Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Dávidovi synovia

1 Toto boli Dávidovi synovia, ktorí sa mu narodili v Chebrone: Prvorodený Amon od Jizreelčanky Achinoam, druhý Daniel od Karmelčanky Abigajil,
2 tretí Absolon, syn Maachy, dcéry gešurského kráľa Talmaja, štvrtý Adoniáš, Chaggitin syn, 3 piaty Šefatja od Abital, šiesty Jitream od jeho ženy Egly. 4 Šiesti sa mu narodili v Chebrone, kde kraľoval sedem rokov a šesť mesiacov. Tridsaťtri rokov kraľoval v Jeruzaleme. 5 Títo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šimea, Šobab, Natan a Šalamún, štyria od Bat-Šuy, Amielovej dcéry; 6 ďalej Jibchar, Elišama, Elifelet, 7 Nogah, Nefeg, Jafia, 8 Elišama, Eljada, Elifelet: deviati. 9 To sú všetko synovia Dávidovi, okrem synov od vedľajších žien. Tamar bola ich sestrou.

Králi Júdu

10 Šalamúnov syn bol Roboam, jeho syn Abija, jeho syn Asa, jeho syn Jozafat,
11 jeho syn Joram, jeho syn Achazjahu, jeho syn Joas, 12 jeho syn Amaziáš, jeho syn Azariáš, jeho syn Jotam, 13 jeho syn Achaz, jeho syn Ezechiáš, jeho syn Manasses, 14 jeho syn Amon, jeho syn Joziáš. 15 Joziášovi synovia: prvorodený Jochanan, druhý Jojakim, tretí Sedekiáš, štvrtý Šallum. 16 Jojakimovi synovia: jeho syn Jechoniáš, jeho syn Sedekiáš.

Kráľovské potomstvo po exile

17 Synovia zajatého Jechoniáša: jeho syn Šealtiel,
18 Malkiram, Pedaja, Šenacar, Jekamja, Hošama a Nedabja. 19 Pedajovi synovia: Zorobabel a Šimei. Zorobabelovi synovia: Mešullam a Chananja, Šelomit bola ich sestra. 20 Mešullamovi synovia: Chašuba, Ohel, Berechja, Chasadja a Jušab-Chesed: piati. 21 Chananjovi synovia: Pelatja, jeho syn Ješaja, jeho syn Refaja, jeho syn Arnan, jeho syn Obadja, jeho syn Šechanja. 22 Šechanjovi synovia: Šemaja, Chatuš, Jigal, Bariach, Nearja a Šafat: šiesti. 23 Nearjovi synovia: Eljoenaj, Chizkija a Azrikam: traja. 24 Eljoenajovi synovia: Hodajvahu, Eljašib, Pelaja, Akub, Jochanan, Delaja a Anani: siedmi.