Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Chválospev na Šimona

1 Koncom roka stosedemdesiatdva kráľ Demetrios zhromaždil svoje vojsko a tiahol do Médie, aby si získal pomoc do boja proti Tryfonovi.
2 Keď sa Arsakes, kráľ Perzie a Médie, dozvedel, že Demetrios vtrhol na jeho územie, poslal jedného zo svojich vojvodcov, aby ho zajal živého. 3 Ten šiel, porazil Demetriovo vojsko, jeho zajal a priviedol ho k Arsakovi, ktorý ho uväznil. 4 Júdova krajina mala pokoj po všetky dni Šimonovho života. Usiloval sa o blaho svojho národa a jeho autorita sa páčila všetkým, tiež jeho sláva, po celý jeho život. 5 Popri všetkej svojej sláve zaujal Joppe, urobil z neho svoj prístav a otvoril si prístup k morským ostrovom. 6 Rozšíril hranice svojho národa, držal krajinu pevne vo svojich rukách 7 a mnohých zajatcov priviedol do vlasti. Zmocnil sa Gazary, Betsuru a Hradu, odstránil z nich nečistoty a nikto sa mu nevzoprel. 8 Ľudia obrábali svoju pôdu v pokoji, zem vydávala svoje plody a stromy na rovinách svoje ovocie. 9 Starší vysedávali na námestiach, všetci rozprávali, čo sa im dobrého prihodilo, a mladí muži si obliekli krásne šaty a vojnové brnenie. 10 Šimon dodával mestám potraviny a dodával im zbrane na obranu, takže jeho sláva došla po samý kraj zeme. 11 Obnovil pokoj v krajine a v Izraeli zavládla veľká radosť. 12 Každý si sedel pod svojím viničom a figovníkom, nikoho sa nemuseli ľakať. 13 To boli časy, keď sa nepriateľ zo zeme stratil a králi boli v tých dňoch zdrvení. 14 Bol ochrancom slabých vo svojom ľude, odstránil každého nepriateľa Zákona a zlosyna. Horlil za Zákon, 15 Chrámu dodal lesku a obohatil ho posvätnými nádobami.

Obnovenie zmluvy so Spartou a s Rímom

16 Keď sa v Ríme a tiež v Sparte dozvedeli, že Jonatan zomrel, veľmi sa zarmútili.
17 Ale keď sa dozvedeli, že miesto neho sa stal veľkňazom jeho brat Šimon a vládne nad krajinou a mestami, ktoré sú v nej, 18 napísali mu na bronzové dosky obnovenie zmluvy priateľstva a spojenectva, ktorú uzavreli s jeho bratmi, s Júdom a Jonatanom. 19 Toto prečítali pred zhromaždením ľudu v Jeruzaleme. 20 Toto je odpis listu, ktorý poslali Sparťania: "Magistrát Sparťanov a ich mesto veľkňazovi Šimonovi, starším, kňazom a ostatnému židovskému ľudu, svojim bratom, pozdrav! 21 Vyslanci, ktorých ste poslali k nášmu ľudu, nás informovali o vašej sláve a cti a veľmi sme sa tešili ich príchodu. 22 Čo nám povedali, zapísali sme medzi uznesenie národa takto: Numenios, Antiochov syn, a Antipater, Jasonov syn, vyslanci Židov, prišli k nám, aby obnovili s nami priateľstvo. 23 Zhromaždenie sa uznieslo, že prijme tých mužov slávnostne a že vloží odpis ich reči do verejných archívov, aby bol na pamiatku národu Sparťanov. Odpis z toho bol vyhotovený pre veľkňaza Šimona." 24 Po tomto Šimon poslal Numenia do Ríma s veľkým zlatým štítom v cene tisíc min, aby s nimi obnovil spojenectvo.

Čestný dekrét pre Šimona

25 Keď sa ľud dopočul o týchto veciach, zvolal: "Ako prejavíme vďačnosť Šimonovi a jeho synom?
26 Lebo sa ukázal pevným, on i jeho bratia a celá rodina jeho otca; hrdinským bojom odrazili nepriateľov Izraela ďaleko od neho a zaistili mu slobodu." Dali teda vyryť nápis na bronzové tabule a umiestniť na stĺpy na vrchu Sion. 27 Toto je odpis toho nápisu: "Osemnásteho dňa mesiaca elul stosedemdesiateho druhého roku, ktorý je tretí rok veľkňaza Šimona, v Asaramele, 28 na veľkom zhromaždení kňazov, ľudu, kniežat národa a starších krajiny, bolo zverejnené nasledujúce: 29 Keď v krajine bývali neprestajné vojny, Šimon, Matatiášov syn, potomok kňazského rodu synov Joariba, a jeho bratia vystavovali sa nebezpečenstvu a odporovali nepriateľom svojho národa, aby zostal stáť Chrám i Zákon, tým získali svojmu národu veľkú slávu. 30 Jonatan zjednotil svoj národ a stal sa jeho veľkňazom, potom zomrel a bol pripojený k svojmu ľudu. 31 Nepriatelia Židov sa rozhodli vtrhnúť do ich krajiny, spustošiť ju a vložiť ruku na ich Chrám. 32 Vtedy povstal Šimon a bojoval za svoj národ. Vynaložil veľa z vlastného bohatstva na vyzbrojenie vojska svojho národa a vyplácal im žold. 33 Opevnil mestá Judey, tiež Betsur na judských hraniciach, kde predtým bola zbrojnica nepriateľov, a umiestnil tam posádku židovských vojakov. 34 Opevnil Joppe nad morom a Gazaru na hranici Azotu, kde predtým bývali nepriatelia; on tam usadil Židov a tieto mestá vystrojil všetkým potrebným pre ich život. 35 Keď ľud videl Šimonovu vernosť a akú slávu sa usiloval získať svojmu národu, urobil ho svojím vodcom a veľkňazom za všetky tie služby, ktoré vykonal, za spravodlivosť a vernosť, ktorú zachoval svojmu národu, a preto, že sa všemožne usiloval povzniesť svoj ľud. 36 Za jeho dní sa podarilo jeho rukami vykynožiť pohanov z jeho krajiny i tých, ktorí boli v Dávidovom meste v Jeruzaleme, kde si vybudovali hrad, z ktorého podnikali výpady, pričom poškvrňovali okolie svätyne, a tak zasadzovali ťažký úder jej čistote. 37 Umiestnil v ňom židovských bojovníkov, opevnil ho pre obranu krajiny a mesta a jeruzalemské múry nadstavil.. 38 Tak sa stalo, že kráľ Demetrios mu potvrdil veľkňazstvo, 39 povýšil ho do hodnosti kráľových priateľov a vyznamenal ho vysokými poctami. 40 Dozvedel sa totiž, že Rimania nazývajú Židov priateľmi, spojencami a bratmi, že Šimonových vyslancov slávnostne prijali 41 a že Židia a kňazi sa uzniesli, že Šimon má byť ich higumenom a veľkňazom navždy, kým nepovstane spoľahlivý prorok. 42 Tiež, aby bol ich stratégom a mal starosť o Chrám, aby ustanovil dozorcov nad prácami, správcov krajiny, zbraní a pevností. 43 (Keď má starosť o Chrám,) nech ho všetci poslúchajú. Všetky dôležité listiny v krajine nech sú vystavené v jeho mene. Nech sa oblieka do purpuru a nosí zlaté ozdoby. 44 Nikto z ľudu alebo z kňazov nebude mať právo odvolať niektoré z týchto nariadení, vzoprieť sa proti Šimonovým rozkazom, zvolávať zhromaždenia v krajine bez jeho vedomia a obliekať sa do purpuru alebo nosiť zlatú sponu. 45 Ktokoľvek bude konať proti týmto predpisom alebo z nich niečo zavrhne, vystaví sa trestu. 46 Všetok ľud sa uzniesol, že Šimon má konať, ako je tu napísané. 47 Šimon to prijal a súhlasil s tým, že bude veľkňazom, stratégom a etnarchom Židov a kňazov a bude na čele všetkých. 48 Bolo nariadené, aby tento spis bol vyrytý do bronzových dosiek, ktoré majú byť umiestnené v Chráme na dobre viditeľnom mieste. 49 Odpisy toho nech sú uložené v pokladnici k dispozícii Šimonovi a jeho synom."