Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

Benjamínovo potomstvo

1 Benjamín splodil svojho prvorodeného Belu, Ašbela druhého, Achirama tretieho,
2 Nochu štvrtého a Rafu piateho. 3 Bela mal synov: Adara, Ehudovho otca Geru, 4 Abišuu, Naamana, Achoacha, 5 Geru, Šefufana a Churama.

V Gebe

6 Toto sú Ehudovi synovia. Boli hlavami rodín obyvateľov Geby a boli odvedení do zajatia do Manachatu:
7 Naaman, Achija a Gera. Tento ich odviedol do zajatia, splodil Uzu a Achihuda.

V Moabe

8 Šacharajim splodil synov na Moabských poliach, keď prepustil svoje ženy Chušimu a Baru.
9 So svojou ženou Chodešou splodil Jobaba, Cibju, Mešu, Malkoma, 10 Jeuca, Sachju a Mirmu. To boli jeho synovia, hlavy rodín.

V One a Lode

11 S Chušimou splodil Abituda a Elpaala.
12 Elpaalovi synovia: Eber, Mišeam a Šemed, ktorý vybudoval Ono a Lod s jeho osadami.

V Ajalone

13 Beria a Šema. Oni boli hlavy rodín obyvateľov Ajalonu a zahnali na útek obyvateľov Gatu.
14 Jeho brat: Šašak.

V Jeruzaleme

Jeremot,
15 Zebadja, Arad, Eder, 16 Michael, Jišpa a Jocha boli synmi Beriu. 17 Zebadja, Mešullam, Chizki, Chaber, 18 Jišmeraj, Jizlia a Jobab boli synovia Elpaala. 19 Jakim, Zichri, Zabdi, 20 Elienaj, Ciletaj, Eliel, 21 Adaja, Baraja a Šimrat boli synovia Šimeiho. 22 Jišpan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Zichri, Chanan, 24 Chananja, Elam, Antotija, 25 Jifdeja a Penuel boli Šašakovi synovia. 26 Šamšeraj, Šecharja, Atalja, 27 Jaarešja, Elija a Zichri boli Jerochamovými synmi. 28 Títo boli hlavy rodín u svojich rodov. Bývali v Jeruzaleme.

V Gabaone

29 V Gabaone bývali Jeiel, Gabaonov otec, ktorého žena sa volala Maacha.
30 Jeho prvorodený syn bol Abdon, ďalší boli: Cur, Kiš, Baal, Ner, Nadab, 31 Gedor, Achjo, Zacher a Miklot. 32 Miklot splodil Šimeu; oni na rozdiel od svojich bratov bývali v Jeruzaleme so svojimi bratmi.

Šaul a jeho rodina

33 Ner splodil Kiša, Kiš splodil Šaula, Šaul splodil Jonatana, Malkišuu, Abinadaba a Ešbaala.
34 Jonatanov syn bol Meribaal a Meribaal splodil Michu. 35 Michovi synovia: Piton, Melech, Tarea a Achaz. 36 Achaz splodil Jehojadu a Jehojada splodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri splodil Mocu 37 Moca splodil Bineu. 38 Jeho syn bol Rafa, jeho syn Elasa, jeho syn Acel. Acel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Azrikam, jeho prvorodený, Jišmael, Šearja, Obadja a Chanan. Tí všetci boli Acelovi synovia. 39 Synovia jeho brata Ešeka: jeho prvorodený Ulam, druhý Jeuš, tretí Elifelet. 40 Ulamovi synovia boli udatní bojovníci, lukostrelci. Mali veľa synov a vnukov, stopäťdesiat. Všetci títo pochádzajú zo synov Benjamína.