Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Výprava proti Edomcom a Ammoncom

1 Keď sa okolité národy dopočuli, že oltár je znovu postavený a svätyňa obnovená, ako bola predtým, veľmi sa rozhnevali
2 a rozhodli sa prenasledovať Jakubových potomkov, ktorí žili medzi nimi. I začali ľudí zabíjať a ničiť. 3 Júda začal vojnu proti Ezauovým synom v Idumei v Akrabattskom kraji, lebo držali Izraelcov v stave obľahnutia. Spôsobil im veľkú a pokorujúcu porážku a vzal veľkú korisť. 4 Rozpomenul sa tiež na zlobu Bajanových synov, ktorí svojimi pascami a zásekmi na cestách ustavične robili úklady Izraelcom. 5 Zatvorili sa pred ním do svojich veží, kde ich obkľúčil, slávnostne uvalil na nich kliatbu, tie veže podpálil a spálil ich so všetkými, ktorí tam boli. 6 Potom vyrazil proti Ammoncom, u ktorých našiel mocné vojsko a veľa ľudu, ktorému velil Timotej. 7 Zviedol s nimi mnoho bitiek, porazil ich a úplne zničil. 8 Dobyl Jazer a jeho dediny a vrátil sa do Judey.

Prípravy na výpravu do Galiley a do Galaádu

9 Národy v Galaáde sa spojili proti Izraelcom, čo bývali na ich území, aby ich vyhubili, a tí utiekli do pevnosti Datemy.
10 Júdovi a jeho bratom poslali list tohto znenia: "Okolité národy sa spojili, aby nás vyhubili. 11 Chystajú sa pritiahnuť a dobyť pevnosť, do ktorej sme sa utiahli. Timotej vedie ich vojsko. 12 Teraz teda príď vyslobodiť nás z ich rúk, lebo mnohí z nás už padli. 13 Všetci naši bratia usadení v kraji Tobiho boli pobití, ich ženy a deti boli odvedené do zajatia, ich majetky ukoristené; pobili tam asi tisíc chlapov." 14 Kým ešte čítali ten list, prišli iní poslovia z Galiley s roztrhnutými šatami a prinášali takú istú správu: 15 "Proti nám sa spojili obyvatelia z Ptolemaidy, z Týru a zo Sidonu a z celej pohanskej Galiley, aby nás vyhubili." 16 Keď Júda a ľud počuli tieto správy, zvolali veľké zhromaždenie, aby sa poradili, čo majú urobiť pre svojich bratov, ktorí boli v ťažkom položení, napádaní nepriateľmi. 17 Júda povedal svojmu bratovi Šimonovi: "Vyber si mužov a choď vyslobodiť svojich bratov v Galilei. Ja a môj brat Jonatan pôjdeme do Galaádu". 18 Ostatok svojho vojska nechal na obranu Judey s Jozefom, Zachariášovým synom, a Azariášom, veliteľmi ľudu, 19 dal im tento rozkaz: "Stojte na čele tohto ľudu v Jeruzaleme, ale do boja s národmi sa nepúšťajte, kým sa nevrátime." 20 Šimonovi boli pridelené tri tisícky mužov na výpravu do Galiley a osemtisíc do Galaádu.

Výpravy do Galiley a do Galaádu

21 Šimon odišiel do Galiley a bojoval veľa bitiek s pohanmi a porazil ich.
22 Prenasledoval ich až k bránam Ptolemaidy. Z pohanov padlo asi tritisíc chlapov a Šimon sa zmocnil vojenskej koristi. 23 Vzal so sebou Židov z Galiley a z Arbaty s ich ženami a deťmi a s celým ich majetkom do Judey za veľkých prejavov radosti. 24 Medzitým Júda Makabej a jeho brat Jonatan prešli cez Jordán a tri dni pochodovali púšťou. 25 Stretli sa s Nabatejcami, ktorí ich prijali pokojne a porozprávali im všetko, čo sa stalo s ich bratmi v Galaáde, 26 že mnohí z nich sú uzavretí v Bosore, v Bosori, v Aleme, v Chasfe, v Makede a v Karnaine, všetko v mocných a veľkých mestách. 27 Ba aj v iných galaádskych mestách sú vraj niektorí uzavretí a ich nepriatelia sa rozhodli zajtra napadnúť tie pevnosti, dobyť ich a všetkých zničiť v jediný deň. 28 Júda sa rýchlo obrátil so svojím vojskom na cestu cez púšť do Bosory. Vydobyl mesto, všetkých mužov zabil mečom, vzal všetku korisť a mesto vypálil. 29 V noci odtiaľ vyrazil a tiahol až k pevnosti Dateme. 30 Keď sa rozodnilo, pozreli sa hore a videli nespočítateľný zástup prinášať rebríky a dobýjacie stroje, aby sa zmocnili pevnosti; útok sa už začal. 31 Keď Júda videl, že útok sa už začal a že z mesta vystupoval k nebu ohromný krik zmiešaný s hlasom trúb, 32 povedal svojim bojovníkom: "Bojujte dnes za svojich bratov!" 33 Napadol ich troma šíkmi odzadu. Trúby jačali a rozliehali sa modlitby. 34 Timotejovo vojsko poznalo, že je to Makabej, a dalo sa pred ním na útek. Spôsobil im veľkú porážku: toho dňa z nich padlo asi osemtisíc chlapov. 35 Potom sa vrátil na Alemu, napadol ju, vydobyl, pobil všetkých mužov, zobral z nej korisť a vypálil ju ohňom. 36 Odtiaľ vytiahol a dobyl Chasfo, Maked, Bosor a iné galaádske mestá. 37 Po týchto udalostiach Timotej zhromaždil iné vojsko a utáboril sa pred Rafonom z druhej strany potoka. 38 Júda poslal preskúmať tábor a doniesli mu túto správu: "Zišli sa k nim všetky okolité národy, tvoria veľké vojsko. 39 Aj Arabov si najali ako pomocný zbor; táboria za potokom a sú pripravení vytiahnuť proti tebe do boja." Vtedy Júda vyrazil proti nim. 40 Keď sa Júda so svojím vojskom približoval k rozvodnenému potoku, povedal Timotej svojim dôstojníkom: "Ak prejde k nám prvý, nebudeme mu môcť odolať, lebo bude mať veľkú výhodu proti nám; 41 ale ak sa bojí a utáborí sa za potokom, my prejdeme k nemu a zvíťazíme nad ním." 42 Keď Júda došiel k potoku, postavil pri potoku pisárov ľudu a dal im tento rozkaz: "Nikomu tu nedovoľte postaviť stan, nech všetci vyrazia do boja!" 43 On sa prebrodil prvý proti nim a celé vojsko za ním. Rozdrvil pred sebou všetkých pohanov, ktorí odhadzovali zbrane a utiekli do svätyne v Karnaine. 44 Židia sa najprv zmocnili mesta, potom zapálili chrám so všetkými, čo boli v ňom. Karnain bol vyvrátený, nemohol už Júdovi odporovať. 45 Júda zhromaždil všetkých Izraelcov, ktorí bývali v Galaáde, od najmenšieho až po najväčšieho, s ich ženami, s ich deťmi a s ich batožinou, bol to veľmi veľký zástup na ceste do judskej krajiny. 46 Prišli k Efronu, dôležitému a mocnému mestu ležiacemu na ceste. Nebolo ho možno obísť ani napravo, ani naľavo, bolo treba ísť cezeň. 47 Obyvatelia im odopreli prechod a brány zatarasili skalami. 48 Júda im poslal posolstvo pokojnými slovami: "Prejdeme cez vaše územie na ceste do svojej krajiny. Nikto vám neuškodí, len pešo prejdeme." Ale odopreli mu otvoriť. 49 Júda potom dal vyhlásiť vojsku, aby si každý zachoval miesto, kde práve je. 50 Vojaci zaujali svoje postavenia. Júda útočil na mesto celý ten deň a celú noc a mesto padlo do jeho rúk. 51 Všetkých mužov pobil mečom, mesto zrúcal do základov, vzal si z neho korisť a mestom prešiel po telách zabitých. 52 Prekročili Jordán a vtiahli na Veľkú rovinu naproti Betsanu. 53 Júda zbieral tých, čo zostávali pozadu a povzbudzoval ľud po celej ceste, až kým nedošli do judskej krajiny. 54 S radosťou a plesaním vystúpili na vrch Sion a obetovali celopaly, lebo sa vrátili v pokoji a nestratili nikoho zo svojich.

Nezdar pri Jamnii

55 Zakiaľ boli Júda a Jonatan v Galaáde a jeho brat Šimon v Galilei pred Ptolemaidou,
56 Jozef, Zachariášov syn, a Azariáš, velitelia vojska, počuli o ich hrdinských činoch a úspešných bojoch. 57 Povedali si: "Urobme si aj my meno, poďme bojovať proti národom, ktoré sú okolo nás!" 58 Vydali rozkazy vojsku, ktoré bolo pod ich velením, a vytiahli proti Jamnii. 59 Gorgiáš vytiahol z miest proti nim do boja so svojím mužstvom. 60 Jozefa a Azariáša zahnal na útek a prenasledoval ich až k hraniciam Judska. Toho dňa padlo z izraelského ľudu asi dvetisíc mužov. 61 Izraelský ľud utrpel veľkú porážku, lebo nepočúvali Júdu a jeho bratov, ale snívali, že sa vyznačia svojím hrdinstvom. 62 Ale oni neboli z rodu tých mužov, ktorým bolo dané zachrániť Izrael.

Úspech v Idumei a vo Filištínsku

63 Hrdinského Júdu a jeho bratov mal vo veľkej úcte celý Izrael a všetky národy, kam len preniklo ich meno.
64 Ľudia prichádzali k nim blahoželať im. 65 Júda so svojimi bratmi vytiahol do vojny proti Ezauovým synom v južnom kraji; dobyl Chebron a jeho okolité dediny, rozbúral jeho opevnenia a vypálil ohňom všetky veže, čo boli dookola. 66 Potom vyrazil na cestu do filištínskeho kraja a prešiel cez Marisu. 67 Toho dňa padli v boji kňazi, ktorí chceli ukázať svoje hrdinstvo a bez rozmyslu sa zúčastnili boja. 68 Nato sa Júda obrátil k Azotu, kraju Filištíncov, rozbúral ich oltáre, ohňom spálil vyrezávané sochy ich bohov, mestá vyplienil a vrátil sa do judskej krajiny.