Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Isachar

1 Isacharovi synovia: Tola, Puvva, Jašub a Šimron: štyria.
2 Tolovi synovia: Uzi, Refaj, Jeriel, Jachmaj, Jibsama, Šemuel, hlavy tolovských rodín. Tieto počítali za Dávidových čias dvadsaťtisíc šesťsto hrdinských mužov zoskupených podľa svojich rodov. 3 Uziho synovia: Jizrachja. Jizrachjovi synovia: Michael, Obadja, Joel a Jiššija, piati, samí náčelníci, 4 zodpovední za bojové jednotky počítajúce tridsaťšesťtisíc chlapov zadelených podľa svojho príbuzenstva a rodín; mali veľa žien a detí. 5 Mali bratov, súkmeňovcov zo všetkých isacharských rodov, udatných mužov počtom osemdesiatsedemtisíc, zoskupených v jeden celok.

Benjamín

6 Benjamín: Bela, Becher, Jediael, traja.
7 Belovi synovia: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri: päť rodových náčelníkov, udatných mužov, zaznamenaných dvadsaťdvatisíc tridsaťštyri. 8 Becherovi synovia: Zemira, Joaš, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot a Elemet. Tí všetci boli Becherovými synmi. 9 Hláv rodín, udatných mužov, bolo zaznačených dvadsaťtisíc dvesto. 10 Jedielovi synovia: Bilhan. Bilhanovi synovia: Jeuš, Benjamín, Ehud, Kenaana, Zetan, Taršiš a Achišachar. 11 Títo všetci Jedielovi synovia sa stali hlavami rodín, udatní mužovia, počtom sedemnásťtisíc dvesto schopných vychádzať s vojskom do boja. 12 Šuppim a Chuppim boli Irovi synovia. Chušim bol Acherov syn.

Neftali

13 Neftaliho synovia: Jachaciel, Guni, Jecer a Šallum, vnukovia Bilhy.

Manasses

14 Manassesov syn: Asriel, ktorého porodila jeho aramejská vedľajšia žena. Porodila Machira, Galaádovho otca.
15 Machir vzal ženu pre Chuppima a Šuppima. Jeho sestra sa menovala Maacha. Meno druhého bolo Celofchad. Celofchad mal dcéry. 16 Maacha, Machirova žena, porodila syna a dala mu meno Pereš. Jeho brat sa volal Šereš a jeho synovia Ulam a Rekem. 17 Ulamov syn: Bedan. To boli synovia Galaáda, syna Machira, Manassesovho syna. 18 Jeho sestra Hammolechet porodila Išhoda, Abiezera a Machlu. 19 Šemidovi synovia: Achjan, Šechem, Likchi a Aniam.

Efraim

20 Efraimovi synovia: Šutelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleada, jeho syn Tachat,
21 jeho syn Zabad, jeho syn Šutelach, Ezer a Elead. Zabili ich gatskí mužovia, domorodci krajiny, lebo zišli kradnúť ich stáda. 22 Ich otec Efraim smútil dlhý čas a jeho bratia prichádzali tešiť ho. 23 Vošiel ku svojej žene, ktorá počala a porodila syna. Dal mu meno Beria, lebo "jeho dom bol vtedy v nešťastí". 24 Jeho dcéra Šeera vybudovala Dolný a Horný Bet-Choron a Uzen-Šeeru. 25 Refach, jeho syn Šutelach, jeho syn Tachan, 26 jeho syn Ladan, jeho syn Amihud, jeho syn Elišama, 27 jeho syn Nun, jeho syn Jozue. 28 Ich majetkom a bydliskami boli Betel a jeho dediny, na východe Naaran, na západe Gezer a jeho dediny, Sichem a jeho dediny, dokonca i Aj a jeho dediny. 29 Manassesovcom patrili Bet-Šean a jeho dediny, Tanak a jeho dediny, Megiddo a jeho dediny a Dor a jeho dediny. V týchto bývali potomkovia Jozefa, Izraelovho syna.

Ašer

30 Ašerovi synovia: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria; Serach, ich sestra.
31 Beriovi synovia: Cheber a Malkiel, ktorý bol Birzajitovým otcom. 32 Cheber splodil Jafleta, Šemera, Chotama a Šuu, ich sestru. 33 Jafletovi synovia: Pasach, Bimhal a Ašvat. To boli Jafletovi synovia. 34 Synovia Šemera, jeho brata: Rohga, Chuba a Aram. 35 Synovia jeho brata Helema: Cofach, Jimna, Šeleš a Amal. 36 Cofachovi synovia: Šuach, Charnefer, Šaul, Beri a Jimra, 37 Becer, Hod, Šama, Šilša, Jitran a Beera. 38 Jitranovi synovia: Jefune, Pispa a Ara. 39 Ulovi synovia: Arach, Chaniel a Ricja. 40 Tí všetci boli Ašerovi synovia, hlavy rodín, vyberaní, udatní hrdinovia, popredné kniežatá. Pri zaznačení do rodových zoznamov na vojenskú službu ich počet bol dvadsaťšesťtisíc mužov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk