Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

Isachar

1 Isacharovi synovia: Tola, Puvva, Jašub a Šimron: štyria.
2 Tolovi synovia: Uzi, Refaj, Jeriel, Jachmaj, Jibsama, Šemuel, hlavy tolovských rodín. Tieto počítali za Dávidových čias dvadsaťtisíc šesťsto hrdinských mužov zoskupených podľa svojich rodov. 3 Uziho synovia: Jizrachja. Jizrachjovi synovia: Michael, Obadja, Joel a Jiššija, piati, samí náčelníci, 4 zodpovední za bojové jednotky počítajúce tridsaťšesťtisíc chlapov zadelených podľa svojho príbuzenstva a rodín; mali veľa žien a detí. 5 Mali bratov, súkmeňovcov zo všetkých isacharských rodov, udatných mužov počtom osemdesiatsedemtisíc, zoskupených v jeden celok.

Benjamín

6 Benjamín: Bela, Becher, Jediael, traja.
7 Belovi synovia: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri: päť rodových náčelníkov, udatných mužov, zaznamenaných dvadsaťdvatisíc tridsaťštyri. 8 Becherovi synovia: Zemira, Joaš, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot a Elemet. Tí všetci boli Becherovými synmi. 9 Hláv rodín, udatných mužov, bolo zaznačených dvadsaťtisíc dvesto. 10 Jedielovi synovia: Bilhan. Bilhanovi synovia: Jeuš, Benjamín, Ehud, Kenaana, Zetan, Taršiš a Achišachar. 11 Títo všetci Jedielovi synovia sa stali hlavami rodín, udatní mužovia, počtom sedemnásťtisíc dvesto schopných vychádzať s vojskom do boja. 12 Šuppim a Chuppim boli Irovi synovia. Chušim bol Acherov syn.

Neftali

13 Neftaliho synovia: Jachaciel, Guni, Jecer a Šallum, vnukovia Bilhy.

Manasses

14 Manassesov syn: Asriel, ktorého porodila jeho aramejská vedľajšia žena. Porodila Machira, Galaádovho otca.
15 Machir vzal ženu pre Chuppima a Šuppima. Jeho sestra sa menovala Maacha. Meno druhého bolo Celofchad. Celofchad mal dcéry. 16 Maacha, Machirova žena, porodila syna a dala mu meno Pereš. Jeho brat sa volal Šereš a jeho synovia Ulam a Rekem. 17 Ulamov syn: Bedan. To boli synovia Galaáda, syna Machira, Manassesovho syna. 18 Jeho sestra Hammolechet porodila Išhoda, Abiezera a Machlu. 19 Šemidovi synovia: Achjan, Šechem, Likchi a Aniam.

Efraim

20 Efraimovi synovia: Šutelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleada, jeho syn Tachat,
21 jeho syn Zabad, jeho syn Šutelach, Ezer a Elead. Zabili ich gatskí mužovia, domorodci krajiny, lebo zišli kradnúť ich stáda. 22 Ich otec Efraim smútil dlhý čas a jeho bratia prichádzali tešiť ho. 23 Vošiel ku svojej žene, ktorá počala a porodila syna. Dal mu meno Beria, lebo "jeho dom bol vtedy v nešťastí". 24 Jeho dcéra Šeera vybudovala Dolný a Horný Bet-Choron a Uzen-Šeeru. 25 Refach, jeho syn Šutelach, jeho syn Tachan, 26 jeho syn Ladan, jeho syn Amihud, jeho syn Elišama, 27 jeho syn Nun, jeho syn Jozue. 28 Ich majetkom a bydliskami boli Betel a jeho dediny, na východe Naaran, na západe Gezer a jeho dediny, Sichem a jeho dediny, dokonca i Aj a jeho dediny. 29 Manassesovcom patrili Bet-Šean a jeho dediny, Tanak a jeho dediny, Megiddo a jeho dediny a Dor a jeho dediny. V týchto bývali potomkovia Jozefa, Izraelovho syna.

Ašer

30 Ašerovi synovia: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria; Serach, ich sestra.
31 Beriovi synovia: Cheber a Malkiel, ktorý bol Birzajitovým otcom. 32 Cheber splodil Jafleta, Šemera, Chotama a Šuu, ich sestru. 33 Jafletovi synovia: Pasach, Bimhal a Ašvat. To boli Jafletovi synovia. 34 Synovia Šemera, jeho brata: Rohga, Chuba a Aram. 35 Synovia jeho brata Helema: Cofach, Jimna, Šeleš a Amal. 36 Cofachovi synovia: Šuach, Charnefer, Šaul, Beri a Jimra, 37 Becer, Hod, Šama, Šilša, Jitran a Beera. 38 Jitranovi synovia: Jefune, Pispa a Ara. 39 Ulovi synovia: Arach, Chaniel a Ricja. 40 Tí všetci boli Ašerovi synovia, hlavy rodín, vyberaní, udatní hrdinovia, popredné kniežatá. Pri zaznačení do rodových zoznamov na vojenskú službu ich počet bol dvadsaťšesťtisíc mužov.