Predchádzajúca kapitola

27. kapitola

Civilná a vojenská organizácia

1 Izraelci podľa svojho počtu: Hlavy rodín, tisícnici, stotníci a úradníci, ktorí slúžili kráľovi vo všetkých záležitostiach oddielov, sa striedali vo všetkých záležitostiach mesiac čo mesiac, po všetky mesiace roku. Každý oddiel mal dvadsaťštyritisíc mužov.
2 Nad prvým oddielom v prvom mesiaci bol Jašobeam, Zabdielov syn. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 3 Bol jedným z Perecových synov, náčelník všetkých veliteľov vojska v prvom mesiaci. 4 Nad druhým oddielom druhého mesiaca bol Achochovec Dodaj a na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 5 Veliteľom tretieho oddielu v treťom mesiaci bol Benajahu, syn Jehojadu, hlavného kňaza. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 6 Tento Benajahu bol hrdinom medzi Tridsiatimi a nad Tridsiatimi i nad svojím oddielom. Jeho syn bol Amizabad. 7 Štvrtým na štvrtý mesiac bol Asael, Joabov brat; po ňom nastúpil jeho syn Zebadja. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 8 Piaty na piaty mesiac bol dôstojník Zarchovec Šamhut. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 9 Šiesty na šiesty mesiac bol Ira, syn Ikeša z Tekoy. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 10 Siedmy na siedmy mesiac bol Peloňan Cheles z Efraimovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 11 Ôsmy na ôsmy mesiac bol Chušaťan Sibechaj, Zarchovec. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 12 Deviaty na deviaty mesiac bol Anatoťan Abiezer z Benjamínovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 13 Desiaty na desiaty mesiac bol Maheraj z Netofy, Zarchovec. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 14 Jedenásty na jedenásty mesiac bol Pireatoňan Benaja z Efraimovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 15 Dvanásty na dvanásty mesiac bol Netofan Cheldaj z rodu Otniela. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 16 Nad kmeňmi Izraela boli: Eliezer, Zichriho syn, nad Rubenovcami; Šefatjahu, Maachov syn, nad Simeonovcami; 17 Chašabja, Kemuelov syn, nad Levitmi; Sadok nad Áronovcami; 18 Elihu z Dávidových bratov nad Júdovcami; Omri, Michaelov syn, nad Isacharovcami; 19 Jišmajahu, Obadjahuov syn, nad Zabulonovcami; Jerimot, Azrielov syn, nad Neftaliovcami; 20 Hošea, Azazjahuov syn, nad Efraimovcami; Joel, Pedajahuov syn, nad polovicou kmeňa Manasses; 21 Jido, Zecharjahuov syn, nad polovicou kmeňa v Galaáde; Jasiel, Abnerov syn, nad Benjamínovcami; 22 Azareel, Jerochamov syn, nad Danovcami. To boli dôstojníci izraelských kmeňov. 23 Dávid neuviedol počet dvadsaťročných a mladších, lebo Boh prisľúbil že rozmnoží Izrael ako nebeské hviezdy. 24 Joab, Cerujin syn, sčítanie začal, ale ho nedokončil, lebo pre to zastihol Boží hnev Izrael. Tak počet nedosiahol počtu, ktorý sa nachádza v Letopisoch kráľa Dávida. 25 Zodpovedný za zásoby kráľa bol Azmavet, Adielov syn. Zodpovedný za kráľove majetky vonku v mestách, dedinách a pevnostiach bol Jehonatan, Uzijov syn. 26 Nad roľníkmi, ktorí obrábali pôdu, bol Ezri, Kelubov syn. 27 Nad vinicami bol Šimei z Ramy. Nad zásobami vína vo viniciach Zabdi Šifmejský. 28 Nad olivami a sykomorami na nížine Šefele bol Gederčan Balchanan. Nad zásobami oleja Joaš. 29 Nad hovädzím dobytkom, pasúcim sa na Šaronskej rovine, Šarončan Šitraj, nad hovädzím dobytkom v dolinách bol Šafat, Adlajov syn. 30 Nad ťavami Izmaelec Obil, nad oslicami Meronoťan Jechdejahu. 31 Nad ovcami a kozami Hagarovec Jaziz. Všetci títo boli správcami majetku, ktorý mal kráľ Dávid. 32 Jehonatan, Dávidov strýc, rozumný človek, bol radcom a pisárom. On a Jechiel, Chachmoniho syn, mali na starosti kráľových synov. 33 Achitofel bol kráľovým radcom. Arkijec Chušaj bol osobným kráľovým poradcom. 34 Jehojada, Benajahuov syn, a Ebjatar nastúpili po Achitofelovi. Kráľovým vojvodcom bol Joab.