Predchádzajúca kapitola

26. kapitola

Vrátnici

1 K triede vrátnikov patrili: z Korachovcov: Mešelemjahu, Koreho syn z Ebjasafových potomkov.
2 Mešelemjahu mal synov: Zecharjahua prvého, Jediaela druhého, Zebadjahua tretieho, Jantiela štvrtého, 3 Elama piateho, Jochanana šiesteho, Elihoenaja siedmeho. 4 Obed-Edom mal synov: Šemaju prvorodeného, Jehozabada druhého, Joacha tretieho, Sachara štvrtého, Netaneela piateho, 5 Amiela šiesteho, Jisachara siedmeho, Peuletaja ôsmeho; Boh ho vskutku požehnal. 6 Jeho synovi Šemajovi sa narodili synovia, ktorí mali veľkú vážnosť vo svojich rodinách, lebo to boli udatní mužovia. 7 Šemajovi synovia: Otni, Refael, Obed, Elzabad a jeho bratia Elihu a Semachjahu, udatní chlapi. 8 Všetci títo boli zo synov Obed-Edoma, oni, ich synovia a bratia, udatní muži, súci na službu, šesťdesiatdva Obed-Edomovcov. 9 Mešelemjahu mal osemnásť synov a bratov, udatných chlapov. 10 Chosa, jeden z Merariho synov, mal synov: Šimriho prvého – hoci nebol prvorodeným, otec ho ustanovil za prvého –, 11 Chilkiju druhého, Tebaljahua tretieho, Zecharjahua štvrtého. Všetkých Chosových synov a bratov bolo trinásť. 12 Títo mali svoje triedy vrátnikov. Vedúci týchto mužov mal povinnosť, ako ich bratia, konať službu v Jahveho dome. 13 Lósom vybrali, ktorá rodina má slúžiť pri ktorej bráne, či už bola rodina malá, alebo veľká. 14 Pre východnú bránu lós padol na Šelemjahua, ktorého syn Zacharjahua dával veľmi rozumné rady. Hodili lós a jemu pripadla severná brána. 15 Obed-Edomovi pripadla južná brána a jeho synom sklady. 16 Šupim a Chosa dostali západnú bránu spolu s bránou Šalechet na ceste vedúcej nahor. Predpisy pre strážnu službu: 17 každý deň bolo šesť Levitov na stráži na východnej strane, denne štyria na severnej, denne štyria na južnej a pri sklade po dvoch. 18 Pri Parbare na západe: štyria pri ceste, dvaja pri Parbare. 19 To boli triedy vrátnikov z Korachových synov a z Merariho synov.

Iné úlohy Levitov

20 Ich bratia Leviti boli zodpovední za poklady Božieho chrámu a za poklady obetovaných darov.
21 Ladanovi synovia, Geršonovi synovia, ktorí pochádzali od Ladana, mali Jechielovcov za hlavy rodín Geršonovca Ladana. 22 Jechielovi synovia Zetam a Joel, jeho brat, boli zodpovední za poklad Jahveho chrámu. 23 Z Amramovcov, Jic’harovcov, Chebronovcov a Uzielovcov, 24 predstaveným nad pokladmi bol Šebuel, syn Geršoma, Mojžišovho syna. 25 Jeho bratia od Eliezera: jeho syn Rechabjahu, jeho syn Ješajahu, jeho syn Joram, jeho syn Zichri a jeho syn Šelomit. 26 Tento Šelomit bol so svojimi bratmi zodpovedný za všetky poklady obetných darov, ktoré zasvätil kráľ Dávid a hlavy rodín, tisícnici a iní dôstojníci, 27 zasvätili to z vojnovej koristi, aby obohatili Jahveho chrám. 28 Tiež všetko, čo zasvätil videc Samuel, Šaul, Kišov syn, Abner, Nerov syn, a Joab, Cerujin syn. Všetky zasvätené dary boli pod správou Šelomita a jeho bratov. 29 Z Jic’harovcov: Kenanjahu a jeho synovia boli určení na svetské záležitosti v Izraeli ako úradníci a sudcovia. 30 Z Chebronovcov Chasabjahu a jeho bratia, tisícsedemsto ľudí veľmi schopných, dozerali na náboženskú a civilnú správu izraelského územia západne od Jordánu. 31 Z Chebronovcov: Jerija, vedúci. V štyridsiatom roku Dávidovej vlády urobili výskum o rodinách Chebronovcov a našli medzi nimi veľmi schopných ľudí bývajúcich v galaádskom Jazere. 32 Z Jerijových bratov dvetisícsedemsto schopných mužov, hláv rodín, kráľ Dávid ich ustanovil, aby dozerali na náboženskú a kráľovskú správu Rubenovcov, Gadovcov a polovice kmeňa Manasses.