Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

Vrátnici

1 K triede vrátnikov patrili: z Korachovcov: Mešelemjahu, Koreho syn z Ebjasafových potomkov.
2 Mešelemjahu mal synov: Zecharjahua prvého, Jediaela druhého, Zebadjahua tretieho, Jantiela štvrtého, 3 Elama piateho, Jochanana šiesteho, Elihoenaja siedmeho. 4 Obed-Edom mal synov: Šemaju prvorodeného, Jehozabada druhého, Joacha tretieho, Sachara štvrtého, Netaneela piateho, 5 Amiela šiesteho, Jisachara siedmeho, Peuletaja ôsmeho; Boh ho vskutku požehnal. 6 Jeho synovi Šemajovi sa narodili synovia, ktorí mali veľkú vážnosť vo svojich rodinách, lebo to boli udatní mužovia. 7 Šemajovi synovia: Otni, Refael, Obed, Elzabad a jeho bratia Elihu a Semachjahu, udatní chlapi. 8 Všetci títo boli zo synov Obed-Edoma, oni, ich synovia a bratia, udatní muži, súci na službu, šesťdesiatdva Obed-Edomovcov. 9 Mešelemjahu mal osemnásť synov a bratov, udatných chlapov. 10 Chosa, jeden z Merariho synov, mal synov: Šimriho prvého – hoci nebol prvorodeným, otec ho ustanovil za prvého –, 11 Chilkiju druhého, Tebaljahua tretieho, Zecharjahua štvrtého. Všetkých Chosových synov a bratov bolo trinásť. 12 Títo mali svoje triedy vrátnikov. Vedúci týchto mužov mal povinnosť, ako ich bratia, konať službu v Jahveho dome. 13 Lósom vybrali, ktorá rodina má slúžiť pri ktorej bráne, či už bola rodina malá, alebo veľká. 14 Pre východnú bránu lós padol na Šelemjahua, ktorého syn Zacharjahua dával veľmi rozumné rady. Hodili lós a jemu pripadla severná brána. 15 Obed-Edomovi pripadla južná brána a jeho synom sklady. 16 Šupim a Chosa dostali západnú bránu spolu s bránou Šalechet na ceste vedúcej nahor. Predpisy pre strážnu službu: 17 každý deň bolo šesť Levitov na stráži na východnej strane, denne štyria na severnej, denne štyria na južnej a pri sklade po dvoch. 18 Pri Parbare na západe: štyria pri ceste, dvaja pri Parbare. 19 To boli triedy vrátnikov z Korachových synov a z Merariho synov.

Iné úlohy Levitov

20 Ich bratia Leviti boli zodpovední za poklady Božieho chrámu a za poklady obetovaných darov.
21 Ladanovi synovia, Geršonovi synovia, ktorí pochádzali od Ladana, mali Jechielovcov za hlavy rodín Geršonovca Ladana. 22 Jechielovi synovia Zetam a Joel, jeho brat, boli zodpovední za poklad Jahveho chrámu. 23 Z Amramovcov, Jic’harovcov, Chebronovcov a Uzielovcov, 24 predstaveným nad pokladmi bol Šebuel, syn Geršoma, Mojžišovho syna. 25 Jeho bratia od Eliezera: jeho syn Rechabjahu, jeho syn Ješajahu, jeho syn Joram, jeho syn Zichri a jeho syn Šelomit. 26 Tento Šelomit bol so svojimi bratmi zodpovedný za všetky poklady obetných darov, ktoré zasvätil kráľ Dávid a hlavy rodín, tisícnici a iní dôstojníci, 27 zasvätili to z vojnovej koristi, aby obohatili Jahveho chrám. 28 Tiež všetko, čo zasvätil videc Samuel, Šaul, Kišov syn, Abner, Nerov syn, a Joab, Cerujin syn. Všetky zasvätené dary boli pod správou Šelomita a jeho bratov. 29 Z Jic’harovcov: Kenanjahu a jeho synovia boli určení na svetské záležitosti v Izraeli ako úradníci a sudcovia. 30 Z Chebronovcov Chasabjahu a jeho bratia, tisícsedemsto ľudí veľmi schopných, dozerali na náboženskú a civilnú správu izraelského územia západne od Jordánu. 31 Z Chebronovcov: Jerija, vedúci. V štyridsiatom roku Dávidovej vlády urobili výskum o rodinách Chebronovcov a našli medzi nimi veľmi schopných ľudí bývajúcich v galaádskom Jazere. 32 Z Jerijových bratov dvetisícsedemsto schopných mužov, hláv rodín, kráľ Dávid ich ustanovil, aby dozerali na náboženskú a kráľovskú správu Rubenovcov, Gadovcov a polovice kmeňa Manasses.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk