a deti boli odvedené do zajatia, ich majetky ukoristené; pobili tam asi tisíc chlapov." 14 Kým ešte čítali ten list, prišli iní poslovia z Galiley s roztrhnutými šatami a prinášali takú istú správu: 15 "Proti nám sa spojili obyvatelia z Ptolemaidy, z Týru a zo Sidonu a z celej pohanskej Galiley, aby nás vyhubili." 16 Keď Júda a ľud počuli tieto správy, zvolali veľké zhromaždenie, aby sa poradili, čo majú urobiť pre svojich bratov, ktorí boli v ťažkom položení, napádaní nepriateľmi. 17 Júda povedal svojmu bratovi Šimonovi: "Vyber si mužov a choď vyslobodiť svojich bratov v Galilei. Ja a môj brat Jonatan pôjdeme do Galaádu". 18 Ostatok svojho vojska nechal na obranu Judey s Jozefom, Zachariášovým synom, a Azariášom, veliteľmi ľudu, 19 dal im tento rozkaz: "Stojte na čele tohto ľudu v Jeruzaleme, ale do boja s národmi sa nepúšťajte, kým sa nevrátime." 20 Šimonovi boli pridelené tri tisícky mužov na výpravu do Galiley a osemtisíc do Galaádu.

Výpravy do Galiley a do Galaádu

21 Šimon odišiel do Galiley a bojoval veľa bitiek s pohanmi a porazil ich.
22 Prenasledoval ich až k bránam Ptolemaidy. Z pohanov padlo asi tritisíc chlapov a Šimon sa zmocnil vojenskej koristi. 23 Vzal so sebou Židov z Galiley a z Arbaty s ich ženami a deťmi a s celým ich majetkom do Judey za veľkých prejavov radosti. 24 Medzitým Júda Makabej a jeho brat Jonatan prešli cez Jordán a tri dni pochodovali púšťou. 25 Stretli sa s Nabatejcami, ktorí ich prijali pokojne a porozprávali im všetko, čo sa stalo s ich bratmi v Galaáde, 26 že mnohí z nich sú uzavretí v Bosore, v Bosori, v Aleme, v Chasfe, v Makede a v Karnaine, všetko v mocných a veľkých mestách. 27 Ba aj v iných galaádskych mestách sú vraj niektorí uzavretí a ich nepriatelia sa rozhodli zajtra napadnúť tie pevnosti, dobyť ich a všetkých zničiť v jediný deň. 28 Júda sa rýchlo obrátil so svojím vojskom na cestu cez púšť do Bosory. Vydobyl mesto, všetkých mužov zabil mečom, vzal všetku korisť a mesto vypálil. 29 V noci odtiaľ vyrazil a tiahol až k pevnosti Dateme. 30 Keď sa rozodnilo, pozreli sa hore a videli nespočítateľný zástup prinášať rebríky a dobýjacie stroje, aby sa zmocnili pevnosti; útok sa už začal. 31 Keď Júda videl, že útok sa už začal a že z mesta vystupoval k nebu ohromný krik zmiešaný s hlasom trúb, 32 povedal svojim bojovníkom: "Bojujte dnes za svojich bratov!" 33 Napadol ich troma šíkmi odzadu. Trúby jačali a rozliehali sa modlitby. 34 Timotejovo vojsko poznalo, že je to Makabej, a dalo sa pred ním na útek. Spôsobil im veľkú porážku: toho dňa z nich padlo asi osemtisíc chlapov. 35 Potom sa vrátil na Alemu, napadol ju, vydobyl, pobil všetkých mužov, zobral z nej korisť a vypálil ju ohňom. 36 Odtiaľ vytiahol a dobyl Chasfo, Maked, Bosor a iné galaádske mestá. 37 Po týchto udalostiach Timotej zhromaždil iné vojsko a utáboril sa pred Rafonom z druhej strany potoka. 38 Júda poslal preskúmať tábor a doniesli mu túto správu: "Zišli sa k nim všetky okolité národy, tvoria veľké vojsko. 39 Aj Arabov si najali ako pomocný zbor; táboria za potokom a sú pripravení vytiahnuť proti tebe do boja." Vtedy Júda vyrazil proti nim. 40 Keď sa Júda so svojím vojskom približoval k rozvodnenému potoku, povedal Timotej svojim dôstojníkom: "Ak prejde k nám prvý, nebudeme mu môcť odolať, lebo bude mať veľkú výhodu proti nám; 41 ale ak sa bojí a utáborí sa za potokom, my prejdeme k nemu a zvíťazíme nad ním." 42 Keď Júda došiel k potoku, postavil pri potoku pisárov ľudu a dal im tento rozkaz: "Nikomu tu nedovoľte postaviť stan, nech všetci vyrazia do boja!" 43 On sa prebrodil prvý proti nim a celé vojsko za ním. Rozdrvil pred sebou všetkých pohanov, ktorí odhadzovali zbrane a utiekli do svätyne v Karnaine. 44 Židia sa najprv zmocnili mesta, potom zapálili chrám so všetkými, čo boli v ňom. Karnain bol vyvrátený, nemohol už Júdovi odporovať. 45 Júda zhromaždil všetkých Izraelcov, ktorí bývali v Galaáde, od najmenšieho až po najväčšieho, s ich ženami, s ich deťmi a s ich batožinou, bol to veľmi veľký zástup na ceste do judskej krajiny. 46 Prišli k Efronu, dôležitému a mocnému mestu ležiacemu na ceste. Nebolo ho možno obísť ani napravo, ani naľavo, bolo treba ísť cezeň. 47 Obyvatelia im odopreli prechod a brány zatarasili skalami. 48 Júda im poslal posolstvo pokojnými slovami: "Prejdeme cez vaše územie na ceste do svojej krajiny. Nikto vám neuškodí, len pešo prejdeme." Ale odopreli mu otvoriť. 49 Júda potom dal vyhlásiť vojsku, aby si každý zachoval miesto, kde práve je. 50 Vojaci zaujali svoje postavenia. Júda útočil na mesto celý ten deň a celú noc a mesto padlo do jeho rúk. 51 Všetkých mužov pobil mečom, mesto zrúcal do základov, vzal si z neho korisť a mestom prešiel po telách zabitých. 52 Prekročili Jordán a vtiahli na Veľkú rovinu naproti Betsanu. 53 Júda zbieral tých, čo zostávali pozadu a povzbudzoval ľud po celej ceste, až kým nedošli do judskej krajiny. 54 S radosťou a plesaním vystúpili na vrch Sion a obetovali celopaly, lebo sa vrátili v pokoji a nestratili nikoho zo svojich.

Nezdar pri Jamnii

55 Zakiaľ boli Júda a Jonatan v Galaáde a jeho brat Šimon v Galilei pred Ptolemaidou,
56 Jozef, Zachariášov syn, a Azariáš, velitelia vojska, počuli o ich hrdinských činoch a úspešných bojoch. 57 Povedali si: "Urobme si aj my meno, poďme bojovať proti národom, ktoré sú okolo nás!" 58 Vydali rozkazy vojsku, ktoré bolo pod ich velením, a vytiahli proti Jamnii. 59 Gorgiáš vytiahol z miest proti nim do boja so svojím mužstvom. 60 Jozefa a Azariáša zahnal na útek a prenasledoval ich až k hraniciam Judska. Toho dňa padlo z izraelského ľudu asi dvetisíc mužov. 61 Izraelský ľud utrpel veľkú porážku, lebo nepočúvali Júdu a jeho bratov, ale snívali, že sa vyznačia svojím hrdinstvom. 62 Ale oni neboli z rodu tých mužov, ktorým bolo dané zachrániť Izrael.

Úspech v Idumei a vo Filištínsku

63 Hrdinského Júdu a jeho bratov mal vo veľkej úcte celý Izrael a všetky národy, kam len preniklo ich meno.
64 Ľudia prichádzali k nim blahoželať im. 65 Júda so svojimi bratmi vytiahol do vojny proti Ezauovým synom v južnom kraji; dobyl Chebron a jeho okolité dediny, rozbúral jeho opevnenia a vypálil ohňom všetky veže, čo boli dookola. 66 Potom vyrazil na cestu do filištínskeho kraja a prešiel cez Marisu. 67 Toho dňa padli v boji kňazi, ktorí chceli ukázať svoje hrdinstvo a bez rozmyslu sa zúčastnili boja. 68 Nato sa Júda obrátil k Azotu, kraju Filištíncov, rozbúral ich oltáre, ohňom spálil vyrezávané sochy ich bohov, mestá vyplienil a vrátil sa do judskej krajiny.