Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

25. kapitola

Speváci

1 Dávid a hodnostári oddelili k službe Asafových, Hemanových a Jedutunových synov, prorokova, ktorí sa doprevádzali lýrami, citarami a cimbalmi. Počet mužov zamestnaných v tejto službe bol:
2 z Asafových synov: Zakur, Jozef, Netanja a Asareela; Asafovi synovia podliehali Asafovi, ktorý prorokoval pod vedením kráľa. 3 Z Jedutuna: Jedutunovi synovia: Gedaljahu, Ceri, Ješajahu, Chašabjahu a Matitjahu. Boli šiesti pod vedením svojho otca Jedutuna, ktorý prorokoval za zvuku lýr na česť a chválu Jahveho. 4 Z Hemana: synovia: Bukijahu, Matanjahu, Uziel, Šebuel, Jerimot, Chananja, Chanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Machaziot. 5 Títo všetci boli synmi kráľovského vidca Hemana; na Božie slovo trúbili na roh. Boh dal Hemanovi štrnásť synov a tri dcéry. 6 Títo všetci spievali pod vedením svojho otca v Jahveho chráme za zvuku cimbalov, citár a lýr pri službe v Božom Chráme na kráľov príkaz. Asaf, Jedutun, Heman, 7 ktorí boli cvičení v speve pre Jahveho, boli započítaní spolu so svojimi bratmi; bolo ich spolu dvestoosemdesiatosem, samých umelcov. 8 Ťahali lós na poriadok služby, a to rovnako malý i veľký, majster i žiak. 9 Prvý lós padol na Asafovca Jozefa. Druhý na Gedaljahua, s jeho synmi a s jeho bratmi, na dvanástich. 10 Tretí na Zakura, jeho synov a bratov, na dvanástich. 11 Štvrtý na Jicriho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 12 Piaty na Netanjahua, jeho synov a bratov, na dvanástich. 13 Šiesty na Bukijahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 14 Siedmy na Jasareela, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 15 Ôsmy na Ješajahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 16 Deviaty na Matanjahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 17 Desiaty na Šimeiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 18 Jedenásty na Azareela, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 19 Dvanásty na Chašabjahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 20 Trinásty na Šubaela, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 21 Štrnásty na Matitjahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 22 Pätnásty na Jeremota, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 23 Šestnásty na Chananjahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 24 Sedemnásty na Jošbekašu, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 25 Osemnásty na Chananiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 26 Devätnásty na Malotiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 27 Dvadsiaty na Elijatu, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 28 Dvadsiaty prvý na Hotira, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 29 Dvadsiaty druhý na Gidaltiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 30 Dvadsiaty tretí na Machaziota, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 31 Dvadsiaty štvrtý na Romamti-Ezera, na jeho synov a bratov, na dvanástich.