Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Jonatanove vzťahy s Rímom a so Spartou

1 Jonatan videl, že čas mu je priaznivý, vybral mužov a poslal ich do Ríma potvrdiť a obnoviť priateľstvo s Rimanmi.
2 Sparťanom a na iné miesta poslal list s tým istým obsahom. 3 Odišli teda do Ríma, vošli do senátu a povedali: "Veľkňaz Jonatan a židovský národ nás poslali, aby sme obnovili s vami priateľstvo a spojenectvo, ako bolo predtým." 4 Senát im dal listy pre úrady každého kraja, aby im zabezpečili pokojný prechod do judskej krajiny. 5 Toto je odpis listu, ktorý Jonatan napísal Sparťanom: 6 "Veľkňaz Jonatan, starší národa, kňazi a ostatný židovský ľud svojim bratom Sparťanom pozdrav! 7 Už predtým dostal veľkňaz Oniáš list od vášho kráľa Areia, že ste našimi bratmi, ako to nasvedčuje priložený odpis. 8 Oniáš prijal posla s poctami a prevzal list, v ktorom sa zreteľne hovorí o spojenectve a o priateľstve. 9 My teda, hoci nepotrebujeme takéto spojenectvo, lebo my čerpáme útechu zo svätých kníh, ktoré máme v rukách, 10 predsa teraz chceme obnoviť bratstvo a priateľstvo, aby sme sa vám neodcudzili, veď mnoho času ubehlo odvtedy, čo ste nám poslali svoje posolstvo. 11 My zasa vždy, v každom čase, vo sviatky alebo v ostatné dôležitejšie dni spomíname na vás pri obetách, ktoré prinášame, a tiež v modlitbách, ako sa patrí a sluší spomínať si na svojich bratov. 12 Tešíme sa z vašej slávy. 13 Na nás však doliehali zo všetkých strán súženia a boje, bojovali proti nám králi, ktorí sú vôkol nás. 14 Do týchto vojen sme nechceli zaťahovať vás ani ostatných našich spojencov a priateľov, 15 máme totiž pomoc z Neba, to je naša záchrana. Tak sme boli oslobodení od našich nepriateľov, kým naši nepriatelia boli pokorení. 16 Vybrali sme teda Numenia, Antiochovho syna, a Antipatra, Jasonovho syna, a poslali sme ich k Rimanom, aby obnovili s nimi predošlé priateľstvo a spojenectvo. 17 Kázali sme im, aby išli aj k vám, aby vás pozdravili a odovzdali vám náš list o obnove nášho bratstva. 18 A teraz vás prosíme, aby ste nám poslali odpoveď na náš list." 19 Toto je odpis listu, ktorí poslali Sparťania Oniášovi: 20 "Areios, kráľ Sparťanov, veľkňazovi Oniášovi pozdrav. 21 Našla sa listina o Sparťanoch a o Židoch, že sú bratia a že pochádzajú z Abrahámovho rodu. 22 Teraz, keď sme sa to dozvedeli, prosíme vás, aby ste nám napísali, ako sa máte. 23 My vám vraciame posolstvo: Vaše stáda a váš majetok je náš, a čo je naše, je vaše. Preto prikazujeme, aby vám doniesli posolstvo v tomto zmysle."

Jonatan v Celosýrii, Šimon vo Filištínsku

24 Jonatan sa dozvedel, že Demetriovi generáli sa vrátili s vojskom oveľa väčším ako predtým, aby bojovali proti nemu.
25 Vyrazil z Jeruzalema a šiel im v ústrety do krajiny Chamat, lebo im nechcel dať možnosť, aby vnikli do jeho zeme. 26 Poslal vyzvedačov do ich tábora; tí sa vrátili a oznámili, že sa ho chystajú v noci napadnúť. 27 Keď slnko zapadlo, Jonatan rozkázal svojim ľuďom, aby bdeli, boli v zbrani pripravení bojovať celú noc, a okolo tábora postavil stráže. 28 Keď sa nepriatelia dozvedeli, že Jonatan je so svojimi ľuďmi pripravený do boja, zachvátil ich strach a odvaha ich opustila. Zapálili ohne vo svojom tábore a vytratili sad. 29 No Jonatan a jeho ľudia zbadali ich odchod až ráno, lebo videli horieť ohne. 30 Jonatan sa ich dal prenasledovať, ale ich nedostihol, lebo už prekročili rieku Eleuteros. 31 Jonatan sa obrátil proti Arabom nazývaným Zabadejci, porazil ich a získal ich korisť. 32 Odtiaľ vyrazil, prišiel do Damasku a poprechádzal celý kraj. 33 Šimon zasa vytiahol a došiel k Aškalonu a k susedným pevnostiam; potom sa obrátil proti mestu Joppe a dobyl ho. 34 Dozvedel sa totiž, že obyvatelia chcú vydať toto opevnené mesto Demetriovým prívržencom; vložil tam aj posádku, aby ho strážila.

Práce v Jeruzaleme

35 Po svojom návrate Jonatan zvolal starších ľudu na poradu a rozhodol sa s nimi vystavať pevnosti v Judsku,
36 zvýšiť múry Jeruzalema a postaviť vysoký múr medzi hradom a mestom, aby ho oddelil od mesta, aby bolo izolované a tí ľudia nemohli ani kupovať, ani predávať. 37 Zišli sa, aby obnovili mesto: časť múru pred potokom sa zrútila; opravil nanovo štvrť zvanú Chafenata. 38 Šimon zasa obnovil Adidu na rovine Šefela, opevnil ju a vystrojil ju bránami so závorami.

Jonatan upadne do rúk svojich nepriateľov

39 Tryfon túžil stať sa kráľom Ázie, vložiť si kráľovskú korunu a vztiahnuť ruku na kráľa Antiocha.
40 Obávajúc sa, že by to Jonatan nepripustil, ba že by azda bojoval proti nemu, hľadal spôsob, ako Jonatana chytiť a zabiť. Vybral sa teda a pritiahol do Betsanu. 41 Jonatan mu vytiahol naproti so štyridsiatimi tisícami vybraných bojovníkov a prišiel do Betsanu. 42 Keď Tryfon videl, že prišiel s veľkým vojskom, neodvážil sa vztiahnuť na neho ruku. 43 Prijal ho dokonca s poctami, predstavil ho všetkým svojim priateľom, dal mu dary a svojim vojskám nariadil, aby ho poslúchali ako jeho samého. 44 Jonatanovi povedal: "Prečo si sem unúval všetko toto mužstvo, keď nie sme vo vojne? 45 Prepusť ich domov a vyber si niekoľko mužov, ktorí by ťa sprevádzali, a poď so mnou do Ptolemaidy. Odovzdám ti toto mesto aj s ostatnými pevnosťami, so zbytkom vojska a so všetkými úradníkmi, potom sa obrátim a odídem. Veď len nato som prišiel." 46 Jonatan mu uveril a urobil, čo mu navrhoval: prepustil svoje vojsko, ktoré sa vrátilo do Judska. 47 Zadržal si iba tritisíc mužov, z ktorých dvetisíc ponechal v Galilei a tisíc išlo s ním. 48 Keď Jonatan vošiel do Ptolemaidy, Ptolemajčania zavreli brány, chytili ho a všetkých, čo vošli s ním, pozabíjali mečom. 49 Tryfon poslal pechotu i jazdu do Galiley a na Veľkú rovinu, aby pobili všetkých Jonatanových stúpencov. 50 Ale tí sa dozvedeli, že Jonatan bol zajatý a zabitý aj so svojím mužstvom, navzájom sa povzbudzovali a vytiahli v bojových šíkoch, pripravení do boja. 51 Keď prenasledovatelia videli, že im ide o život, vrátili sa. 52 Tak všetci nerušene došli do judskej krajiny a oplakávali Jonatana a jeho druhov a zmocnil sa ich veľký strach. Celý Izrael mal veľmi veľký smútok. 53 Všetky okolité národy sa ich usilovali zničiť: "Nemajú vodcu, hovorili si, ani pomocníka, teraz je čas bojovať proti nim a vytrieme aj pamiatku na nich spomedzi ľudí."