Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Potomkovia Léviho

1 Léviho synovia: Geršom, Kehat a Merari.
2 Toto sú mená Geršomových synov: Libni a Šimei. 3 Kehatovi synovia: Amram, Jic’har, Chebron a Uziel. 4 Merariho synovia: Machli a Muši. Toto sú Léviho rody podľa ich rodín. 5 Od Geršoma: jeho syn Libni, jeho syn Jachat, jeho syn Zimma, 6 jeho syn Joach, jeho syn Iddo, jeho syn Zerach a jeho syn Jeatraj. 7 Kehatovi synovia: jeho syn Aminadab, jeho syn Korach, jeho syn Asir, 8 jeho syn Elkana, jeho syn Ebjasaf, jeho syn Asir, 9 jeho syn Tachat, jeho syn Uriel, jeho syn Uzija, jeho syn Šaul. 10 Elkanovi synovia: Amasaj a Achimot, 11 jeho syn Elkana, jeho syn Cofaj, jeho syn Nachat, 12 jeho syn Eljab, jeho syn Jerocham, jeho syn Elkana. 13 Elkanovi synovia: prvý Samuel, druhý Abija. 14 Merariho synovia: Machli, jeho syn Libni, jeho syn Šimei, jeho syn Uza, 15 jeho syn Šimea, jeho syn Chagija, jeho syn Asaja.

Speváci

16 Týchto ustanovil Dávid na spev v Jahveho Chráme, keď tam spočinula archa.
17 Konali službu spevom pred príbytkom Stanu Stretávania, kým Šalamún nepostavil v Jeruzaleme Jahveho Chrám. Vykonávali svoju službu podľa svojho poriadku. 18 Službu konali títo a ich synovia: z Kehatových synov: spevák Heman, syn Joela, syna Samuela, 19 syna Elkanu, syna Jerochama, syna Eliela, syna Toacha, 20 syna Cufa, syna Elkanu, syna Machata, syna Amasaja, 21 syna Elkanu, syna Joela, syna Azarju, syna Cefanju, 22 syna Tachata, syna Asira, syna Ebjasafa, syna Koracha, 23 syna Jic’hara, syna Kehata, syna Léviho, syna Izraela. 24 Jeho brat Asaf mu stál po pravici: Asaf, syn Berechjahua, syna Šimeu, 25 syna Michaela, syna Baaseju, syna Malkiju, 26 syna Etniho, syna Zeracha, syna Adaju, 27 syna Etana, syna Zimmu, syna Šimeiho, 28 syna Jachata, syna Geršoma, Léviho syna. 29 Po ľavici ich bratia, Merariho synovia: Etan, syn Kišiho, syna Abdiho, syna Maluchovho, 30 syna Chašabju, syna Amasju, syna Chilkiju, 31 syna Amciho, syna Baniho, syna Šemera, 32 syna Machliho, syna Mušiho, syna Merariho, Léviho syna.

Iní Leviti

33 Ich bratia Leviti boli určení pre službu Príbytku Jahveho chrámu.
34 Áron a jeho synovia spaľovali obetné dary na oltári celopalov a na oltári voňaviek a mali na starosti všetku službu vo Svätyni Svätých a pri obrade uzmierenia za Izrael, celkom tak, ako to prikázal Boží sluha Mojžiš. 35 Toto sú Áronovi synovia: jeho syn Eleazar, jeho syn Pinchas, jeho syn Abišua, 36 jeho syn Buki, jeho syn Uzi, jeho syn Zecharja, 37 jeho syn Merajot, jeho syn Amarja, jeho syn Achitub, 38 jeho syn Cadok, jeho syn Achimas.

Sídliská Áronovcov

39 Toto sú ich sídliská podľa ich stanových príbytkov: Áronovým synom rodu Kehatovcov (lebo na nich padol lós),
40 dali Chebron v judskom kraji a okolité pastviny. 41 Mestské pole a dediny však dali Kalebovi, Jefuneho synovi. 42 Ďalej dali Áronovým synom mestá útočišťa: Chebron a Libnu s príslušnými pasienkami, Jatir a Eštemou s príslušnými pasienkami, 43 Chilen s príslušnými pasienkami, Debir s príslušnými pasienkami, 44 Ašan s príslušnými pasienkami, Bet-Šemeš s príslušnými pasienkami. 45 Z kmeňa Benjamín Gebu s príslušnými pasienkami, Alemet s príslušnými pasienkami, Anatot s príslušnými pasienkami. Všetkých ich miest bolo trinásť podľa ich rodov.

Sídliská ostatných Levitov

46 Kehatovým synom, ktorí ešte zostali z rodu kmeňa, pripadlo lósom desať miest z polovice kmeňa Manasses.
47 Geršomovi synovia dostali pre svoje rody trinásť miest, vzatých z kmeňa Isachar, z kmeňa Ašer, z kmeňa Neftali a z kmeňa Manasses v Bašane. 48 Merariho synovia dostali pre svoje rody lósom dvanásť miest z kmeňa Ruben, z kmeňa Gad a z kmeňa Zabulon. 49 Tak dali Izraelci Levitom mestá s príslušnými pasienkami. 50 Tieto mestá, ktorým dali svoje mená, pridelili lósom z kmeňa Júdu, z kmeňa Simeon a z kmeňa Benjamín. 51 Niektorým rodom Kehatovcov boli pridelené mestá, náležiace kmeňu Efraim. 52 Dali im nasledujúce mestá útočišťa: Sichem s pasienkami v Efraimských horách, Gezer s pasienkami, 53 Jokmeam s pasienkami, Bet-Choron s pasienkami, 54 Ajalon s pasienkami, Gat-Rimmon s pasienkami 55 a z polovice kmeňa Manasses: Aner s jeho pasienkami, Bileam s jeho pasienkami. Toto pre rod ostatných Kehatovcov. 56 Geršomovcom pripadol z rodov polovice kmeňa Manasses Golan v Bašane a jeho pasienky a Aštarot s jeho pasienkami; 57 z kmeňa Isachar Kedeš s jeho pasienkami, Daberat s jeho pasienkami, 58 Ramot s jeho pasienkami a Anem s jeho pasienkami, 59 z kmeňa Ašer Mašal s jeho pasienkami, Abdon s jeho pasienkami, 60 Chukok s jeho pasienkami a Rechob s jeho pasienkami; 61 z kmeňa Neftali Kedeš v Galilei s jeho pasienkami, Chamon s jeho pasienkami a Kirjatajim s jeho pasienkami. 62 Ostatným Merariovcom pripadlo: z kmeňa Zabulon: Rimon a jeho pasienky a Tabor s jeho pasienkami; 63 za Jordánom pri Jerichu, východne od Jordánu, z kmeňa Ruben: Becer na púšti a jeho pasienky, Jahca s jej pasienkami, 64 Kedemot s jeho pasienkami a Mefaat s jeho pasienkami; 65 z kmeňa Gad: Ramot v Galaáde a jeho pasienky, Machanajim a jeho pasienky, 66 Chešbon s jeho pasienkami a Jazer s jeho pasienkami.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk