Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Dávidove pokyny o Chráme

1 Dávid zhromaždil do Jeruzalema všetkých izraelských hodnostárov, vodcov kmeňov, veliteľov kmeňov, veliteľov oddielov v kráľovej službe, tisícnikov i stotníkov, ďalej správcov všetkého kráľovho majetku a jeho stád, i majetku jeho synov, taktiež komorníkov, hrdinov a všetkých udatných mužov.
2 Kráľ Dávid sa postavil a povedal: "Čujte ma, bratia moji a ľud môj! Mienil som postaviť trvalý dom pre archu Jahveho zmluvy, pre podnož nášho Boha. Urobil som aj prípravy na stavbu. 3 Ale Boh mi povedal: ‚Ty mi nepostavíš dom, lebo si bol bojovníkom a prelieval si krv.‘ 4 Jahve, Boh Izraela, si vyvolil mňa z celého domu môjho otca, aby som sa stal kráľom nad Izraelom naveky. Lebo Júdu si zvolil za vodcu, v Júdovom dome zasa rodinu môjho otca a spomedzi mojich súrodencov sa mu zapáčilo urobiť kráľom nad celým Izraelom mňa. 5 Zo všetkých mojich synov – lebo Jahve mi dal mnohých synov – vyvolil si môjho syna Šalamúna, aby zasadol na trón Jahveho kráľovstva nad Izraelom. 6 Povedal mi: ‚Šalamún, tvoj syn, mi postaví dom i nádvoria, lebo jeho som si vyvolil za syna a ja mu budem otcom. 7 Jeho kráľovstvo upevním naveky, ak bude neochvejne zachovávať, ako dnes, moje príkazy a moje zákony.‘ 8 Teraz však pred očami celého Izraela, pred Jahveho zhromaždením, pred naším Bohom, ktorý nás počuje, vás napomínam: zachovávajte a do života uvádzajte všetky príkazy Jahveho, svojho Boha, aby ste mohli vlastniť túto krásnu krajinu a podržať ju pre svojich potomkov ako dedičstvo až naveky. 9 Ty však, Šalamún, syn môj, poznaj svojho Boha, ktorý je Bohom tvojho otca, slúž mu celým srdcom a ochotnou dušou, lebo Jahve skúma všetky srdcia a pozná ich najvnútornejšie myšlienky. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, ale ak ho opustíš, zavrhne ťa naveky. 10 Uvedom si teraz, že Jahve si ťa vyvolil, aby si postavil dom pre svätyňu. Buď silný a daj sa do práce!" 11 Dávid odovzdal svojmu synovi model predsiene, budov, skladov, horných miestností, vnútorných siení, miestnosti pre trón zľutovania, 12 dal mu plán všetkého, čo mal na mysli o nádvoriach Jahveho domu, o miestnostiach dookola, o pokladniciach Božieho chrámu a o pokladniciach pre zasvätené dary, 13 o triedach kňazov a Levitov, o všetkej činnosti, spojenej so službou pri Jahveho chráme a o všetkých predmetoch určených pre službu v Jahveho chráme. 14 Dal mu zlato na všetky zlaté predmety, označil váhu zlata každého predmetu určeného na službu a váhu striebra každého predmetu určeného na službu. 15 Odovzdal mu aj zlato určené na zlaté svietniky a na ich lampy, označil váhu každého svietnika a ich lámp, tiež striebro určené na strieborné svietniky a ich lampy, označil váhu svietnikov a ich lámp podľa účelu jednotlivých svietnikov. 16 Určil mu množstvo zlata na stoly pre predkladané chleby, pre každý stôl, a striebra na strieborné stoly. 17 I na vidlice, na kropiace čaše a kanvy rýdze zlato; na zlaté čaše zlata podľa váhy čaše a na strieborné čaše striebra podľa váhy každej čaše. 18 Dal mu prečistené zlato na kadidlový oltár podľa potrebnej váhy. Dal mu model Božieho voza, zlatých cherubov s rozpätými krídlami zakrývajúcich archu Jahveho zmluvy. 19 Povedal: "Toto všetko bolo v písme, ktoré sám Jahve napísal, aby mi vysvetlil všetky podrobnosti modelu." 20 Potom Dávid povedal svojmu synovi Šalamúnovi: "Buď silný, smelo sa daj do práce, lebo Jahve, môj Boh, je s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa neopustí, kým nedokončíš svoje práce pre Jahveho dom. 21 Toto sú triedy kňazov a Levitov pre každú službu v Chráme. Máš pri sebe ľudí pre každú prácu, skúsených v akejkoľvek činnosti. Hodnostári a celý ľud ochotne čakajú na tvoje rozkazy."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk