Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Júda. Šobal

1 Júdovi synovia: Perec, Checron, Karmi, Chúr a Šobal.
2 Reaja, Šobalov syn, splodil Jachata; Jachat splodil Achumaja a Lahada. To sú coreatské rody.

Chúr

3 Títo sú Abi-Etam, Jizreel, Jišma a Jidbaš, ich sestra sa menovala Haclelponi.
4 Penuel bol Gedorov otec a Ezer Chušov otec. To sú synovia Chúra, prvorodeného Efratu, otca Betlehema.

Ašchur

5 Ašchur, otec Tekou, mal dve ženy: Cheleu a Naaru.
6 Naara mu porodila Achuzama, Chefera, Temancov a Achaštarejcov. To sú synovia Naary. 7 Synovia Cheley: Ceret, Cochar, Etnan. 8 Koc splodil Anuba, Hacobeda a rody Acharchela, Harumovho syna. 9 Jabec prevýšil svojich bratov. Jeho matka mu dala meno Jabec, lebo povedala: "V bolesti som ho porodila." 10 Jabec vzýval Boha Izraela: "Kiež by si ma požehnal a rozšíril moje územie! Nech ma sprevádza tvoja ruka! Zachovaj ma od zlého, nech ma bolesť neubíja!" A Boh splnil, čo si žiadal.

Kaleb

11 Kelub, Šuchov brat, splodil Mechira, Eštonovho otca.
12 Ešton splodil Bet-Rafu, Paseacha a Techinu, otca Ir-Nachaša. To sú mužovia od Rechu. 13 Kenazovi synovia: Otniel a Seraja. Otnielovi synovia: Chatat a Meonotaj. 14 Meonotaj splodil Ofru. Seraja splodil Joaba, otca Ge-Charašimu, lebo boli remeselníkmi. 15 Synovia Kaleba, Jefuneho syna: Ir, Ela a Naam. Elov syn: Kenaz. 16 Jehaleelovi synovia: Zif, Zifa, Tirja, Asareel. 17 Ezrovi synovia: Jeter, Mered, Efer a Jalon. Potom ona porodila Mirjama, Šamaja a Jišbacha, otca Eštemou, 18 jeho judská žena porodila Jereda, otca Gedora, Chebera, otca Sochu, a Jekutiela, otca Zanoacha. To sú synovia Bitje, faraónovej dcéry, s ktorou sa oženil Mered. 19 Synovia Hodijovej ženy, sestry Nachama, otca Keilu Garmijca: Eštemoa, Maachovci. 20 Šimonovi synovia: Amnon, Rina, Ben-Chanan a Tilon. Jišiho synovia: Zochet a Ben-Zochet.

Šela

21 Synovia Šelu, Júdovho syna: Er, otec Lechu, Lada, otec Marešov a rodov tkáčov byssu v Bet-Ašbee,
22 Jokim, mužovia z Kozeby, Joaš a Saraf, ktorí sa šli priženiť do Moabu a vrátili sa do Betlehema. (Sú to dávne udalosti.) 23 To sú tí, čo boli hrnčiari a bývali v Netaime a v Gedere. Bývali tam pri kráľovi v jeho službe.

Simeon

24 Simeonovi synovia: Neumel, Jamin, Jarib, Zerach, Šaul.
25 Jeho syn Šallum, jeho syn Mibsam, jeho syn Mišma. 26 Synovia Mišmu: jeho syn Chamuel, jeho syn Zakur, jeho syn Šimei. 27 Šimei mal šestnásť synov a šesť dcér, ale jeho bratia nemali veľa synov a celý ich rod nedosahoval početnosti Júdovcov. 28 Bývali v Beer-Šebe, v Molade, v Chacar-Šuale, 29 v Bilhe, v Eceme, v Tolade, 30 v Betueli, v Chorme a v Ciklagu, 31 v Bet-Markabote, v Chacar-Susime, v Bet-Birei a v Šaarajime. To boli ich mestá až do Dávidovho kraľovania. 32 Ich dediny boli Etam, Ajin, Rimon, Tochen a Ašan, päť miest, 33 a všetky dediny okolo týchto miest až po Baalat. Tam bývali a boli zapísaní: 34 Mešobab, Janlech, Joša, Amacjov syn, 35 Joel, Jehu, syn Jošibju, syna Seraju, Asielovho syna, 36 Eljoenaj, Jaakoba, Ješochaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja, 37 Ziza, Ben-Šifei, Ben-Alon, Ben-Jedaja, Ben-Šimri, Ben-Šemaja. 38 Títo, zaznamenaní menovite, boli kniežatami vo svojich rodoch a ich rodiny sa veľmi rozvetvili. 39 Išli od vchodu Gerarského priesmyku až na východ údolia hľadať si pašu pre svoje stáda. 40 Našli výdatnú a dobrú pašu, krajina bola šíra, pokojná a bezpečná. Predtým tam bývali Chamovci. 41 Simeonovci, zapísaní podľa mien, prišli za čias Ezechiáša, judského kráľa, vydobyli ich stany a príbytky, ktoré tam našli. Vyhubili ich pod kliatbou, čo trvá podnes, potom sa usadili miesto nich, lebo tam našli pašu pre svoje stáda. 42 Niektorí z nich, zo Simeonovcov, odišli na Seirské vrchy: päťsto mužov, na čele s Pelatjom, Nearja, Rafaja a Uziel, Jišeiho synovia. 43 Pobili zvyšok Amalekovcov, ktorí im unikli, a zostali tam až podnes.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk