Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

List Antiocha VII. a obľahnutie prístavu Dora

1 Antiochos, syn kráľa Demetria, poslal list z morských ostrovov Šimonovi, veľkňazovi a etnarchovi Židov, ako aj židovskému národu.
2 Jeho obsah bol nasledujúci: "Kráľ Antiochos veľkňazovi a etnarchovi Šimonovi a židovskému národu pozdrav. 3 Nakoľko sa istí zradcovia zmocnili môjho otcovského kráľovstva, rozhodol som sa uplatniť svoj nárok na kráľovstvo a priviesť ho do predošlého stavu. Zhromaždil som veľké množstvo vojska a vyzbrojil som vojnové lode. 4 Chcem sa vylodiť v krajine a potrestať tých, čo ju zničili a spustošili mnoho miest môjho kráľovstva. 5 Dnes ti teda potvrdzujem všetky úľavy, ktoré ti poskytli králi predo mnou, a tiež oslobodenie od všetkých ďalších darov, ktoré ti dopriali. 6 Ďalej ti povoľujem raziť vlastné peniaze pre tvoju krajinu. 7 Jeruzalem a Chrám nech sú slobodné; všetky zbrane, ktoré si vyrobil, a pevnosti, ktoré si postavil a ktoré držíš vo svojej moci, ponechávam tebe. 8 Nech sú ti odpustené odteraz a navždy všetky dlhy, ktoré dlhuješ kráľovskej pokladnici a čo budeš dlhovať nabudúce. 9 Keď usporiadame svoje kráľovstvo, preukážeme tebe, tvojmu národu a Chrámu také pocty, že vaša sláva bude zjavná po celej zemi." 10 V stosedemdesiatom štvrtom roku sa Antiochos vydal na cestu do krajiny svojich otcov a všetky vojská sa pridávali k nemu, iba málo ich zostalo s Tryfonom. 11 Kráľ Antiochos ho prenasledoval a Tryfon utiekol do prístavu Dora nad morom, 12 lebo videl, že nešťastie sa zhrnulo na neho, keď ho vojsko opustilo. 13 Antiochos sa utáboril pred Dorou so stodvadsaťtisíc pešiakmi a s osemtisíc jazdcami. 14 Obkľúčil mesto, lode sa priblížili od mora, takže zovrel mesto od pevniny i od mora a nedal nikomu vchádzať ani vychádzať.

Návrat vyslancov z Ríma do Judey a vyhlásenie spojenectva s Rimanmi

15 Vtedy prišiel z Ríma Numenios a jeho druhovia s listami adresovanými kráľom a krajinám. Obsah bol tento:
16 "Lucius, konzul Rimanov, kráľovi Ptolemaiovi pozdrav! 17 Vyslanci Židov prišli k nám ako naši priatelia a spojenci, aby obnovili priateľstvo a spojenectvo, ktoré sme mali od počiatku. Boli poslaní veľkňazom Šimonom a židovským národom. 18 Priniesli zlatý štít v cene tisíc min. 19 Rozhodli sme sa, že napíšeme kráľom a krajinám, aby nepodnikli proti nim nič zlé, aby nebojovali proti nim ani proti ich mestám, ani proti ich krajine a aby nepomáhali tým, čo ich napádajú. 20 Rozhodli sme sa prijať od nich štít. 21 Ak teda nejakí zradcovia utiekli z ich krajiny k vám, vydajte ich veľkňazovi Šimonovi, nech ich potrestá podľa svojho zákona." 22 To isté napísal kráľovi Demetriovi, Attalovi, Ariaratovi a Arsakovi 23 a všetkým krajinám: do Sampsamy, Sparťanom, na Delos, do Mynda, do Sikyonu, do Karie, na Samos, do Pamfýlie, do Lykie, do Halikarnassu, na Rodos, do Faselidy, na Kos, do Sidé, na Arados, do Gortyny, do Knida, na Cyprus a do Kyreny. 24 Odpis napísali veľkňazovi Šimonovi.

Antiochos VII. pri obliehaní prístavu Dora sa znepriatelí so Šimonom a dá ho pokarhať

25 Kráľ Antiochos táboril pred Dorou, na predmestí, znovu a znovu útočil na mesto a nastaval dobýjacie stroje. Tryfona uzavrel natoľko, že z mesta sa nedalo vychádzať ani doň vchádzať.
26 Šimon mu poslal dvetisíc vybraných vojakov, aby mu pomáhali, tiež striebra, zlata a veľa zbraní. 27 Ale ten to nechcel prijať, ba vyhlásil všetky predošlé dohovory za neplatné a prerušil s ním styky. 28 Poslal mu Atenobia, jedného zo svojich priateľov, aby s ním vyjednával a povedal mu: "Vy držíte v moci Joppe, Gazaru a jeruzalemský hrad, mestá môjho kráľovstva. 29 Spustošili ste ich územie, veľa zla ste narobili v krajine a zmocnili ste sa mnohých miest môjho kráľovstva. 30 Preto vráťte teraz mestá, ktoré ste zabrali, ako aj dane z krajov, ktorých ste sa zmocnili mimo judskej hranice. 31 Alebo dajte za ne päťsto talentov striebra a ďalších päťsto talentov ako náhradu za škody, ktoré ste narobili, a za dane z miest. Inak prídeme bojovať proti vám." 32 Atenobius, kráľov priateľ, prišiel do Jeruzalema a keď videl Šimonovu nádheru, skriňu so zlatými a striebornými nádobami a celú tú okázalosť, ktorou bol obklopený, bol tým udivený. Potom mu oznámil kráľove slová. 33 Šimon mu takto odpovedal: "Nevzali sme cudziu zem, nezaujali sme cudzí majetok, ale je to dedičstvo po našich otcoch, ktoré naši nepriatelia načas bezprávne obsadili. 34 My sa teda, keďže sa naskytla príležitosť, dožadujeme dedičstva svojich otcov. 35 Čo sa týka Joppe a Gazary, ktorých sa dožaduješ, tieto mestá narobili veľa zla nášmu ľudu a pustošili našu krajinu, za ne dáme sto talentov." Vyslanec mu na to neodpovedal. 36 Navrátil sa rozzúrený ku kráľovi, oznámil mu tieto slová, porozprával o Šimonovej nádhere a o všetkom, čo videl. Kráľa zachvátil veľký hnev.

Miestodržiteľ Kendebeos sužuje Judsko

37 Tryfon vystúpil na loď a utiekol do Ortosie.
38 Kráľ ustanovil Kendebea za epistratéga Prímorského kraja a dal mu vojsko, pechotu a jazdu. 39 Rozkázal mu, aby táboril naproti Judsku, a nariadil mu, aby vybudoval Kedron, aby opevnil jeho brány a bojoval proti ľudu. Kráľ sa dal prenasledovať Tryfona. 40 Kendebeos teda pritiahol do Jamnie a začal provokovať ľud a robiť vpády do Judska, odvádzal ľudí do zajatia a zabíjal ich. 41 Znovu vystaval Kedron a ubytoval tam jazdcov i pechotu, aby robili vpády a obchôdzky po cestách Judey, ako mu rozkázal kráľ.