Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Šimon preberá velenie

1 Šimon sa dozvedel, že Tryfon zhromaždil veľké vojsko, aby vtrhol do judskej krajiny a zničil ju.
2 Vidiac, že ľud sa trasie od strachu, vybral sa do Jeruzalema a zvolal ľud, 3 ktorý povzbudil týmito slovami: "Vy dobre viete, čo sme ja, moji bratia, celý rod môjho otca vykonali pre Zákon a pre svätyňu a aké vojny a útrapy sme preto zakúsili. 4 Preto zahynuli všetci moji bratia, áno, pre Izrael, a zostal som ja sám. 5 Nech je ďaleko odo mňa, aby som šetril svoj život v akomkoľvek čase súženia! Lebo nie som lepší ako moji bratia. 6 Ale budem skôr brániť svoj národ, svätyňu, vaše ženy a vaše deti, lebo všetky tie národy sa spolčili, aby nás zničili, hnané nenávisťou." 7 Na tieto slová sa v srdci jeho ľudu prebudil niekdajší zápal; 8 hlasno kričali na odpoveď: "Ty si náš vodca miesto Júdu a Jonatana, tvojich bratov! 9 Veď našu vojnu! Urobíme všetko, čo nám rozkážeš." 10 Pozbieral všetkých bojaschopných chlapov, postaral sa, aby boli rýchlo dokončené múry Jeruzalema a zo všetkých strán ho opevnil. 11 Do Joppe poslal Jonatana, Absalomovho syna, a s ním dostatočné vojsko, ten vyhnal obyvateľov a usadil sa tam.

Šimon vytlačí Tryfona z Judska

12 Tryfon odtiahol od Ptolemaidy s veľkým vojskom, aby vtrhol do judskej krajiny, a so sebou mal zajatého Jonatana.
13 Šimon sa utáboril v Adide, naproti rovine. 14 Keď sa Tryfon dozvedel, že Šimon nastúpil namiesto svojho brata Jonatana a že sa chce s ním pustiť do boja, odkázal mu po posloch: 15 "Tvojho brata Jonatana držím v zajatí pre peniaze, ktoré dlhuje v kráľovskej pokladnici z úradov, ktoré spravoval. 16 Pošli sto talentov striebra a jeho dvoch synov ako rukojemníkov, aby po prepustení od nás neodpadol; potom ho prepustíme." 17 Hoci Šimon poznal, že s ním poslovia ľstivo rozprávajú, predsa poslal striebro a chlapcov, aby na seba neprivolal veľké nepriateľstvo ľudu, ktorý by povedal: 18 "Jonatan zahynul preto, lebo som neposlal to striebro a chlapcov." 19 Poslal teda chlapcov a tých sto talentov striebra, ale Tryfon ho oklamal, Jonatana neprepustil. 20 Po tomto sa Tryfon dal na pochod, aby vtrhol do krajiny a zničil ju; tiahol okľukou cestou, ktorá vedie do Adory. Šimon a jeho vojsko mu kládli odpor všade, kade tiahol. 21 Posádka jeruzalemského hradu vyslala k Tryfonovi poslov, ktorí naň naliehali, aby k nim prišiel cez púšť a poslal im potraviny, 22 Tryfon pripravil celú jazdu, aby tam odišla, ale tej noci napadlo toľko snehu, že pre sneh nemohol postupovať. Odtiahol odtiaľ a odišiel do Galaádu. 23 Keď sa priblížil k Baskame, zabil Jonatana a tam ho pochovali. 24 Potom sa obrátil a odišiel do svojej krajiny.

Jonatana pochovajú v Modine v mauzóleu, ktoré postavil Šimon

25 Šimon dal priniesť kosti svojho brata Jonatana a pochoval ich v Modine, v meste svojich otcov.
26 Všetci Izraelci ho oplakávali veľkým plačom a žialili za ním mnoho dní. 27 Šimon vystaval nad hrobom svojho otca a svojich bratov vysoký a zďaleka viditeľný náhrobok spredu i zozadu z hladeného kameňa. 28 Naň postavil sedem pyramíd, jednu proti druhej, matke a štyrom bratom. 29 K tomu ešte pristaval stavbu pozostávajúcu z vysokých stĺpov dookola; na stĺpy vystavil na večnú pamiatku vojnové trofeje zbraní a vedľa trofejí vytesané lode, aby to mohli vidieť všetci, čo sa plavili po mori. 30 Táto hrobka, ktorú postavil v Modine, stojí ešte dnes.

Demetrios II. priaznivý k Šimonovi

31 Tryfon ľstivo zaobchádzal s mladým kráľom Antiochom a dal ho zabiť.
32 Stal sa kráľom namiesto neho, položil si na hlavu korunu Ázie a narobil mnoho zla v krajine. 33 Šimon znova vybudoval pevnosti Judey, vystrojil ich vysokými vežami, mocnými múrmi, bránami so závorami, do pevností uskladnil aj potraviny. 34 Potom Šimon vybral mužov a poslal ich ku kráľovi Demetriovi, aby poskytol krajine úľavu od daní, lebo Tryfon ju stále iba okrádal. 35 Kráľ Demetrios mu poslal odpoveď na jeho prosbu v liste tohto znenia: 36 "Kráľ Demetrios veľkňazovi Šimonovi, priateľovi kráľov, ako aj starším a židovskému národu pozdrav! 37 Zlatú korunu a palmovú ratolesť, ktorú ste nám poslali, sme prijali, a sme pripravení uzavrieť s vami trvalý mier. Napíšeme tiež úradníkom, aby vám odpustili dane. 38 Všetko, čo sme rozhodli pre vás, zostáva platné, pevnosti, ktoré ste vystavali, zostávajú vaše. 39 Odpúšťame vám omyly a priestupky, ktorých ste sa až podnes dopustili, tiež korunu, ktorú dlhujete, a ak v Jeruzaleme vyberali ešte nejaký iný poplatok, nech ho už nevyberajú. 40 Ak sa niektorí z vás hodia za členov našej telesnej stráže, nech sa dajú zapísať. Nech panuje medzi nami pokoj!" 41 V roku stosedemdesiat bolo z Izraela sňaté jarmo národov 42 a izraelský ľud začal písať v listinách a zmluvách: "V prvom roku veľkého Šimona, veľkňaza, vojvodcu a higumena Židov."

Šimon vydobyje Gazaru

43 V tých dňoch sa Šimon utáboril pri Gazare a obkľúčil ju vojskom. Zostrojil dobýjaciu vežu, prisunul ju až k mestu, udrel na jednu vežu a vydobyl ju.
44 Vojaci, ktorí boli v dobýjacej veži, skočili do mesta, v ktorom nastal veľký rozruch. 45 Obyvatelia mesta vystúpili na hradby so svojimi ženami a deťmi, roztrhli si šaty, hlasným krikom žiadali Šimona, aby s nimi uzavrel mier, 46 a volali: "Nezaobchádzaj s nami podľa našej zloby, ale podľa svojho milosrdenstva." 47 Šimon sa s nimi dohodol, nebojoval už proti nim, ale z mesta ich vyhnal; vyčistil domy, v ktorých boli modly, a potom vtiahol do neho za hlaholu žalmov a chválospevov. 48 Vylúčil z neho každú nečistotu, usadil tam ľudí zachovávajúcich Zákon, opevnil ho a vystaval si tam dom.

Šimon vydobyje hrad v Jeruzaleme

49 Tí, ktorí bývali v jeruzalemskom hrade, mali znemožnený akýkoľvek styk s krajinou, nemohli kupovať ani predávať, preto trpeli veľkým hladom a mnohí z nich pomreli hladom.
50 Úpenlivo sa dožadovali, aby Šimon prijal ich pravicu na zmierenie. On ju prijal. Ale vyhnal ich odtiaľ a očistil Hrad od všetkej modlárskej nečistoty. 51 Slávnostne vošiel do neho dvadsiateho tretieho druhého mesiaca stosedemdesiateho prvého roku za výkrikov radosti a mávania palmovými ratolesťami, za zvukov lýr, cimbalov a hárf, so spevom hymnov a piesní, lebo úhlavný nepriateľ bol zlomený a vyhodený z Izraela. 52 Šimon nariadil, aby tento deň každoročne svätili s veľkými oslavami. Zosilnil opevnenie chrámového vrchu naproti Hradu a býval tam so svojimi. 53 Šimon videl, že jeho syn Ján sa stal udatným mužom, a ustanovil ho za hlavného veliteľa celého vojska. Ten býval v Gazare.