Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

Speváci

1 Dávid a hodnostári oddelili k službe Asafových, Hemanových a Jedutunových synov, prorokova, ktorí sa doprevádzali lýrami, citarami a cimbalmi. Počet mužov zamestnaných v tejto službe bol:
2 z Asafových synov: Zakur, Jozef, Netanja a Asareela; Asafovi synovia podliehali Asafovi, ktorý prorokoval pod vedením kráľa. 3 Z Jedutuna: Jedutunovi synovia: Gedaljahu, Ceri, Ješajahu, Chašabjahu a Matitjahu. Boli šiesti pod vedením svojho otca Jedutuna, ktorý prorokoval za zvuku lýr na česť a chválu Jahveho. 4 Z Hemana: synovia: Bukijahu, Matanjahu, Uziel, Šebuel, Jerimot, Chananja, Chanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Machaziot. 5 Títo všetci boli synmi kráľovského vidca Hemana; na Božie slovo trúbili na roh. Boh dal Hemanovi štrnásť synov a tri dcéry. 6 Títo všetci spievali pod vedením svojho otca v Jahveho chráme za zvuku cimbalov, citár a lýr pri službe v Božom Chráme na kráľov príkaz. Asaf, Jedutun, Heman, 7 ktorí boli cvičení v speve pre Jahveho, boli započítaní spolu so svojimi bratmi; bolo ich spolu dvestoosemdesiatosem, samých umelcov. 8 Ťahali lós na poriadok služby, a to rovnako malý i veľký, majster i žiak. 9 Prvý lós padol na Asafovca Jozefa. Druhý na Gedaljahua, s jeho synmi a s jeho bratmi, na dvanástich. 10 Tretí na Zakura, jeho synov a bratov, na dvanástich. 11 Štvrtý na Jicriho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 12 Piaty na Netanjahua, jeho synov a bratov, na dvanástich. 13 Šiesty na Bukijahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 14 Siedmy na Jasareela, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 15 Ôsmy na Ješajahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 16 Deviaty na Matanjahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 17 Desiaty na Šimeiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 18 Jedenásty na Azareela, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 19 Dvanásty na Chašabjahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 20 Trinásty na Šubaela, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 21 Štrnásty na Matitjahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 22 Pätnásty na Jeremota, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 23 Šestnásty na Chananjahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 24 Sedemnásty na Jošbekašu, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 25 Osemnásty na Chananiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 26 Devätnásty na Malotiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 27 Dvadsiaty na Elijatu, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 28 Dvadsiaty prvý na Hotira, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 29 Dvadsiaty druhý na Gidaltiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 30 Dvadsiaty tretí na Machaziota, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 31 Dvadsiaty štvrtý na Romamti-Ezera, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk