Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Jeruzalem, izraelské mesto a sväté mesto

1 Všetci Izraelci boli zaznačení do rodového zoznamu a sú zapísaní v Knihe izraelských a judských kráľov. Pre svoju nevernosť boli odvlečení do Babylonie.
2 Prví obyvatelia, ktorí sa znovu usadili vo svojom vlastníctve, boli Izraelci, kňazi, Leviti a "darovaní". 3 V Jeruzaleme bývali niektorí z Júdovcov, Benjamínovcov, Efraimovcov a Manassesovcov. 4 Utaj, syn Amihuda, syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho, jedného zo synov Pereca, Júdovho syna. 5 Zo Šíloncov: prvorodený Asaja a jeho synovia. 6 Zo Zarachovcov: Jeuel a ich bratia, šesťstodeväťdesiat. 7 Z Benjamínovcov: Salu, syn Mešullama, syna Hodavju, Hasenuovho syna; 8 Jibneja, Jerochamov syn, Ela, syn Uziho, Michriho syna; Mešulam, syn Šefatju, syna Reuela, Jibnijovho syna, 9 a ich bratia podľa ich rodov: deväťstopäťdesiatšesť. Všetci títo mužovia boli hlavami svojich rodín. 10 Z kňazov: Jedaja, Jehojarib, Jachin, 11 Azarja, syn Chilkiju, syna Mešullama, syna Cadoka, syna Merajota, syna Achituba, predstaveného Jahveho chrámu. 12 Adaja, syn Jerochama, syna Pašchura, Malkijovho syna, Maasaj, syn Adiela, syna Jachzeru, syna Mešullama, syna Mešilemita, Imerovho syna. 13 A ich bratia, hlavy rodín, spolu tisíc sedemstošesťdesiat, mužovia schopní vykonávať služby v Božom chráme. 14 Z Levitov: Šemaja, syn Chašuba, syna Azrikama, syna Chašabju z Merariovcov, 15 Bakbakar, Chereš, Galal, Matanja, syn Michu, syna Zichriho, Asafovho syna; 16 Obadja, syn Šemaju, syna Galala, Jedutunovho syna; Berechja, syn Asu, Elkanovho syna, ktorý býval v netofských dedinách. 17 Vrátnici: Šallum, Akub, Talmon, Achiman a jeho bratia. Šallum, ich náčelník, 18 doposiaľ stráži v kráľovskej bráne, východnej. Oni boli kedysi vrátnikmi tábora Levitov: 19 Šallum, syn Koreho, syna Ebjasafa, Korachovho syna, a bratia z jeho rodiny, Korachovci, boli ustanovení vykonávať službu strážcov prahu Stanu. Ich otcovia, zodpovední za Jahveho tábor, strážili jeho vchod. 20 Pinchas, Eleazarov syn, bol kedysi ich predstaveným (Nech je Jahve s ním!). 21 Zecharja, Mešelemjov syn, bol vrátnikom pri vchode do Stanu Stretávania. 22 Všetkých vyvolených za vrátnikov prahov bolo dvestodvanásť. Do zoznamu boli zapísaní vo svojich dedinách. Ustanovili ich Dávid a videc Samuel pre ich spoľahlivosť. 23 Oni mali so svojimi synmi zodpovednosť za brány Jahveho chrámu, domu Stanu. 24 Vrátnici stáli na štyroch svetových stranách, na východe, na západe, na severe a na juhu. 25 Ich bratia, ktorí bývali v dedinách, mali prichádzať k nim z času na čas na sedem dní, 26 lebo štyria hlavní vrátnici tam boli stále. Leviti boli zodpovední za komory a pokladnice Božieho domu. 27 Nocúvali v okolí Božieho domu, lebo im bola zverená jeho stráž a každé ráno ho museli otvárať. 28 Niektorí z nich mali na starosti bohoslužobné predmety; počítali ich, keď sa prinášali i keď sa odnášali. 29 Niektorí z nich mali zverené náčinie a všetko posvätné náradie, tiež jemnú múku, víno, olej, kadidlo a voňavky, 30 pripravovať vonné zmesi na vonné balzamy mali však na starosti kňazi. 31 Matitja, jeden z Levitov, prvorodený Korachovca Šalluma, mal na starosti výrobu pečiva. 32 Spomedzi ich bratov boli niektorí Kehatovci poverení predkladať chleby každú sobotu. 33 Toto sú speváci, hlavy levitských rodín. Bývali v komorách Chrámu, oslobodení od iných povinností, lebo vo dne i v noci mali službu. 34 Toto sú hlavy levitských rodín, zoskupených podľa ich rodov. Ich náčelníci bývali v Jeruzaleme.

Šaulov pôvod

35 V Gabaone býval Jeiel, Gabaonov otec, ktorého žena sa volala Maacha.
36 Jeho prvorodený syn bol Abdon, ďalší boli: Cur, Kiš, Baal, Ner, Nadab, 37 Gedor, Achjo, Zecharja a Miklot. 38 Miklot splodil Šimeama. Ale oni, na rozdiel od svojich bratov, bývali v Jeruzaleme so svojimi bratmi. 39 Ner splodil Kiša, Kiš splodil Šaula, Šaul splodil Jonatana, Malkišuu, Abinadaba a Ešbaala. 40 Jonatanov syn bol Meribaal a Meribaal splodil Michu. 41 Michovi synovia: Piton, Melech, Tarea. 42 Achaz splodil Jaru, Jara splodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri splodil Mocu. 43 Moca splodil Bineu. Jeho syn bol Refaja, jeho syn Eleasa, jeho syn bol Acel. 44 Acel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Azrikam, jeho prvorodený, Jišmael, Šearja, Obadja, Chanan. To boli Acelovi synovia.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk