Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Izraelovi synovia

1 Toto sú Izraelovi synovia: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Isachar a Zabulon,
2 Dan, Jozef a Benjamín, Neftali, Gad a Ašer.

Júdovi potomkovia

3 Synovia Júdu: Er, Onan a Šela; traja, ktorí sa mu narodili z Bat-Šuy, Kanaánky. Er, Júdov prvorodený, sa nepáčil Jahvemu, preto ho usmrtil.
4 Tamar, Júdova nevesta, mu porodila Pereca a Zeracha. Všetkých Júdových synov bolo päť. 5 Perecovi synovia: Checron a Chamul. 6 Zerachovi synovia: Zimri, Etan, Heman, Kalkol a Darda, spolu päť. 7 Karmiho syn: Akar, ktorý do nešťastia priviedol Izrael tým, že si zadržal časť koristi zasvätenej Jahvemu. 8 Etanov syn: Azarja.

Dávidov pôvod

9 Checronovi synovia, ktorí sa mu narodili: Jerachmeel, Ram a Kelubaj.
10 Ram splodil Aminadaba a Aminadab splodil Nachšona, knieža Júdovcov. 11 Nachšon splodil Salmu a Salma splodil Booza. 12 Booz splodil Obeda a Obed splodil Izaja. 13 Izaj splodil Eliaba, svojho prvorodeného, Abinadaba druhého, Šimeu tretieho, 14 Natanaela štvrtého, Radaja piateho, 15 Osema šiesteho, Dávida siedmeho. 16 Mali sestry Ceruju a Abigajil. Synovia Ceruje: Abišaj, Joab a Asael, traja. 17 Abigajil porodila Amasu a Amasovým otcom bol Jeter, Izmaelec.

Kaleb

18 Kaleb, Checronov syn, splodil Jeriota z Azuby, svojej ženy, a toto sú jej synovia: Ješer, Šobab a Ardon.
19 Keď Azuba zomrela, Kaleb si vzal Efratu, ktorá mu porodila Chúra. 20 Chúr splodil Uriho a Uri splodil Besaleela. 21 Checron vošiel k dcére Machira, Galaádovho otca, a vzal si ju, keď mal šesťdesiat rokov. Porodila mu Seguba. 22 Segub splodil Jaira, ktorý mal dvadsaťtri miest v galaádskom kraji. 23 Potom im Gešurci a Aramejci odobrali Jairove dediny, Kenat a jeho osady, spolu šesťdesiat miest. Toto všetko patrilo synom Machira, Galaádovho otca. 24 Po smrti Checrona sa Kaleb spojil s Efratou, ženou svojho otca Checrona, ktorá mu porodila Ašchura, Tekoovho otca.

Jerachmeel

25 Jerachmeel, prvorodený Checronov syn, mal synov: prvorodený Ram, Buna, Oren, Osem a Achija.
26 Jerachmeel mal aj inú ženu menom Atara, tá bola Onamovou matkou. 27 Synovia Rama, Jerachmeelovho prvorodeného: Maas, Jamin a Eker. 28 Onamovi synovia: Šamaj a Jada. Šamajovi synovia: Nadab a Abišur. 29 Abišurova žena sa volala Abichajil; porodila mu Achbana a Molida. 30 Nadabovi synovia: Seled a Efraim. Seled zomrel bezdetný. 31 Efraimov syn Jišei; Jišeiho syn: Šešan; Šešanov syn: Achlaj. 32 Synovia Jadu, Šamajovho brata: Jeter a Jonatan. Jeter zomrel bezdetný. 33 Jonatanovi synovia: Pelet a Zaza. To boli synovia Jerachmeela. 34 Šešan nemal synov, len dcéry. Mal egyptského sluhu menom Jarcha, 35 Šešan dal sluhovi Jarchovi za ženu svoju dcéru, ktorá mu porodila Ataja. 36 Ataj splodil Natana a Natan splodil Zabada. 37 Zabad splodil Eflala a Eflal splodil Obeda. 38 Obed splodil Jehua a Jehu splodil Azarju. 39 Azarja splodil Cheleca, Chelec splodil Eleasu, 40 Eleasa splodil Sismaja, Sismaj splodil Šaluma, 41 Šalum splodil Jekamju a Jekamja splodil Elišamu.

Kaleb

42 Synovia Kaleba, Jerachmeelovho brata: Meša, jeho prvorodený; je to Zifov otec. Jeho syn Mareša, Chebronov otec.
43 Chebronovi synovia: Korach, Tappuach, Rekem a Šema. 44 Šema splodil Rachama, otca Jorkeama, Rekem splodil Šamaja. 45 Šamajovým synom bol Maon a Maon bol otcom Bet-Cura. 46 Efa, Kalebova vedľajšia žena, porodila Charana, Mocu a Gazeza. Charan splodil Gazeza. 47 Jahdajovi synovia: Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Efa a Šaaf. 48 Maacha, Kalebova vedľajšia žena, porodila Šebera a Tirchanu, 49 ďalej porodila Šaafa, otca Madmanu, Ševu, Machbenovho otca a Gibeovho otca. Kalebova dcéra bola Achsa. 50 To boli Kalebovi synovia.

Chúr

Synovia Chúra, Efratinho prvorodeného: Šobal, otec Kirjat-Jearima.
51 Salma, otec Betlehema, Charef, otec Bet-Gadera. 52 Šobal, otec Kirjat-Jearima, mal synov: Haroeho, totiž polovicu Menuchoťanov, 53 a rody Kirjat-Jearima: Jitrovci, Putovci, Šumatovci a Mišraovci. Z týchto pochádzajú Coreanci a Eštaolci. 54 Salmovi synovia: Betlehem, Netofania, Atrot Bet-Joab, polovica Menuchoťanov, Coreancov. 55 Rody Sofritov bývajúcich v Jaabeci boli Tireatejci, Šimeatejci a Suchtejci. To sú Kinejci, pochádzajúci od Chammata, otca Rechabovho rodu.