Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

Dary

1 Potom kráľ Dávid povedal celému zhromaždeniu: "Môj syn Šalamún, ktorého jediného si Boh vyvolil, je mladý a neskúsený, ale dielo je to veľké, lebo ten palác nie je určený pre človeka, ale pre Boha Jahveho.
2 Zo všetkých svojich síl som chystal pre Dom svojho Boha: zlato na to, čo má byť zlaté, striebro na to, čo má byť strieborné, bronz na to, čo má byť bronzové, železo na to, čo má byť železné, drevo na to, čo má byť drevené, karneol, kamene na vsadenie do obrúb, malachit a pestrofarebné kamene, všelijaké drahé kamene a množstvo alabastru. 3 Ešte viac, zlato a striebro, ktoré mám ako osobné vlastníctvo, dávam na Boží dom z lásky k domu svojho Boha, okrem toho, čo som pripravil pre svätý Chrám: 4 viac ako tritisíc talentov zlata, čistého zlata z Ofiru, sedemtisíc talentov čistého striebra na pokrytie stien miestností. 5 Či ide o zlato na zlaté predmety a striebro na to, čo má byť strieborné a na rôzne práce zhotovené umelcami, kto z vás je ochotný obetovať ho Jahvemu?" 6 Ochotne prispeli hodnostári rodov, hodnostári kmeňov Izraela, tisícnici, stotníci a vedúci kráľovských robôt. 7 Na práce pri Božom dome obetovali päťtisíc talentov zlata, desaťtisíc dareikov, viac ako desaťtisíc talentov striebra, asi osemtisíc talentov bronzu a stotisíc talentov železa. 8 Ak mal niekto drahokamy, pridal ich k pokladu Božieho domu do rúk Geršonovca Jechiela. 9 Ľud mal veľkú radosť z tejto dobrovoľnej ochoty, lebo celým srdcom ochotne obetovali Bohu. Aj kráľ Dávid mal z toho veľkú radosť.

Dávidova modlitba vďaky

10 Potom Dávid oslavoval Jahveho pred celým zhromaždením a povedal: "Buď požehnaný, Jahve, Boh Izraela, nášho otca, od vekov až naveky!
11 Jahve, ty si veľký a mocný, víťazný a slávny, majestátny, lebo všetko, čo je na nebi i na zemi, je tvoje. Jahve, ty si kráľ vyvýšený nad všetkým. 12 Bohatstvo i sláva sú od teba. Ty panuješ nad všetkými. V tvojej ruke je všetka sila a moc, urobiť kohokoľvek veľkým a mocným je v tvojich rukách. 13 Bože náš, v tejto chvíli ťa oslavujeme a chválime tvoje slávne meno, 14 lebo kto som ja a čo je môj ľud, že sme boli schopní priniesť takéto dary? Lebo všetko je od teba. Dali sme ti to, čo sme dostali z tvojej ruky. 15 Lebo my sme pred tebou ako cudzinci a hostia, ako všetci naši otcovia. Naše dni na zemi utekajú ako tieň, a nádeje niet. 16 Jahve, Bože náš, všetko, čo sme nahromadili na stavbu domu pre tvoje sväté Meno, pochádza z tvojej ruky a všetko je tvoje. 17 Viem, Bože môj, že ty skúmaš srdce a máš rád úprimnosť. Ja som všetko toto venoval z úprimného srdca a vidím s radosťou, že aj tvoj ľud, tu prítomný, ti ochotne obetuje. 18 Jahve, Bože našich otcov, Bože Abraháma, Izáka a Izraela, našich otcov, zachovaj naveky živé v srdci svojho ľudu toto dobré zmýšľanie a ich srdcia si priprav pre seba. 19 Môjmu synovi Šalamúnovi daj dokonalé srdce, aby vždy zachovával tvoje prikázania, tvoje ponaučenia a tvoje zákony a vždy ich uvádzal do života a postavil ti ten palác, ktorý som pripravil." 20 Potom Dávid povedal celému zhromaždeniu: "Oslavujte Jahveho, svojho Boha!" A celé zhromaždenie oslavovalo Jahveho, Boha svojich otcov, kľakli si a prestreli sa na zem pred Bohom a kráľom.

Príchod Šalamúna; Dávidov koniec

21 Potom nasledujúceho dňa Izraelci prinášali Jahvemu obety a celopaly: tisíc býkov, tisíc baranov, tisíc baránkov s predpísanými nápojovými obetami a tiež veľmi veľa obiet za celý Izrael.
22 V ten deň jedli a pili pred Bohom s veľkou radosťou. Potom urobili Šalamúna, Dávidovho syna, kráľom po druhýkrát a pomazali ho v Jahveho mene za knieža a Sadoka pomazali za kňaza. 23 Šalamún si zasadol na Boží trón ako kráľ namiesto svojho otca Dávida. Mal úspech a celý Izrael ho poslúchal. 24 Dokonca i všetci hodnostári, hrdinovia a synovia kráľa Dávida sa podriadili kráľovi Šalamúnovi. 25 Jahve Šalamúna nesmierne vyvýšil pred očami celého Izraela a dal mu také slávne kráľovstvo, aké nemal pred ním ani jeden izraelský kráľ. 26 Dávid, Izajov syn, kraľoval nad celým Izraelom. 27 Jeho kráľovstvo nad Izraelom trvalo štyridsať rokov. V Chebrone vládol sedem rokov a v Jeruzaleme tridsaťtri rokov. 28 Zomrel v spokojnej starobe, sýty vekom, bohatstvom a slávou. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Šalamún. 29 Dejiny kráľa Dávida od začiatku do konca sú zapísané v Dejinách vidca Samuela, v Dejinách proroka Natana a v Dejinách vidca Gada, 30 s jeho celým kraľovaním, s jeho hrdinskými skutkami a so šťastím a nešťastím, ktorým musel prejsť on i Izrael a všetky kráľovstvá zeme.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk