Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Ruben

1 Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného. On bol prvorodený, ale keď zneuctil lôžko svojho otca, jeho prvorodenstvo bolo dané synom Jozefa, Izraelovho syna, a v rodovom zozname nebol vedený ako prvorodený.
2 Hoci Júda mal prevahu nad svojimi bratmi a aj knieža vzišlo z neho, právo prvorodeného pripadlo Jozefovia. 3 Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného: Enoch, Palu, Checron a Karmi.

Joel

4 Joelovi synovia: jeho syn Šemaja, jeho syn Gog, jeho syn Šimei,
5 jeho syn Micha, jeho syn Reaja, jeho syn Baal, 6 jeho syn Beera, ktorého odviedol asýrsky kráľ Teglat-Falasar do zajatia. On bol kniežaťom Rubenovcov. 7 Jeho bratia, po rodoch, ako boli zapísaní v rodových zoznamoch: na čele Jeiel, Zecharjahu, 8 Bela, syn Azaza, syna Šemu, Joelovho syna.

Rubenove bydliská

9 Ruben sa usadil v Aroeri a rozšíril sa až k Nebu a Baal-Meonu. Na východe býval až po prístup k púšti siahajúcej po rieku Eufrat, lebo mal početné stáda v galaádskej krajine.
10 Za Šaulových čias viedli vojnu proti Hagrijcom, padli do ich rúk a Hagrijci sa usadili v ich stanoch na celej východnej strane Galaádu.

Gad

11 Gadovi synovia bývali oproti nim v bašanskom kraji až po Salchu.
12 Na čele bol Joel, druhý Šafan, ďalší Janaj a Šafat v Bašane. 13 Ich bratia podľa rodín: Michael, Mešullam, Šeba, Joraj, Jakan, Zia a Eber: siedmi. 14 Toto sú synovia Abichajila: Ben-Churi, Ben-Jaroach, Ben-Gilead, Ben-Michael, Ben-Ješišaj, Ben-Jachdo, Ben-Buz. 15 Achi, syn Abdiela, Guniho syna, bol hlavou ich rodu. 16 Usadili sa v Galaáde, v Bašane a v jeho osadách, takisto na všetkých pastvinách Šaronu, pokiaľ len siahali. 17 Tí všetci boli zapísaní do rodových zoznamov za čias Jotama, judského kráľa, a za čias izraelského kráľa Jeroboama. 18 Rubenovci, Gadovci a polovica kmeňa Manasses tvorili vojsko štyridsaťštyritisíc sedemstošesťdesiat chlapov; boli vycvičení bojovať so štítom a mečom a vedeli napínať luk. 19 Títo viedli vojnu proti Hagrijcom, proti Jeturovi, Nafišovi a Nodabovi. 20 V tomto boji volali o pomoc k Bohu a Boh ich vypočul, lebo vložili svoju dôveru v neho, pomohol im, a tak mohli poraziť Hagrijcov a všetkých ich spojencov. 21 Zajali im stáda, päťdesiattisíc tiav, dvestopäťdesiattisíc oviec, dvetisíc oslov a stotisíc ľudí. 22 Mnoho nepriateľov padlo v boji, lebo to bol Boží boj. A sami sa usadili na ich miesta až do exilu.

Polovica kmeňa Manasses

23 Synovia polovice kmeňa Manasses bývali v kraji od Bašanu po Baal-Chermon, Senir a po pohorie Chermon. Boli veľmi početní.
24 Toto boli hlavy ich rodín: Efer, Jišei, Eliel, Azriel, Jirmeja, Hodavja a Jachdiel. Boli to udatní bojovníci, význační mužovia, hlavy svojich rodín. 25 Ale boli neverní Bohu svojich otcov, smilnili s bôžikmi tých národov, ktoré Boh zničil pred nimi. 26 Boh Izraela podnietil ducha asýrskeho kráľa Pula, čiže kráľa Teglat-Falasara, ktorý odvliekol Rubenovcov, Gadovcov a polovicu kmeňa Manasses do zajatia a dopravil ich do Chalachu, do Chaboru, do Hary a k rieke Gozan. Tam sú do dnešného dňa.

Predkovia veľkňazov

27 Léviho synovia: Geršon, Kehat a Merari.
28 Kehatovi synovia: Amram, Jic’har, Chebron a Uziel. 29 Amramovi synovia: Áron, Mojžiš a Miriam. Áronovi synovia: Nadab, Abihu, Eleazar a Itamar. 30 Eleazar splodil Pinchasa, Pinchas splodil Abišuu, 31 Abišua splodil Bukiho, Buki splodil Uziho, 32 Uzi splodil Zecharju, Zecharja splodil Merajota, 33 Merajot splodil Amarju, Amarja splodil Achituba, 34 Achitub splodil Sadoka, Sadok splodil Achimaaca, 35 Achimaac splodil Azarju, Azarja splodil Jochanana, 36 Jochanan splodil Azarju. Ten konal kňazskú službu v Chráme, ktorý vystaval Šalamún v Jeruzaleme. 37 Azarja splodil Amarju, Amarja splodil Achituba, 38 Achitub splodil Sadoka, Sadok splodil Šalluma, 39 Šallum splodil Chilkiju, Chilkija splodil Azarju, 40 Azarja splodil Seraju, Seraja splodil Jocadaka. 41 Jocadak musel odísť do zajatia, keď Jahve dal odviezť do zajatia Júdu a Jeruzalem rukou Nabuchodonozora.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk