Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Benjamínovo potomstvo

1 Benjamín splodil svojho prvorodeného Belu, Ašbela druhého, Achirama tretieho,
2 Nochu štvrtého a Rafu piateho. 3 Bela mal synov: Adara, Ehudovho otca Geru, 4 Abišuu, Naamana, Achoacha, 5 Geru, Šefufana a Churama.

V Gebe

6 Toto sú Ehudovi synovia. Boli hlavami rodín obyvateľov Geby a boli odvedení do zajatia do Manachatu:
7 Naaman, Achija a Gera. Tento ich odviedol do zajatia, splodil Uzu a Achihuda.

V Moabe

8 Šacharajim splodil synov na Moabských poliach, keď prepustil svoje ženy Chušimu a Baru.
9 So svojou ženou Chodešou splodil Jobaba, Cibju, Mešu, Malkoma, 10 Jeuca, Sachju a Mirmu. To boli jeho synovia, hlavy rodín.

V One a Lode

11 S Chušimou splodil Abituda a Elpaala.
12 Elpaalovi synovia: Eber, Mišeam a Šemed, ktorý vybudoval Ono a Lod s jeho osadami.

V Ajalone

13 Beria a Šema. Oni boli hlavy rodín obyvateľov Ajalonu a zahnali na útek obyvateľov Gatu.
14 Jeho brat: Šašak.

V Jeruzaleme

Jeremot,
15 Zebadja, Arad, Eder, 16 Michael, Jišpa a Jocha boli synmi Beriu. 17 Zebadja, Mešullam, Chizki, Chaber, 18 Jišmeraj, Jizlia a Jobab boli synovia Elpaala. 19 Jakim, Zichri, Zabdi, 20 Elienaj, Ciletaj, Eliel, 21 Adaja, Baraja a Šimrat boli synovia Šimeiho. 22 Jišpan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Zichri, Chanan, 24 Chananja, Elam, Antotija, 25 Jifdeja a Penuel boli Šašakovi synovia. 26 Šamšeraj, Šecharja, Atalja, 27 Jaarešja, Elija a Zichri boli Jerochamovými synmi. 28 Títo boli hlavy rodín u svojich rodov. Bývali v Jeruzaleme.

V Gabaone

29 V Gabaone bývali Jeiel, Gabaonov otec, ktorého žena sa volala Maacha.
30 Jeho prvorodený syn bol Abdon, ďalší boli: Cur, Kiš, Baal, Ner, Nadab, 31 Gedor, Achjo, Zacher a Miklot. 32 Miklot splodil Šimeu; oni na rozdiel od svojich bratov bývali v Jeruzaleme so svojimi bratmi.

Šaul a jeho rodina

33 Ner splodil Kiša, Kiš splodil Šaula, Šaul splodil Jonatana, Malkišuu, Abinadaba a Ešbaala.
34 Jonatanov syn bol Meribaal a Meribaal splodil Michu. 35 Michovi synovia: Piton, Melech, Tarea a Achaz. 36 Achaz splodil Jehojadu a Jehojada splodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri splodil Mocu 37 Moca splodil Bineu. 38 Jeho syn bol Rafa, jeho syn Elasa, jeho syn Acel. Acel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Azrikam, jeho prvorodený, Jišmael, Šearja, Obadja a Chanan. Tí všetci boli Acelovi synovia. 39 Synovia jeho brata Ešeka: jeho prvorodený Ulam, druhý Jeuš, tretí Elifelet. 40 Ulamovi synovia boli udatní bojovníci, lukostrelci. Mali veľa synov a vnukov, stopäťdesiat. Všetci títo pochádzajú zo synov Benjamína.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk