Predchádzajúca kapitola

9. kapitola

Jeruzalem, izraelské mesto a sväté mesto

1 Všetci Izraelci boli zaznačení do rodového zoznamu a sú zapísaní v Knihe izraelských a judských kráľov. Pre svoju nevernosť boli odvlečení do Babylonie.
2 Prví obyvatelia, ktorí sa znovu usadili vo svojom vlastníctve, boli Izraelci, kňazi, Leviti a "darovaní". 3 V Jeruzaleme bývali niektorí z Júdovcov, Benjamínovcov, Efraimovcov a Manassesovcov. 4 Utaj, syn Amihuda, syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho, jedného zo synov Pereca, Júdovho syna. 5 Zo Šíloncov: prvorodený Asaja a jeho synovia. 6 Zo Zarachovcov: Jeuel a ich bratia, šesťstodeväťdesiat. 7 Z Benjamínovcov: Salu, syn Mešullama, syna Hodavju, Hasenuovho syna; 8 Jibneja, Jerochamov syn, Ela, syn Uziho, Michriho syna; Mešulam, syn Šefatju, syna Reuela, Jibnijovho syna, 9 a ich bratia podľa ich rodov: deväťstopäťdesiatšesť. Všetci títo mužovia boli hlavami svojich rodín. 10 Z kňazov: Jedaja, Jehojarib, Jachin, 11 Azarja, syn Chilkiju, syna Mešullama, syna Cadoka, syna Merajota, syna Achituba, predstaveného Jahveho chrámu. 12 Adaja, syn Jerochama, syna Pašchura, Malkijovho syna, Maasaj, syn Adiela, syna Jachzeru, syna Mešullama, syna Mešilemita, Imerovho syna. 13 A ich bratia, hlavy rodín, spolu tisíc sedemstošesťdesiat, mužovia schopní vykonávať služby v Božom chráme. 14 Z Levitov: Šemaja, syn Chašuba, syna Azrikama, syna Chašabju z Merariovcov, 15 Bakbakar, Chereš, Galal, Matanja, syn Michu, syna Zichriho, Asafovho syna; 16 Obadja, syn Šemaju, syna Galala, Jedutunovho syna; Berechja, syn Asu, Elkanovho syna, ktorý býval v netofských dedinách. 17 Vrátnici: Šallum, Akub, Talmon, Achiman a jeho bratia. Šallum, ich náčelník, 18 doposiaľ stráži v kráľovskej bráne, východnej. Oni boli kedysi vrátnikmi tábora Levitov: 19 Šallum, syn Koreho, syna Ebjasafa, Korachovho syna, a bratia z jeho rodiny, Korachovci, boli ustanovení vykonávať službu strážcov prahu Stanu. Ich otcovia, zodpovední za Jahveho tábor, strážili jeho vchod. 20 Pinchas, Eleazarov syn, bol kedysi ich predstaveným (Nech je Jahve s ním!). 21 Zecharja, Mešelemjov syn, bol vrátnikom pri vchode do Stanu Stretávania. 22 Všetkých vyvolených za vrátnikov prahov bolo dvestodvanásť. Do zoznamu boli zapísaní vo svojich dedinách. Ustanovili ich Dávid a videc Samuel pre ich spoľahlivosť. 23 Oni mali so svojimi synmi zodpovednosť za brány Jahveho chrámu, domu Stanu. 24 Vrátnici stáli na štyroch svetových stranách, na východe, na západe, na severe a na juhu. 25 Ich bratia, ktorí bývali v dedinách, mali prichádzať k nim z času na čas na sedem dní, 26 lebo štyria hlavní vrátnici tam boli stále. Leviti boli zodpovední za komory a pokladnice Božieho domu. 27 Nocúvali v okolí Božieho domu, lebo im bola zverená jeho stráž a každé ráno ho museli otvárať. 28 Niektorí z nich mali na starosti bohoslužobné predmety; počítali ich, keď sa prinášali i keď sa odnášali. 29 Niektorí z nich mali zverené náčinie a všetko posvätné náradie, tiež jemnú múku, víno, olej, kadidlo a voňavky, 30 pripravovať vonné zmesi na vonné balzamy mali však na starosti kňazi. 31 Matitja, jeden z Levitov, prvorodený Korachovca Šalluma, mal na starosti výrobu pečiva. 32 Spomedzi ich bratov boli niektorí Kehatovci poverení predkladať chleby každú sobotu. 33 Toto sú speváci, hlavy levitských rodín. Bývali v komorách Chrámu, oslobodení od iných povinností, lebo vo dne i v noci mali službu. 34 Toto sú hlavy levitských rodín, zoskupených podľa ich rodov. Ich náčelníci bývali v Jeruzaleme.

Šaulov pôvod

35 V Gabaone býval Jeiel, Gabaonov otec, ktorého žena sa volala Maacha.
36 Jeho prvorodený syn bol Abdon, ďalší boli: Cur, Kiš, Baal, Ner, Nadab, 37 Gedor, Achjo, Zecharja a Miklot. 38 Miklot splodil Šimeama. Ale oni, na rozdiel od svojich bratov, bývali v Jeruzaleme so svojimi bratmi. 39 Ner splodil Kiša, Kiš splodil Šaula, Šaul splodil Jonatana, Malkišuu, Abinadaba a Ešbaala. 40 Jonatanov syn bol Meribaal a Meribaal splodil Michu. 41 Michovi synovia: Piton, Melech, Tarea. 42 Achaz splodil Jaru, Jara splodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri splodil Mocu. 43 Moca splodil Bineu. Jeho syn bol Refaja, jeho syn Eleasa, jeho syn bol Acel. 44 Acel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Azrikam, jeho prvorodený, Jišmael, Šearja, Obadja, Chanan. To boli Acelovi synovia.