Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Civilná a vojenská organizácia

1 Izraelci podľa svojho počtu: Hlavy rodín, tisícnici, stotníci a úradníci, ktorí slúžili kráľovi vo všetkých záležitostiach oddielov, sa striedali vo všetkých záležitostiach mesiac čo mesiac, po všetky mesiace roku. Každý oddiel mal dvadsaťštyritisíc mužov.
2 Nad prvým oddielom v prvom mesiaci bol Jašobeam, Zabdielov syn. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 3 Bol jedným z Perecových synov, náčelník všetkých veliteľov vojska v prvom mesiaci. 4 Nad druhým oddielom druhého mesiaca bol Achochovec Dodaj a na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 5 Veliteľom tretieho oddielu v treťom mesiaci bol Benajahu, syn Jehojadu, hlavného kňaza. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 6 Tento Benajahu bol hrdinom medzi Tridsiatimi a nad Tridsiatimi i nad svojím oddielom. Jeho syn bol Amizabad. 7 Štvrtým na štvrtý mesiac bol Asael, Joabov brat; po ňom nastúpil jeho syn Zebadja. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 8 Piaty na piaty mesiac bol dôstojník Zarchovec Šamhut. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 9 Šiesty na šiesty mesiac bol Ira, syn Ikeša z Tekoy. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 10 Siedmy na siedmy mesiac bol Peloňan Cheles z Efraimovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 11 Ôsmy na ôsmy mesiac bol Chušaťan Sibechaj, Zarchovec. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc. 12 Deviaty na deviaty mesiac bol Anatoťan Abiezer z Benjamínovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 13 Desiaty na desiaty mesiac bol Maheraj z Netofy, Zarchovec. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 14 Jedenásty na jedenásty mesiac bol Pireatoňan Benaja z Efraimovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 15 Dvanásty na dvanásty mesiac bol Netofan Cheldaj z rodu Otniela. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 16 Nad kmeňmi Izraela boli: Eliezer, Zichriho syn, nad Rubenovcami; Šefatjahu, Maachov syn, nad Simeonovcami; 17 Chašabja, Kemuelov syn, nad Levitmi; Sadok nad Áronovcami; 18 Elihu z Dávidových bratov nad Júdovcami; Omri, Michaelov syn, nad Isacharovcami; 19 Jišmajahu, Obadjahuov syn, nad Zabulonovcami; Jerimot, Azrielov syn, nad Neftaliovcami; 20 Hošea, Azazjahuov syn, nad Efraimovcami; Joel, Pedajahuov syn, nad polovicou kmeňa Manasses; 21 Jido, Zecharjahuov syn, nad polovicou kmeňa v Galaáde; Jasiel, Abnerov syn, nad Benjamínovcami; 22 Azareel, Jerochamov syn, nad Danovcami. To boli dôstojníci izraelských kmeňov. 23 Dávid neuviedol počet dvadsaťročných a mladších, lebo Boh prisľúbil že rozmnoží Izrael ako nebeské hviezdy. 24 Joab, Cerujin syn, sčítanie začal, ale ho nedokončil, lebo pre to zastihol Boží hnev Izrael. Tak počet nedosiahol počtu, ktorý sa nachádza v Letopisoch kráľa Dávida. 25 Zodpovedný za zásoby kráľa bol Azmavet, Adielov syn. Zodpovedný za kráľove majetky vonku v mestách, dedinách a pevnostiach bol Jehonatan, Uzijov syn. 26 Nad roľníkmi, ktorí obrábali pôdu, bol Ezri, Kelubov syn. 27 Nad vinicami bol Šimei z Ramy. Nad zásobami vína vo viniciach Zabdi Šifmejský. 28 Nad olivami a sykomorami na nížine Šefele bol Gederčan Balchanan. Nad zásobami oleja Joaš. 29 Nad hovädzím dobytkom, pasúcim sa na Šaronskej rovine, Šarončan Šitraj, nad hovädzím dobytkom v dolinách bol Šafat, Adlajov syn. 30 Nad ťavami Izmaelec Obil, nad oslicami Meronoťan Jechdejahu. 31 Nad ovcami a kozami Hagarovec Jaziz. Všetci títo boli správcami majetku, ktorý mal kráľ Dávid. 32 Jehonatan, Dávidov strýc, rozumný človek, bol radcom a pisárom. On a Jechiel, Chachmoniho syn, mali na starosti kráľových synov. 33 Achitofel bol kráľovým radcom. Arkijec Chušaj bol osobným kráľovým poradcom. 34 Jehojada, Benajahuov syn, a Ebjatar nastúpili po Achitofelovi. Kráľovým vojvodcom bol Joab.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk