Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

Júda. Šobal

1 Júdovi synovia: Perec, Checron, Karmi, Chúr a Šobal.
2 Reaja, Šobalov syn, splodil Jachata; Jachat splodil Achumaja a Lahada. To sú coreatské rody.

Chúr

3 Títo sú Abi-Etam, Jizreel, Jišma a Jidbaš, ich sestra sa menovala Haclelponi.
4 Penuel bol Gedorov otec a Ezer Chušov otec. To sú synovia Chúra, prvorodeného Efratu, otca Betlehema.

Ašchur

5 Ašchur, otec Tekou, mal dve ženy: Cheleu a Naaru.
6 Naara mu porodila Achuzama, Chefera, Temancov a Achaštarejcov. To sú synovia Naary. 7 Synovia Cheley: Ceret, Cochar, Etnan. 8 Koc splodil Anuba, Hacobeda a rody Acharchela, Harumovho syna. 9 Jabec prevýšil svojich bratov. Jeho matka mu dala meno Jabec, lebo povedala: "V bolesti som ho porodila." 10 Jabec vzýval Boha Izraela: "Kiež by si ma požehnal a rozšíril moje územie! Nech ma sprevádza tvoja ruka! Zachovaj ma od zlého, nech ma bolesť neubíja!" A Boh splnil, čo si žiadal.

Kaleb

11 Kelub, Šuchov brat, splodil Mechira, Eštonovho otca.
12 Ešton splodil Bet-Rafu, Paseacha a Techinu, otca Ir-Nachaša. To sú mužovia od Rechu. 13 Kenazovi synovia: Otniel a Seraja. Otnielovi synovia: Chatat a Meonotaj. 14 Meonotaj splodil Ofru. Seraja splodil Joaba, otca Ge-Charašimu, lebo boli remeselníkmi. 15 Synovia Kaleba, Jefuneho syna: Ir, Ela a Naam. Elov syn: Kenaz. 16 Jehaleelovi synovia: Zif, Zifa, Tirja, Asareel. 17 Ezrovi synovia: Jeter, Mered, Efer a Jalon. Potom ona porodila Mirjama, Šamaja a Jišbacha, otca Eštemou, 18 jeho judská žena porodila Jereda, otca Gedora, Chebera, otca Sochu, a Jekutiela, otca Zanoacha. To sú synovia Bitje, faraónovej dcéry, s ktorou sa oženil Mered. 19 Synovia Hodijovej ženy, sestry Nachama, otca Keilu Garmijca: Eštemoa, Maachovci. 20 Šimonovi synovia: Amnon, Rina, Ben-Chanan a Tilon. Jišiho synovia: Zochet a Ben-Zochet.

Šela

21 Synovia Šelu, Júdovho syna: Er, otec Lechu, Lada, otec Marešov a rodov tkáčov byssu v Bet-Ašbee,
22 Jokim, mužovia z Kozeby, Joaš a Saraf, ktorí sa šli priženiť do Moabu a vrátili sa do Betlehema. (Sú to dávne udalosti.) 23 To sú tí, čo boli hrnčiari a bývali v Netaime a v Gedere. Bývali tam pri kráľovi v jeho službe.

Simeon

24 Simeonovi synovia: Neumel, Jamin, Jarib, Zerach, Šaul.
25 Jeho syn Šallum, jeho syn Mibsam, jeho syn Mišma. 26 Synovia Mišmu: jeho syn Chamuel, jeho syn Zakur, jeho syn Šimei. 27 Šimei mal šestnásť synov a šesť dcér, ale jeho bratia nemali veľa synov a celý ich rod nedosahoval početnosti Júdovcov. 28 Bývali v Beer-Šebe, v Molade, v Chacar-Šuale, 29 v Bilhe, v Eceme, v Tolade, 30 v Betueli, v Chorme a v Ciklagu, 31 v Bet-Markabote, v Chacar-Susime, v Bet-Birei a v Šaarajime. To boli ich mestá až do Dávidovho kraľovania. 32 Ich dediny boli Etam, Ajin, Rimon, Tochen a Ašan, päť miest, 33 a všetky dediny okolo týchto miest až po Baalat. Tam bývali a boli zapísaní: 34 Mešobab, Janlech, Joša, Amacjov syn, 35 Joel, Jehu, syn Jošibju, syna Seraju, Asielovho syna, 36 Eljoenaj, Jaakoba, Ješochaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja, 37 Ziza, Ben-Šifei, Ben-Alon, Ben-Jedaja, Ben-Šimri, Ben-Šemaja. 38 Títo, zaznamenaní menovite, boli kniežatami vo svojich rodoch a ich rodiny sa veľmi rozvetvili. 39 Išli od vchodu Gerarského priesmyku až na východ údolia hľadať si pašu pre svoje stáda. 40 Našli výdatnú a dobrú pašu, krajina bola šíra, pokojná a bezpečná. Predtým tam bývali Chamovci. 41 Simeonovci, zapísaní podľa mien, prišli za čias Ezechiáša, judského kráľa, vydobyli ich stany a príbytky, ktoré tam našli. Vyhubili ich pod kliatbou, čo trvá podnes, potom sa usadili miesto nich, lebo tam našli pašu pre svoje stáda. 42 Niektorí z nich, zo Simeonovcov, odišli na Seirské vrchy: päťsto mužov, na čele s Pelatjom, Nearja, Rafaja a Uziel, Jišeiho synovia. 43 Pobili zvyšok Amalekovcov, ktorí im unikli, a zostali tam až podnes.