Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Izraelovi synovia

1 Toto sú Izraelovi synovia: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Isachar a Zabulon,
2 Dan, Jozef a Benjamín, Neftali, Gad a Ašer.

Júdovi potomkovia

3 Synovia Júdu: Er, Onan a Šela; traja, ktorí sa mu narodili z Bat-Šuy, Kanaánky. Er, Júdov prvorodený, sa nepáčil Jahvemu, preto ho usmrtil.
4 Tamar, Júdova nevesta, mu porodila Pereca a Zeracha. Všetkých Júdových synov bolo päť. 5 Perecovi synovia: Checron a Chamul. 6 Zerachovi synovia: Zimri, Etan, Heman, Kalkol a Darda, spolu päť. 7 Karmiho syn: Akar, ktorý do nešťastia priviedol Izrael tým, že si zadržal časť koristi zasvätenej Jahvemu. 8 Etanov syn: Azarja.

Dávidov pôvod

9 Checronovi synovia, ktorí sa mu narodili: Jerachmeel, Ram a Kelubaj.
10 Ram splodil Aminadaba a Aminadab splodil Nachšona, knieža Júdovcov. 11 Nachšon splodil Salmu a Salma splodil Booza. 12 Booz splodil Obeda a Obed splodil Izaja. 13 Izaj splodil Eliaba, svojho prvorodeného, Abinadaba druhého, Šimeu tretieho, 14 Natanaela štvrtého, Radaja piateho, 15 Osema šiesteho, Dávida siedmeho. 16 Mali sestry Ceruju a Abigajil. Synovia Ceruje: Abišaj, Joab a Asael, traja. 17 Abigajil porodila Amasu a Amasovým otcom bol Jeter, Izmaelec.

Kaleb

18 Kaleb, Checronov syn, splodil Jeriota z Azuby, svojej ženy, a toto sú jej synovia: Ješer, Šobab a Ardon.
19 Keď Azuba zomrela, Kaleb si vzal Efratu, ktorá mu porodila Chúra. 20 Chúr splodil Uriho a Uri splodil Besaleela. 21 Checron vošiel k dcére Machira, Galaádovho otca, a vzal si ju, keď mal šesťdesiat rokov. Porodila mu Seguba. 22 Segub splodil Jaira, ktorý mal dvadsaťtri miest v galaádskom kraji. 23 Potom im Gešurci a Aramejci odobrali Jairove dediny, Kenat a jeho osady, spolu šesťdesiat miest. Toto všetko patrilo synom Machira, Galaádovho otca. 24 Po smrti Checrona sa Kaleb spojil s Efratou, ženou svojho otca Checrona, ktorá mu porodila Ašchura, Tekoovho otca.

Jerachmeel

25 Jerachmeel, prvorodený Checronov syn, mal synov: prvorodený Ram, Buna, Oren, Osem a Achija.
26 Jerachmeel mal aj inú ženu menom Atara, tá bola Onamovou matkou. 27 Synovia Rama, Jerachmeelovho prvorodeného: Maas, Jamin a Eker. 28 Onamovi synovia: Šamaj a Jada. Šamajovi synovia: Nadab a Abišur. 29 Abišurova žena sa volala Abichajil; porodila mu Achbana a Molida. 30 Nadabovi synovia: Seled a Efraim. Seled zomrel bezdetný. 31 Efraimov syn Jišei; Jišeiho syn: Šešan; Šešanov syn: Achlaj. 32 Synovia Jadu, Šamajovho brata: Jeter a Jonatan. Jeter zomrel bezdetný. 33 Jonatanovi synovia: Pelet a Zaza. To boli synovia Jerachmeela. 34 Šešan nemal synov, len dcéry. Mal egyptského sluhu menom Jarcha, 35 Šešan dal sluhovi Jarchovi za ženu svoju dcéru, ktorá mu porodila Ataja. 36 Ataj splodil Natana a Natan splodil Zabada. 37 Zabad splodil Eflala a Eflal splodil Obeda. 38 Obed splodil Jehua a Jehu splodil Azarju. 39 Azarja splodil Cheleca, Chelec splodil Eleasu, 40 Eleasa splodil Sismaja, Sismaj splodil Šaluma, 41 Šalum splodil Jekamju a Jekamja splodil Elišamu.

Kaleb

42 Synovia Kaleba, Jerachmeelovho brata: Meša, jeho prvorodený; je to Zifov otec. Jeho syn Mareša, Chebronov otec.
43 Chebronovi synovia: Korach, Tappuach, Rekem a Šema. 44 Šema splodil Rachama, otca Jorkeama, Rekem splodil Šamaja. 45 Šamajovým synom bol Maon a Maon bol otcom Bet-Cura. 46 Efa, Kalebova vedľajšia žena, porodila Charana, Mocu a Gazeza. Charan splodil Gazeza. 47 Jahdajovi synovia: Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Efa a Šaaf. 48 Maacha, Kalebova vedľajšia žena, porodila Šebera a Tirchanu, 49 ďalej porodila Šaafa, otca Madmanu, Ševu, Machbenovho otca a Gibeovho otca. Kalebova dcéra bola Achsa. 50 To boli Kalebovi synovia.

Chúr

Synovia Chúra, Efratinho prvorodeného: Šobal, otec Kirjat-Jearima.
51 Salma, otec Betlehema, Charef, otec Bet-Gadera. 52 Šobal, otec Kirjat-Jearima, mal synov: Haroeho, totiž polovicu Menuchoťanov, 53 a rody Kirjat-Jearima: Jitrovci, Putovci, Šumatovci a Mišraovci. Z týchto pochádzajú Coreanci a Eštaolci. 54 Salmovi synovia: Betlehem, Netofania, Atrot Bet-Joab, polovica Menuchoťanov, Coreancov. 55 Rody Sofritov bývajúcich v Jaabeci boli Tireatejci, Šimeatejci a Suchtejci. To sú Kinejci, pochádzajúci od Chammata, otca Rechabovho rodu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk